Izplačilo dobička in druge nejasnosti

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.03.2011Bralec nam je poslal cel sklop vprašanj:
 
1.  Ali so določene omejitve glede višine izplačila oziroma prejemka za upokojenca?
2.  Kolikšen je davek ob izplačilu dobička? Je potreben obrazec REK? Ali se obrazec razlikuje za delavca in upokojenca?
3. Kakšne dajatve plača podjetje in kakšne prejemnik?
4. Ali je treba izplačilo dobička prijaviti v dohodnino?
5. Kako izplačilo knjižiti?
6. Ali pod enakimi pogoji lahko izplačamo z dobičkom v več letih ustvarjene rezerve?
 
1.   Pri upokojencu so omejitve pri različnih plačilih, kot so: avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju ali pogodbe o prokuri, ki ne smejo presegati višine bruto minimalne plače. Če bi hotela prejemati višja plačila, bi se upokojena oseba morala znova aktivirati kot aktivna zaposlena oseba in se temu primerno zavarovati za čas, ko bi delala. Na ta način bi prišlo do nove odmere pokojnine, ko bi se upokojena oseba odločila, da se spet upokoji. Če upokojena oseba prejema prejemke iz naslova dividend ali delitve dobička v d. o. o. (kjer je mogoče še vedno lastnik), to ne vpliva na višino ali prekinitev pokojnine.
 
2.   Pri izplačilu dobička fizični osebi izpolnite obrazec REK-2, vrsta dohodka 1920; dohodninska vrsta dohodka za individualne podatke: 5700 = dividende (tudi udeležba pri dobičku se upošteva kot dividenda). Obračunate in plačate davčni odtegljaj v višini 20 odstotkov od zneska izplačanega dobička; račun: 01100-8442584668-DŠ-06084. Obdavčitev je dokončna, kar pomeni, da se dohodek ne vključuje v letno napoved dohodnine. Višina izplačanega bruto dobička mora biti potrjena s sklepom na skupščini družbenikov. V primeru enoosebne d. o. o. mora biti sklep zapisan v knjigi sklepov.
 
3.   Podjetje pri izplačilu dobička ne plača dajatev (davek od dohodka pravnih oseb, ko je podjetje obračunalo in plačalo ob oddaji zaključnega računa 31. marca tekočega leta za preteklo leto). Podjetje mora fizični osebi obračunati davčni odtegljaj in ga nakazati DURS, kot je navedeno v drugem odgovoru.
 
4.   Ne, davčni odtegljaj od izplačila dobička je dokončen davek (cedularna obdavčitev) in se prijavlja v letno napoved dohodnine.
 
5.   Da bo odgovor bolj razumljiv, bom predpostavila, da je s sklepom družbenikov določeno, da je višina obračunanega in izplačanega bruto dobička družbeniku 10.000 evrov.
 
Obračun = 20-odstotni davčni odtegljaj (2.000 evrov) in neto izplačilo dobička 8.000 evrov.
 
Knjiženje: 930 /      10.000 €
            / 275          8.000 €
           / 265           2.000 €

Izplačilo: 275 /      8.000 €
            265 /       2.000 €
           / 110       10.000 €
 
6.   Rezerve iz dobička (skupina 92) so namenjene za pokrivanje izgube, saniranje poslovanja, odkupe lastnih deležev. Posledično pomeni, da rezerv ne morete nikoli deliti med družbenike, ko je družba še aktivna in posluje. Rezerve so sestavina kapitala in si jih lahko družbeniki razdelijo le ob stečaju ali likvidaciji družbe, če seveda dobro prodajo premoženje in poplačajo upnike, tako da še za družbenike ostane del, ki si ga lahko razdelijo glede na določila in razmerja, kot so določena v pogodbi med družbeniki.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *