Honorar za tujega umetnika

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.07.2011Tuji umetnik bo nastopal v Sloveniji. Dobil bo honorar v višini 20.000 evrov. Kako se obračuna njegov honorar, kakšni so davki in kje se plačujejo ter kako se obravnavajo njegovi morebitni stroški?
 
Dohodek, ki se izplača neposredno tujemu nastopajočemu izvajalcu, se skladno z določbami ZDoh-2 šteje za dohodek iz dejavnosti. Po določbi drugega odstavka 68. člena ZDoh-2 se davčni odtegljaj izračunava, odteguje in plačuje tudi od plačil, ki jih zavezanec po tem poglavju zakona dosega pri opravljanju dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. Za doseženo plačilo nastopajočega umetnika se šteje tudi organizatorjevo plačilo stroškov hotelskih storitev in prevoza za izvajalca, ki so v zvezi z njegovim nastopom.

Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od osnove in po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Ob upoštevanju določbe 70. člena ZDDPO-2 znaša ta stopnja 15 odstotkov od dohodka.
 
V sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja (v nadaljnjem besedilu: sporazum) so dohodki umetnikov in športnikov navadno obravnavani v 17. členu. V skladu s tem členom se lahko dohodek ne glede na določbe 7., 14. in 15. člena sporazuma, ki ga dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali kot športnik iz takih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi (v tem primeru v Sloveniji).

Tudi če dohodka iz osebnih dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika ne dobi osebno izvajalec ali športnik, temveč druga oseba (npr. posrednik – agencija), se tak dohodek obdavči v državi pogodbenici, v kateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika (torej v Sloveniji).

Taka določba v sporazumih torej dodeljuje Sloveniji pravico do obdavčitve, če je dohodek dosežen z opravljanjem dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika na območju Slovenije. Država rezidentstva prejemnika dohodka v skladu z metodo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, določeno v sporazumu, upošteva v Sloveniji plačani davek kot odbitek (metoda odbitka) ali dohodek, od katerega je bil v Sloveniji plačan davek, izvzame iz obdavčitve (metoda izvzetja).
 
Ker ima Slovenija po davčnih sporazumih pravico do obdavčitve dohodka, ki ga tuji umetnik ali športnik pridobi od opravljanja dejavnosti v Sloveniji, nerezidenti ob upoštevanju navedenega praviloma niso upravičeni do uveljavljanja ugodnosti iz sporazumov (oprostitev plačila davka oziroma znižano plačilo davka).

Izjema od zgoraj navedenega pravila je navadno določena v tretjem odstavku 17. člena posameznega sporazuma, ki določa:
-   kadar so dohodki iz osebnih dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika doseženi na podlagi programa kulturne oziroma športne izmenjave, ki sta ga potrdili državi pogodbenici, oziroma
-   kadar je dejavnost nastopajočega izvajalca ali športnika financirana z javnimi sredstvi države rezidentstva nastopajočega izvajalca ali športnika,
se dohodki obdavčijo samo v državi, katere rezident je posameznik.

V takih primerih lahko tuji nastopajoči izvajalci ali športniki uveljavljajo ugodnosti iz sporazumov, in sicer z vložitvijo pisnega zahtevka pri pristojnem davčnem organu v Sloveniji. Obrazce za zahtevke za zmanjšanje oziroma oprostitev in zahtevke za vračilo davka najdete na spletni strani DURS: http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/forms/personal_income_tax/

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *