Evropska listina za mala podjetja

Avtor: | Objava: 10.04.2002

Če vas kdo ovira v vašem podjetništvu, pošljite pritožbo na vlado skupaj s fotokopijo tele listine.Kaj pomeni ta listina

S pričujočo listino, ki jo je junija 2000 sprejel Evropski svet, se pravi parlament Evropske unije, unija priznava, kako pomembna so mala podjetja in kako morajo države narediti vse, da bi bilo okolje za njihov razvoj čim ugodnejše. Konec aprila so k listini s podpisom tako imenovane “Mariborske deklaracije” pristopile tudi kandidatke za članstvo v Evropski uniji, med njimi tudi Slovenija. Zdaj se lahko podjetniki v svojih pritožbah proti državi sklicujemo na dokument. Ni več izgovora.

Mala podjetja so hrbtenica evropskega gospodarstva. So glavni vir zaposlovanja in okolje za rojevanje poslovnih idej. Napori Evrope za uveljavitev nove ekonomije bodo uspešni le, če bo malim podjetjem dan poseben poudarek.

Mala podjetja so najobčutljivejša na spremembe v poslovnem okolju. Prva so, ki občutijo breme birokracije, in prva reagirajo na pobude za njeno zmanjševanje ter nagrajujejo uspeh.

V Lizboni smo postavili cilj, da bo Evropska unija postala najbolj konkurenčno in dinamično svetovno gospodarstvo, ki temelji na znanju in je sposobno trajne gospodarske rasti, več in boljših delovnih mest, večje socialne kohezije.

Mala podjetja so glavno gonilo inovacij, zaposlovanja, kot tudi socialnega in lokalnega povezovanja v Evropi.

Zato je treba oblikovati najboljše okolje za mala podjetja in podjetništvo.

Načela

Da bi prej navedeno spodbudili:
 • priznavamo malim podjetjem njihove dinamične sposobnosti za prilagajanje potrebam novih trgov in pri zagotavljanju delovnih mest;
 • poudarjamo pomen malih podjetij pri krepitvi socialnega in regionalnega razvoja, pri čemer mala podjetja hkrati rabijo kot zgledi pobud in zavez;
 • priznavamo podjetništvo kot dragoceno in produktivno življenjsko veščino na vseh ravneh odgovornosti;
 • hvalimo uspešna podjetja, ki si pohvalo zaslužijo;
 • upoštevamo, da je neuspeh, ob odgovornem začetku in prevzemu tveganja, spremljajoč pojav, ki pa ga je treba jemati povsem kot priložnost za učenje;
 • priznavamo pomen znanju, obveznostim in prilagodljivosti v novi ekonomiji.
 • spodbudili duh inovativnosti in podjetništva, ki omogočata evropskim podjetjem, da se soočijo s prihajajočimi izzivi;
 • oblikovali normativni, davčni in administrativni okvir, ki bo spodbudil podjetniške dejavnosti in izboljšal položaj podjetnikov;
 • zagotovili dostop do trgov na čim manj zahteven način, kar je v skladu s prevladujočimi družbenimi cilji;
 • zagotovili dostop do najboljših dosežkov znanosti in tehnologije;
 • izboljšali dostop do finančnih sredstev skozi ves življenjski cikel podjetja;
 • stalno izboljševali svoje dejavnosti tako, da bo Evropska unija ponujala malim podjetjem najboljše okolje za mala podjetja na svetu;
 • poslušali glas malih podjetij;
 • zagotavljali najboljšo podporo malim podjetjem.
 • opredelili in odstranili ovire za oblikovanje vseevropskega trga kapitala in za izvajanje akcijskega načrta za finančne storitve ter akcijskega načrta za tvegani kapital;
 • izboljšali odnos med bančnim sistemom in malimi podjetji z oblikovanjem primernih pogojev dostopa do kreditiranja in tveganega kapitala;
 • izboljšali dostop do strukturnih skladov in podprli pobude Evropske investicijske banke za povečanje finančnih sredstev, namenjenih ustanovitvi podjetij in visoko tehnološkim podjetjem, vključno s kapitalskimi vložki.
Položaj malih podjetij se v Evropski uniji lahko izboljša z dejavnostmi, usmerjenimi v spodbujanje podjetništva, v ocenjevanje obstoječih ukrepov, in kadar je to potrebno, v njihovo prilagajanje malim podjetjem in z upoštevanjem potreb malih podjetij pri pripravi politik. Za dosego tega se zavezujemo, da bomo: Usmeritve S potrditvijo te Listine se zavezujemo, da bomo delovali v skladu z naslednjimi usmeritvami ob upoštevanju potreb malih podjetij:
 • Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo
 • Cenejša in hitrejša ustanovitev
 • Boljša zakonodaja in normativna ureditev
 • Razpoložljivost znanja
 • Izboljšanje internetnega dostopa
 • Več ugodnosti zaradi enotnega trga
 • Obdavčitev in finančne zadeve
 • Krepitev tehnološke sposobnosti malih podjetij
 • Uspešni model elektronskega poslovanja in vrhunska podpora malim podjetjem
 • Razvijati močnejše, učinkovitejše zastopstvo interesov malih podjetij na ravni Unije in na nacionalni ravni
Evropa bo spodbujala podjetniški duh in nove veščine že pri najmlajših. Splošna znanja o poslovanju in podjetništvu je treba poučevati na vseh stopnjah šolanja. Posebni izobraževalni moduli o poslovanju morajo biti bistveni element učnih načrtov v srednjih šolah in na univerzi. Spodbujali in promovirali bomo podjetniška prizadevanja mladih in razvili ustrezne oblike usposabljanja za managerje v malih podjetjih. Stroški ustanovitve podjetij morajo postati najbolj konkurenčni na svetu. Treba je spodbuditi države, ki imajo najbolj zamudne in zahtevne postopke za odobritev novih podjetij, da dohitijo najhitrejše. Izboljšati je treba možnosti za registracijo podjetja prek interneta. Nacionalne zakone o stečajnih postopkih je treba ovrednotiti z vidika dobre prakse. Rezultati primerjav naj bi vodili k izboljšanju obstoječih praks v Evropski uniji. Nove predpise na ravni držav in ravni Skupnosti je treba pregledati z namenom, da se ugotovi njihov vpliv na mala podjetja in podjetnike. Treba je poenostaviti nacionalna pravila in pravila Evropske unije, kadarkoli je to možno. Vlade naj bi sprejele upravne obrazce, ki bi bili uporabnikom prijazni. Mala podjetja bi bila lahko izvzeta iz nekaterih predpisov. S tem v zvezi bi lahko Evropska komisija poenostavila konkurenčno zakonodajo, s čimer bi zmanjšala breme za mala podjetja. Prizadevali si bomo, da bodo ustanove, ki izvajajo usposabljanje (dolopolnilno k različnim internim načrtom usposabljanja podjetij), ponujale ustrezni nabor znanj, prilagojenih potrebam malim podjetij in zagotavljale trajno usposabljanje ter svetovanje. Državno upravo je treba spodbuditi, da poveča elektronsko komuniciranje z malimi podjetji. Tako, da bodo podjetja lahko dobivala nasvete, izpolnjevala prijave, izpolnjevala zahtevke za vračilo davka ali pridobivala preproste informacije prek interneta, torej hitreje in ceneje. Evropska komisija mora biti na tem področju za zgled. Mala podjetja so deležna ugodnosti, ki so rezultat reform v evropskem gospodarstvu. Komisija in države članice morajo zato nadaljevati sedanje reforme, da bi v Uniji dokončno oblikovali pravi notranji trg, ki bo prijazen do malih podjetij na kritičnih področij za njihov razvoj, vključno z elektronskim poslovanjem, telekomunikacijami, storitvami javnega sektorja, javnimi naročili in čezmejnimi plačilnimi sistemi. Hkrati pa je treba dosledno izvajati evropska in nacionalna pravila o konkurenci, kar naj omgoči malim podjetjem, da lahko vstopajo na nove trge in tekmujejo pod pravičnimi pogoji. Davčne sisteme je treba prilagoditi tako, da nagrajujejo uspeh, spodbujajo ustanavljanje, podpirajo širitev malih podjetij in odpiranje novih delovnih mest ter olajšujejo ustanovitev malih podjetij in njihovo nadaljnje poslovanje. Države članice naj bi uporabile najboljšo prakso pri obdavčevanju in pri spodbujanju osebne uspešnosti. Podjetniki potrebujejo finančna sredstva, da bi lahko uresničili ambicije. Za izboljšanje dostopa malih podjetij do finančnih storitev bomo: Krepili bomo obstoječe programe, namenjene pospeševanju prenosa tehnologij v mala podjetja, kot tudi sposobnosti malih podjetij, da identificirajo, izberejo in prevzamejo niove tehnologije. Spodbujali bomo tehnološko sodelovanje in sodelovanje med podjetji različnih velikosti ter zlasti med evropskimi malimi podjetji, razvijali učinkovitejše raziskovalne programe, ki bodo usmerjeni na komercialno uporabo znanja in tehnologije, ter razvijali in prilagodili sisteme kakovosti in certificiranja za mala podjetja. Pomembno je zagotoviti, da je vsak patent, ki velja v Uniji na voljo in brez težav dosegljiv malim podjetjem. Pospeševali bomo medsebojno sodelovanje malih podjetij na lokalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni, kot tudi sodelovanje med malimi podjetji in visokošolskimi ter raziskovalnimi ustanovami. Zato je treba podpirati dejavnosti na nacionalni in regionalni ravni, namenjene razvijanju medpodjetniških povezav in grozdov, vseevropsko sodelovanje malih podjetij z uporabo naprednih informacijskih tehnologij, širiti dobre prakse s sporazumi o sodelovanju in podpirati sodelovanje malih podjetij z namenom, da bi izboljšali njihove sposobnosti za vstop v vseevropski trg in širitev njihov aktivnosti na trge tretjih držav. Evropska komisija in države članice naj spodbujajo mala podjetja k najboljši praksi in k prevzemanju uspešnih poslovnih modelov, ki jim omogočajo, da resnično uspešno poslujejo v novi ekonomiji. Usklajevali bomo dejavnost držav članic EU, da bi ustvarili informacijske sisteme in sisteme v podporo poslovanju, omrežja in storitve, ki so lahko dostopne in razumljive ter relevantne za poslovanje; zagotovili dostop po vsej EU do navodil in podpore mentorjev in poslovnih angelov tudi prek spletnih strani ter uporabljali Evropski observatorij za mala in srednja podjetja (letno analizo stanja podjetništva, op. prev.).
Pregledali bomo zastopanost interesov malih podjetij na ravni Unije in na nacionalni ravni, vključno prek socialnega dialoga.

Zavezujemo se, da se bomo tem ciljem približevali z uporabo odprtega načina koordinacije nacionalnih politik pospeševanja podjetništva. Temu bodo namenjeni večletni program za podjetja in podjetništvo, ekonomske reforme iz Cardiffa, proces politike zaposlovanja iz Luksemburga in drugi programi ter pobude Skupnosti. Napredek bomo spremljali in ocenjevali letno, na podlagi poročila, ki ga bo pripravila Evropska komisija o pomembnih zadevah, na pomladanskih vrhunskih srečanjih.

Uporabili bomo učinkovite kazalce, da bi ocenili napredek v časovnem obdobju in v odnosu do najboljših na svetu, z namenom, da bi izboljšali svoje poznavanje, poiskali dobre prakse na vseh področjih, ki zadevajo mala podjetja, zato da bi stalno izboljševali svoje delovanje.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *