Gotovina pri s.p.-ju

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.05.2010Če imaš status s.p. in izvajaš prodajo trgovskega blaga po sistemu prodaje od vrat do vrat, ali obstaja za s.p. obveza, da polaga gotovino na TRR s.p., čeprav s.p. s sredstvi na TRR samostojno razpolaga in so računi od prodanega blaga zavedeni v računovodskih evidencah? Menda je včasih to bilo obvezno, sedaj pa ne več. Kako je s polaganjem gotovine pri s.p. trgovcev, ki imajo prodajalne, ali tistih, ki imajo gostilne? Ali obstaja obveza vodenja evidence za pretok denarja med TRR s.p. in gospodinjstvom in obratno?
 
Polaganje dnevnega iztržka prejete gotovine samostojnega podjetnika ni obvezna. To pomeni, da lahko prosto razpolaga s svojo prejeto gotovino, ki jo prejme iz dnevnega iztržka, in jo lahko prosto uporablja za poslovne ali zasebne namene. Enako velja tudi za s.p., ki so trgovci ali gostinci.
 
Zaradi potreb davčnega organa pri davčnem nadzoru je s Pravilnikom o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah (13. člen) predpisana evidenca knjigovodskih listin o pretokih med podjetjem in gospodinjstvom lastnika, ki izkazuje denarne in nedenarne transakcije med njima. Zasebnikova značilnost je, da lahko prosto razporeja denarna sredstva, ki se lahko prelivajo med njegovim gospodinjstvom in njegovo dejavnostjo. Gotovino lahko prosto preliva s TRR na račune, ki niso povezani z opravljanjem dejavnosti. Gotovino, ki izvira iz dnevnega zaslužka in drugih dnevnih prejemkov, uporablja za opravljanje dejavnosti, lahko tudi za namene, ki so povezani z njo. Te evidence ni treba voditi tistim zasebnikom, ki vodijo poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, saj se lahko predpisani podatki zagotovijo v glavni knjigi na kontih »podjetnikov kapital« (skupina 90, 91, 92).
 
Zasebniki, ki vodijo poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, v poslovnih knjigah ne evidentirajo poslovnih dogodkov v zvezi s podjetnikovim kapitalom. Tega izračunajo kot razliko med stanjem popisanih sredstev in nekapitalskimi obveznostmi. Zato morajo posebej voditi evidenco knjigovodskih listin o pretokih med dejavnostjo in gospodinjstvom. Način vodenja evidence in način zapisovanja podatkov vanjo nista predpisana. Odločitev je odvisna od vsakega posameznika. Evidenco je treba voditi po časovnem zaporedju in se zaključi s stanjem na dan 31. 12. oziroma na tisti datum, ko zasebnik preneha s poslovanjem.
 
Predlog evidence »Pretok denarnih sredstev med dejavnostjo in lastnikovim gospodinjstvom«:
a)  zaporedna številka,
b)  številka knjigovodske listine,
c)  datum,
d)  opis transakcije,
e)  denarne transakcije (iz podjetja, v podjetje),
f)  nedenarne transakcije (iz podjetja, v podjetje).
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *