Ali se dovolj pogovarjate z zaposlenimi?

Avtor: Meta Vovko | Objava: 10.06.2003

Podjetniki so pogosto nezadovoljni z zaposlenimi, toda izvirni greh je ponavadi v tem, da zaposleni sploh ne vedo, kaj se od njih pričakuje.Vsak podjetnik si želi, da bi bili pri njem (ali njej, če gre za podjetnico) zaposleni najboljši ljudje, ki so poleg hitrega in natančnega opravljanja dela sposobni tudi ustvarjalno razmišljati, sprožati pobude, uresničevati zamisli in (do določene mere) sprejemati tveganja.

Toda to so želje, raziskave med lastniki podjetij v Sloveniji pa vedno znova kažejo, da so podjetniki vse prevečkrat nezadovoljni s svojimi zaposlenimi in ocenjujejo, da ti kažejo nobene samoiniciativnosti ali je kažejo vsaj premalo. Zato morajo zaposlenim dajati natančna navodila, kako naj izpolnijo svoj delovni čas.

Res je, da niso vsi ljudje (vsaj potencialno) "idealni zaposleni", toda pri takšnem položaju v naših podjetjih gre marsikdaj tudi za začarani krog. Zaposleni namreč lahko največ dajo od sebe le takrat, kadar podjetnik/ca ustvari ustrezno kulturo podjetja, ki ljudi motivira k sodelovanju in ustvarjalnosti.

Vprašanje je torej: Kako v podjetju ustvariti ozračje, ki bo spodbujalo samoiniciativnost zaposlenih?

Da bi v podjetju uspeli ustvariti ugodno ozračje in zaposlene tako spodbudili, da bi bili pripravljeni tudi sami iskati rešitve problemov, imeti nove zamisli ter v celoti kazati samoiniciativno vedenje, upoštevajte naslednjih devet predlogov:

1. Nagradite samoiniciativnost!

Kot je za podjetnika pomemben profit podjetja, je za zaposlenega pomembna njegova nagrada. Zato je pomembno, da posameznike nagradite, če so pokazali samoiniciativnost, saj se v nasprotnem primeru kasneje ne bodo več vedli tako. Poskusite lahko na naslednje načine:
- če je le mogoče, ponudite denarno nagrado ali kakršnokoli drugo ugodnost;
- ponudite možnosti dodatnega izobraževanja in napredovanja;
- osebo glasno pohvalite pred drugimi zaposlenimi in natančno opišite, kako je ta oseba pomagala podjetju;
- naj tisti, ki so posebno uspešni, vodijo druge zaposlene pri delu in jim pomagajo z nasveti ter jih spodbujajo.

2. Vzpostavite sistem dvosmernega komuniciranja

Komunikacije naj bi v podjetju potekale v obeh smereh: od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Še posebno se morate truditi, da spodbujate zaposlene, da bi iskali nove zamisli in prenašali informacije, saj so prav oni v neposrednem stiku s strankami. ?e takega sistema komuniciranja v podjetju nimate, prav gotovo izgubljate pomembne informacije in zamisli, ki bi lahko prinesle podjetju izboljšave.

3. Vključite zaposlene v proces odločanja

Ker so lahko zaposleni pomemben vir informacij in zamisli, jih je koristno vključiti v procese določenih odločitev v podjetju. Tako jih spodbudimo k razmišljanju o težavah v podjetju oziroma k iskanju rešitev določenih težav. Zaposleni se tako počutijo bolj povezane s podjetjem, poveča se občutek koristnosti in obenem zadovoljstva, poveča se tudi njihova odgovornost pri izvajanju dogovorjenega.

4. Ne skrivajte podatkov!

Zaposleni naj bodo seznanjeni s trenutnim položajem v podjetju in prav tako z njegovo usmeritvijo v prihodnosti. Tako bodo čutili večjo pripadnost podjetju. Vendar pa je tu treba preceniti, katere podatke zaposleni lahko poznajo, in kateri morajo ostati skriti.

5. Vzpodbudite tekmovalnost med zaposlenimi

Zaposlene boste vzpodbudili k večji samoiniciativnosti tudi tako, da v podjetju vzpodbudite tekmovalno ozračje. Tu pa je pomembno, da kasneje tiste, ki so bili bolj uspešni, tudi nagradite, pri tem pa morate paziti, da ste pri presojanju kar najbolj pravični.

6. Spodbujajte pozitivno naravnanost do težav

Težave, ki se pojavijo v podjetju, bi morali reševati, vendar pa se marsikdaj dogaja, da se zaposleni težavam izogibajo. Takšno vedenje je seveda napačno in za podjetje tudi nevarno, saj nereševanje težav vodi samo v poslabšanje položaja. Zato je pomembno, da v podjetju spodbujamo pozitivno naravnanost do težav, kar pomeni, da jih rešujemo, iščemo vzroke in težave na koncu tudi odpravimo. Težave so lahko za podjetje tudi koristne, toda le, če se podjetje iz težavnega položaja nauči nečesa novega, kar kasneje vodi v izboljšanje poslovanja.

7. Omogočite fleksibilnost

Ne omejite zaposlenih z natančno predpisanimi navodili za vse mogoče položajem, temveč jim postavite okvirne omejitve, znotraj teh pa naj zaposleni odločajo sami. Tako jih boste spodbudili k razmišljanju o delu, ki ga opravljajo, in jih pripravili do ustreznejšega delovanja tudi v povsem novih, nepredvidljivih položajih.

8. Ukvarjajte se z zaposlenimi

V podjetju ustvarite prijetno ozračje in se pogovarjajte z zaposlenimi. Prepričajte se, ali popolnoma poznajo proizvode oziroma storitve podjetja, njegovo usmeritev in politiko ter iščite njihovo mnenje. Prepričajte se, ali so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo, ali so zadovoljni z delovnimi razmerami, ali se jim zdi sistem nagrajevanja v podjetju pravičen itd. Preko pogovora z njimi lahko pridete do koristnih rešitev.

9. Vzpodbudite zavedanje, da je uspešnost podjetja pomembna tudi za zaposlene, saj jim prinaša materialno varnost.

Zaposleni se morajo zavedati, da je uspeh podjetja tudi njihov uspeh, saj so od podjetja tudi materialno odvisni. Zato jim je treba vzpodbuditi občutek pripadnosti podjetju. ?utiti morajo, da delajo tudi za lastno korist in ne le za korist podjetja, saj jim delo v podjetju prinaša materialno varnost in bi tudi sami občutili negativne posledice, če podjetje ne bi več poslovalo uspešno.

Kje je izvirni greh

Izvor za najpogostejša nezadovoljstva z zaposlenimi je v tem, da podjetniki ne poznajo osnovnih pravil vodenja. Pravilno vodenje mora temeljiti na tem, da vsi zaposleni jasno čutijo, kaj podjetje počne, kaj so njegovi cilji in načini, kako bo to doseglo, in seveda, zelo natančno: kaj je vloga slehernega pri tem. Operativne detajle pa morajo ljudje reševati sami, oziroma jim pri tem lahko podjetnik zgolj pomaga.

Da bi lahko ljudje razumeli cilje podjetja, pa mora podjetnik ogromno časa porabiti za komuniciranje z ljudmi in razlaganje svoje vizije ter skupno reševanje težav. Šele takrat, ko ljudje razumejo, kaj se od njih pričakuje, lahko tudi sami izvirno iščejo rešitve.

Če pa se, nasprotno, podjetnik ne ukvarja s svojimi zaposlenimi na ta način, potem ljudje sploh ne razumejo, kaj se od njih pričakuje, in povsem naravna posledica je ta, da mora podjetnik ljudem dajati vsak dan sproti podrobne ukaze.

Torej, porabite veliko časa, da ljudem sporočite svojo vizijo in da jo ti sprejmejo kot svojo, in potem jim pustite svobodo, da jo uresničujejo skupaj z vami.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *