CESIJA - odstop terjatve s pogodbo

Avtor: Zlata Zastavnikovič | Objava: 10.06.2003

Cesije se veliko uporabljajo kot dodaten instrument zavarovanja plačil med pravnimi osebami. Preberite tudi primer pogodbe o odstopu terjatev.Po Zakonu o obligacijskih razmerjih se obveznosti lahko poravnavajo tudi s cesijo ali odstopom terjatev. Odstop terjatve je pogodbeni prenos terjatve z enega upnika na drugega. To ni obveznostna pogodba, saj se z odstopom ne ustvari nova obveznost, ampak se pri že obstoječi zamenjata upnika. Pri tej pogodbi sodelujeta samo sedanji in novi upnik, dolžnik pri sklenitvi tega posla ni udeležen. Zakon o obligacijskih razmerjih (od 436. do 445. člena) določa, da sme upnik s pogodbo, ki jo sklene s tretjo osebno, prenesti terjatev nanj. Vendar ne more prenesti take terjatve, kakršnih zakon ne dovoljuje, pa tudi take ne, ki je povezana z upnikovo osebnostjo ali katere narava nasprotuje prenosu na koga drugega. Odstopiti torej ne sme neprometnih terjatev, to so take, ki so strogo osebne in so namenjene samo njihovim upnikom.

Pri odstopu (cesiji) nastopajo tri osebe:
1. odstopnik (cedent), to je pravna oseba, ki terjatev odstopi, stari upnik;
2. prevzemnik (cesionar), to je novi upnik, ki terjatev prevzame;
3. prevzeti dolžnik (cesus), stari in novi dolžnik.

Dolžnik mora, dokler ga prevzemnik ne obvesti o odstopu, plačati svojemu prvotnemu upniku. V trenutku, ko zve za odstop in za novega upnika (prevzemnika), odstopnik ni več upnik in te terjatve, tudi ne more več uveljavljati in obračunati. Dolžnik mora poravnati terjatev prevzemniku, torej novemu upniku.

Terjatev preide od odstopnika na prevzemnika količinsko in kakovostno taka, kakršna je bila do odstopa. Zaradi njega se ne sme poslabšati pravni položaj upnika ali dolžnika. Za prenos terjatve dolžnikova privolitev ni potrebna, razen če se dolžnik in upnik dogovorita drugače. Odstopnik mora dolžnika o odstopu le obvestiti. To pomeni, da dolžnik pri odstopu ne sodeluje in je odstop stvar pogodbe med starim in novim upnikom. Dolžnik mora biti obveščen o cesijski pogodbi in novem upniku, vendar mu pogodbe ni treba podpisati. V praksi pa je običajno, da cesijsko pogodbo pošljemo v podpis tudi dolžniku.

Z odstopljeno terjatvijo preidejo na prevzemnika tudi stranske pravice, ki so z njo združene, to so pravica do prednostnega poplačila, hipoteka, zastava, pravica iz pogodbe s porokom, pravica do obresti, do pogodbene kazni in podobno.

Prav zaradi teh postavk se danes v praksi cesije množično uporabljajo kot dodatno jamstvo pri najemanju kratkoročnih posojil pri bankah in kot instrument zavarovanja plačil med pravnimi osebami.

Bistvene razlike med cesijo in asignacijo:
- pri asignaciji potrebujemo privolitev vseh udeležencev, cesijo pa lahko opravijo brez privolitve cesusa;
- s podpisom asignacije obveznost vašega prvotnega dolžnika ugasne, pri cesiji pa ne;
- asignacija oziroma nakazilo pomeni, da mora dolžnikov dolžnik poravnati upniku obveznost gotovinsko (virmansko), pri cesiji pa lahko novi upnik poravna obveznosti tudi s pobotom.

Primer pogodbe o odstopu terjatev

DONOS d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: odstopnik)
in
PROFIT d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: prevzemnik)
skleneta:

POGODBO O ODSTOPU TERJATEV

1. člen
S to pogodbo odstopnik DONOS d.o.o. odstopa prevzemniku PROFITU d.o.o. odprte terjatve do podjetja TREND d.o.o. v višini 500.000 SIT, po rač. št. 8888.

2. člen
Odstopnik bo o dogovorjenem odstopu obvestil dolžnika TREND d.o.o.

3. člen
S to pogodbo nastane terjatev med podjetjem PROFIT d.o.o. in podjetjem TREND d.o.o., ki bo svojo obveznost poravnalo z virmanskim nalogom, kompenzacijo in podobno.

4. člen
Odstopnik jamči prevzemniku za obstoj in višino odstopljenih terjatev. Odstopnik je dolžan prevzemniku izročiti vso dokumentacijo, ki dokazuje obstoj odstopljenih terjatev.

5. člen
Prevzemnik se obvezuje, da bo s cedirano terjatvijo poplačal svoje terjatve do odstopnika po predračunu št. 77.

6. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

7. člen
Pogodba je podpisana v dveh (treh) enakih izvodih, od katerih prejmejo po en izvod odstopnik in prevzemnik (in dolžnik).

Maribor, datum ...

ODSTOPNIK: DONOS d.o.o.
DOLŽNIK: TREND d.o.o.
PREVZEMNIK: PROFIT d.o.o.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *