Evidentiranje drobnega inventarja v poslovnih knjigah

Avtor: Ksenija Prosen | Objava: 13.09.2007

Novi slovenski računovodski standardi dajejo možnost, da se podjetje samo odloči, kako bo izkazovalo stvari drobnega inventarja: bodisi kot material ali kot osnovna sredstva.Slovenski računovodski standardi 2006, ki jih morajo podjetja upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov, so na področju evidentiranja drobnega inventarja v poslovnih knjigah prinesli novost. Podjetja se lahko zdaj sama odločijo, kako bodo evidentirala drobni inventar, pri čemer morajo biti pozorna na to, da izbrano metodo dosledno uporabljajo. 

Med opredmetena osnovna sredstva, ki jih podjetje pri svojem poslovanju uporablja več časa, spadajo zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva. To so sredstva, ki jih ima podjetje v lasti ali finančnem najemu in jih uporablja za ustvarjanje izdelkov, opravljanje storitev, dajanje v najem ali za pisarniške namene. Opredmetena osnovna sredstva se ob nabavi posamično izkazujejo med sredstvi, v stroške pa postopoma prehajajo preko stroškov amortizacije, in sicer v dobi koristnosti teh sredstev.  
 
Slovenski računovodski standardi 2006 (v nadaljevanju standardi) dajejo podjetjem možnost, da opredmetena osnovna sredstva, katerih nabavna vrednost ne presega 500 evrov, izkazujejo skupinsko kot drobni inventar in jih razporedijo med material, kar pomeni, da vsa nabavna vrednost teh sredstev ob nabavi povsem preide med stroške, ne pa postopoma v dobi koristnosti.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *