Kaj stranke obljubljajo podjetnikom

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 05.08.2008

Velika Podjetnikova predvolilna anketaDo volitev nas loči še dober mesec. Iz dneva v dan bomo iz političnih strank slišali več obljub. Pri Podjetniku smo pohiteli in že izvedeli, kaj parlamentarne stranke obljubljajo podjetnikom, če pridejo na oblast. Nekaj odgovorov smo skrajšali, ker so bili daljši od vnaprej dogovorjenega obsega.

  Demokratična stranka upokojencev Slovenije (DeSUS)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  V naši stranki in vodstvu stranke je več ljudi, ki so delali na najodgovornejših delovnih mestih v gospodarstvu in tudi podjetnikov, ki uspešno vodijo svoja podjetja. Sam sem podjetnik, saj vodim podjetje že 37 let. (Odgovarjal je Jani Kavtičnik, op. a.)  
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Dosedanji razvoj podjetništva kaže na vse večji delež zasebnih podjetij v BDP-ju. Seveda obstaja še veliko možnosti in potreb, da bi se delež bistveno povečal.
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?   
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Potrebne so korenite spremembe odnosa državne birokracije in javnih medijev do zasebnega podjetništva, kajti vse preveč se posplošuje ter enači lastnike kapitala in uspešna podjetja s tako imenovanimi tranzicijskimi kapitalisti, ki z ustvarjanjem premoženja z delom in razvojem podjetništva nimajo ničesar skupnega. Kot stranka želimo posebej poudariti, da je nujno potrebno, da so plačani vsi prispevki in dajatve iz naziva prihodkov, kajti le tako bomo lahko zagotavljali možnosti zasluženih pokojnin in ustrezno zdravstveno varnost upokojencev. Predvsem se zavzemamo za stimuliranje zaposlovanja mladih in omogočanja nadaljevanja zaposlovanja tudi starejših generacij, ki še lahko delajo in uspešno zapolnjujejo medgeneracijske vrzeli. Želimo tudi, da se dvigne prag dohodninske osnove, saj naj bi bil neto prihodek zaposlenega garancija za dostojno življenje.  


  Liberalna demokracija Slovenije (LDS)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  V LDS je izmed vseh političnih strank verjetno največ ljudi, ki delujejo v praksi in so se v politiko preselili šele po tem, ko so se dokazali na svojem profesionalnem področju. V podjetniškem smislu prav gotovo lahko izpostavimo Matjaža Gantarja, predsednika odbora za gospodarstvo, ustanovitelja podjetja KD Group, ki je ustvaril veliko in zelo uspešno podjetje. Tu je še dr. Draško Veselinovič, eden izmed ustanoviteljev in prvi direktor Ljubljanske borze, uspešen direktor Deželne banke Slovenije in profesor na Ekonomski fakulteti. Član našega odbora za gospodarstvo je tudi nekdanji direktor Pivovarne Laško Tone Turnšek, ki še danes velja za enega izmed najbolj cenjenih direktorjev v Sloveniji.
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Težko je biti zadovoljen s sedanjim stanjem. Naša gospodarska rast ne izvira iz propulzivnega podjetništva, kjer se ustvarja največ dodane vrednosti. Zadnja leta se največ gospodarske rasti generira iz gradbenega sektorja, ki pa vemo, da je eden izmed segmentov z najmanj dodane vrednosti. Cilj naše stranke, ki smo ga tudi zapisali v našem programu za obdobje 2008–2012, je visoka konkurenčnost slovenskega gospodarstva. To moramo doseči z vrhunsko konkurenčnostjo na državni, regionalni in panožni oziroma podjetniški ravni. Slovenija je na razpotju. Odločiti se moramo, ali želimo biti objekt ali subjekt globalne konkurenčne tekme. Bomo aktivni udeleženci ali bomo pustili, da drugi upravljajo z nami?  V LDS menimo, da moramo postati subjekt, ki sam odloča o svoji prihodnosti. Konkurenčnost Slovenije mora temeljiti na specializaciji, strokovnem znanju in hitrosti, ki je ključ do večje gospodarske rasti in uspešnosti, s tem pa tudi do novih delovnih mest in socialne blaginje. Naši ukrepi bodo šli v smeri spodbujanja ustanavljanja novih podjetij in zagotavljanja davčnih olajšav za začetek njihovega dela, spodbujanja državne in lokalne administracije, da delujeta hitro, pregledno in kakovostno.  
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  V mandatu 2004 do 2008 smo se zavzemali za odpravo nepotrebnih administrativnih ovir za hitrejši razvoj podjetništva. Na koncu mandata prejšnje vlade smo začeli uvajati projekt VEM (vse na enem mestu), ki ga je nadaljevala ta vlada. Zavzemali smo se za spodbujanje podjetniške iniciative mladih, za hitrejše ustanavljanje podjetij in za čim večjo poenostavitev in preglednost različnih zakonskih določil, predpisov in pravil. Vložili smo Zakon o prevzemih za zaščito malih delničarjev na primeru nejavnih delniških družb in delniških družb z najmanj 250 delničarji in 1.000.000.000 tolarjev osnovnega kapitala. Žal ga je vlada leta 2006 zavrnila. Prav tako smo vložili številne amandmaje, ki se nanašajo na področje gospodarstva. Žal sta vlada in koalicija nasprotovala naši zakonski iniciativi in veliki večini naših amandmajev. Vendar pa smo v LDS vseeno podpirali dobre rešitve vlade na področju podjetništva. 
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Dvigniti je treba izobrazbeno strukturo v Sloveniji. V ta namen nameravamo dvigniti delež BDP za visoko šolstvo, in sicer na 1,5 odstotka BDP do leta 2010. Čim prej je treba uvesti davčne olajšave za podjetnike začetnike in davčne olajšave za tehnološki razvoj. V sodelovanju z občinami je treba redefinirati obrtniške in industrijske cone in uvesti ugodnosti, ki bodo pripeljale nov kapital in znanje v posamezne kraje Slovenije. Ustanoviti je treba sklade tveganega kapitala, ki bodo podjetnikom z dobrimi idejami omogočila financiranja projektov, ne da bi jim banke pri tem vzele njihovo osebno premoženje na hipoteko. Omejiti je treba zgornjo višino vseh prispevkov iz bruto plač. Spodbujati je treba sveže (»greenfield«) naložbe v določenih okoljih, in sicer v sodelovanju z občinami, regijami, in iskati optimalne davčne rešitve za investitorje v vsej Sloveniji. 


  Nova Slovenija – krščanska ljudska stranka (NSi)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Nova Slovenija je naravna izbira podjetnikov. Glavna tajnica Maruša M. Novak je na to mesto prišla iz podjetniških vrst. Poslanec Martin Mikolič pa je dejansko kot inovator sodeloval predvsem s podjetniki, tako da ima bogate izkušnje. Veliko je še takšnih, ki imajo izkušnje s podjetništvom, če ne osebno, pa v njihovi družini. 
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  V Novi Sloveniji smo prepričani, da je razvito podjetništvo temelj zdravega gospodarstva vsake države. Obrt in podjetništvo prispevata izjemno pomemben delež k slovenskemu BDP. Gotovo pa moremo in moramo narediti še marsikaj za spodbudnejše okolje za podjetnike. Naš predsednik, finančni minister dr. Andrej Bajuk, se je zelo zavzel za razbremenitev podjetnikov in uspel s tem, da se postopno ukinja davek na izplačane plače. Prav tako se postopno zmanjšuje davek na dohodek pravnih oseb s 25 odstotkov na 20. Prav tako se omogoča malim podjetjem, ki se velikokrat srečujejo z likvidnostnimi težavami, da DDV odvedejo po plačanem računu. V tem mandatu se je tudi ukinilo precej birokratskih postopkov in s tem olajšalo ustanavljanje podjetij (npr. projekt »Vse na enem mestu – VEM«). Predvsem smo zadovoljni tudi s podatkom, da sami obrtniki ugotavljajo, da se je po letu 2004 konkretno spremenil odnos države do obrti in podjetništva, kar lahko spremljamo na vsakoletnih Dnevih slovenske obrti in podjetništva v Portorožu. 
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  Predvsem smo se zavzemali, da bi tako v Obrtno-podjetniški zbornici kot v Gospodarski zbornici uveljavili neobvezno članstvo, kar bi pomenilo, da bi združevanje v obeh temeljilo na interesu obrtnikov oziroma podjetnikov. Zadovoljni smo, da nam je v Gospodarski zbornici to uspelo uresničiti. Pri Obrtno-podjetniški zbornici pa smo v Novi Sloveniji, čeprav ni prišlo do neobveznega članstva, močno prispevali k znižanju članarine. Prav tako smo si zelo prizadevali za sprejetje zakonodaje, ki bi onemogočila plačilno nedisciplino, ki je trenutno ena največjih težav podjetnikov. Prav tako smo se zavzemali za promocijo nekaterih deficitarnih poklicev, ki jih podjetniki potrebujejo in njihovo pomanjkanje resno ogroža nekatera podjetja (na primer krovci). 
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Zagotovo bomo zelo kmalu (še v tem mandatu) uvedli davčne olajšave za investicije v gospodarstvu. Prav tako se bomo še močneje angažirali za promocijo podjetniškega duha oziroma podjetniške pobude v Sloveniji. 
 
 
  Slovenska demokratska stranka (SDS)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Med številnimi podjetnicami in podjetniki z dolgoletnimi izkušnjami - pa tudi med novimi - so seveda tudi člani SDS. Gre za ambiciozne ljudi, ki imajo znanje in izkušnje ter voljo, da sami udejanjajo svoje zamisli. V preteklosti sem bil tudi sam nekaj časa podjetnik, pri čemer sem se s podjetništvom ukvarjal ob redni zaposlitvi na Institutu Jožef Stefan, in sicer sem izdeloval elektronske komponente za viličarje. (Odgovarjal je Andrej Vizjak, op. a.)
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  V naši stranki smo zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji. Menimo, da je vlada, in posledično tudi pristojna ministrstva, v zadnjih štirih letih s številnimi ukrepi omogočila, da v Sloveniji v zadnjem obdobju dosegamo rekordno gospodarsko rast, odprla so se številna nova delovna mesta, podjetja so bistveno več investirala v razvoj in izvažala, dosegli smo tudi rekordno nizko stopnjo anketne in registrirane brezposelnosti. Zdaj so nastale tudi razmere za tehnološki preboj gospodarstva in večjo inovativnost, zato je treba odločno nadaljevati s politiko, ki je začrtana tako v Strategiji razvoja Slovenije kot v konkretnih programih pristojnih ministrstev ter v zakonih s tega področja.  
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  Sprejem zakonov s področja spodbujanja podjetništva praviloma nikoli ni bil vprašljiv. Večina zakonov, ki jih je predlagala Vlada RS, je bila v parlamentu skoraj soglasno sprejeta. Naj omenimo samo nekatere: Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o prevzemih, Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o družbah tveganega kapitala, Zakon o udeležbi zaposlenih pri dobičku, Zakon o gospodarskih zbornicah, Zakon o trgovini … Z njihovo veljavnostjo se vzpostavlja ugodno podjetniško okolje, kar je pogoj za nadaljnjo gospodarsko rast in nova kakovostna delovna mesta. 
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Glede na to, da je bilo na področju spodbujanja podjetništva v zadnjih štirih letih narejeno veliko, bi predvsem zagotavljali, da se bomo zavzemali za pospešeno izvajaje ukrepov iz sprejetega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007–2013 (podjetništvu prijazno okolje, prenos znanja v gospodarstvo, inovacije v gospodarstvu ter spodbujanje malih in srednje velikih podjetij z lastniškimi in dolžniškimi viri). Uvedli bomo ponovno tudi davčne olajšave za investicije podjetnikov v novo opremo ter nadaljevali z davčnimi razbremenitvami. Pomemben konkreten ukrep za prihodnje je tudi, da bomo do konca 2010 omogočili slehernemu podjetju in gospodinjstvu v Sloveniji dostop do hitrega interneta prek širokopasovnih povezav.    
 

  Slovenska ljudska stranka (SLS)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Predsednik SLS Bojan Šrot ima veliko veselje in zanimanje do podjetništva ter gospodarstva nasploh, saj se temu področju posveča skozi vse svoje profesionalno udejstvovanje. Kot odvetnik (čeprav je to funkcijo imel devet let v mirovanju) je osredotočen na področje gospodarskega prava, kot župan Mestne Občine Celje pa vodi občino skozi podjetniški pristop.  
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Koraki, ki so narejeni doslej, so pozitivni, vendar z vidika SLS prepočasni in tudi nedosledni. Kot pozitiven premik lahko ocenimo uzakonjeno možnost spremembe s.p. v d.o.o., nižanje davka na izplačane plače, nižanje davčne stopnje, porast podjetniških inkubatorjev … A to je še premalo za pravi razcvet podjetništva. Sprememba davčne zakonodaje je bila zastavljena pozitivno, vendar sta previsoka davčna stopnja in medla zakonodaja glede davčnih olajšav za vlaganje v raziskave in razvoj izničila cilje spodbujanja podjetništva. Efektivna stopnja obdavčitve podjetij je posledično višja kot pred davčno reformo, kar je daleč od potrebne razbremenitve zasebnega sektorja. Podobno velja tudi za stroške dela.   V Sloveniji primanjkuje podjetniških con, oziroma so te preveč razdrobljene po občinah. Cene zemljišč so temu primerno večinoma predrage, za evropska sredstva pa bi lahko kandidirale samo ustrezno združene. Tudi izobraževalni sistem, kakršnega imamo, ne sledi potrebam podjetništva.  
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  V Poslanski skupini SLS smo se najbolj zavzemali za dodatne olajšave za vlaganja v razvoj in zmanjševanje obveznosti pri stroških dela. Tu je Slovenija še premalo konkurenčna EU. V SLS smo se zavzemali za ustvarjanje boljših razmer za tista podjetja, ki vlagajo v manj razvitih regijah, kjer sta večja brezposelnost in manj zanimivo okolje za domače in tuje vlagatelje. 
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  V SLS obljubljamo, da se bomo zavzemali za tehnološke olajšave, zmanjšanje obremenitve dela, večjo fleksibilnost zaposlovanja, stimulativno davčno zakonodaja in prijazno gospodarsko okolje za nove podjetniške ideje. Konkretni ukrepi, za katere se bomo zavzemali, če bo SLS del prihodnje vlade, so:
- znižanje davka od dohodka na 18 odstotkov;
- iz srednjih šol omogočiti vpis na univerze brez maturitetnega tečaja;
- vzpostaviti pokrajine in regionalne poslovne centre;
- takoj ukiniti davek na izplačane plače. 
Seveda lahko zgoraj navedene ukrepe zagotovimo le, če bomo imeli vodilno vlogo v prihodnji vladi oziroma ustrezno podporo drugih vladnih in/ali nevladnih strank. 

 
  Slovenska nacionalna stranka (SNS)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Ja. Osebno imam podjetniške izkušnje še iz časa bivše SFRJ, vendar pa sem moral podjetniške vode ob vstopu v parlament zapustiti.
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Nikakor, saj je ta razvoj precej pod evropskim povprečjem.
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  Zavzemali smo se za marsikaj, med drugim tudi za prostovoljno članstvo v zborničnem sistemu.
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Tudi če pridemo v vlado, je končna odločitev odločitev skupne vlade, in ne le ene stranke. Zagotovo pa bomo vladi predlagali v prvi vrsti poenostavljen davčni sistem, na način, da bo za podjetnike določenih segmentov davčna obremenitev fiksna, kar bo podjetnike stimuliralo, saj jim bo ostalo v žepu več denarja, če bodo več delali, odpravljena pa bo vsa nepotrebna administracija. Res pa je, da ta sistem ne bo stimulativen za lenuhe, kajti tudi če ne bodo naredili dovolj, bodo morali plačati na začetku leta odmerjeno davčno vsoto.


 

Socialni demokrati (SD)
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Tako v vrhu stranke kot med drugimi člani stranke in simpatizerji soljudje s podjetniškimi izkušnjami. Ker so ravno podjetniki in obrtnikiglavna razvojna sila na mikro ravni, jim radi prisluhnemo. Imamo redna srečanja s predstavniki različnih interesnih združenj s področjapodjetništva in obrti, s katerimi vodimo pogovore o njihovih potrebah in zahtevah … Politika mora začeti poslušati ljudi, ki so primere dobrih praks ustvarili v ne najbolj optimalnih razmerah.  
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Zagotovo bi lahko storili več. Od aktualne vlade smo pričakovali, da sebo poleg dokončanja privatizacije bolj posvetila razvoju slovenskegagospodarstva.  
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  Ravno v času pisanja teh odgovorov smo od Vlade RS prejeli negativnomnenje k Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb, s katerim smo Socialnidemokrati želeli povečati konkurenčnost slovenskega gospodarstva. S posebnimi olajšavami (predvsem za investicije v novo opremo) smo želelipovišano efektivno davčno stopnjo zmanjšati in predvsem rastočim poslomzagotoviti boljši, bolj konkurenčen davčni sistem. Socialni demokratismo v okviru Partnerstva za razvoj z vlado sodelovali pri pripravi nekaterih ključnih sprememb na področju podjetniške zakonodaje. Kotglavno pomanjkljivost obstoječega sistema štejemo pomanjkanjesredstev za financiranje podjemov in rastočih poslov. Pri sprejemanjuslehernega proračuna smo predlagali povečanje sredstev za različne podporne dejavnosti razvoju podjetništva. Vladna večina je naše dobrepredloge z močjo preglasovanja ustavila.  
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  Kot ključno nalogo naslednjegamandata na področju razvoja podjetniškega okolja razumemo povečanjeobsega proračunskih sredstev za sofinanciranje idej, raziskav, inovacij, razvoja, novih podjetij ter rastočih poslov. Na tem področju semoramo postaviti ob bok najrazvitejšim državam. 

 
  Stranka LIPA
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Stranka LIPA združuje in povezuje ljudi mnogih profilov, izkušenj in življenjskih ciljev in poti. Podjetniki sestavljajo vsebinsko bazo dela in svobodne iniciative, katere namen je v vzpostavitvi okolja, prijaznega za uspešnejši podjetniški zagon in vzpostavitev sistema dolgoročnega sinergijskega učinka.  
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  Podjetništvu žal do zdaj slovenska zakonodaja ni bila naklonjena, predvsem zaradi toge in pretirane davčne politike kakor tudi premajhnih spodbud, subvencij, olajšav ter ne nazadnje raziskovalno-izobraževalne vloge države. Slovensko podjetništvo ne sme temeljiti le na tržnih nišah, temveč mora prevzeti vlogo nosilca razvoja samega podjetništva ter okolice. 
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti? 

Delali, vložili in predlagali smo sistemska orodja za:
a) preprečevanje davčnega pregona cirkulacije lastnega kapitala kakor tudi presežne vrednosti 
b) predlog davčnih olajšav, temelječ na merilih:
- razvitost domicila dejavnosti
- zaposlitveni sektor
- inovativnosti produkta podjetništva
- ter potenciala razvoja produkta
c) zahtevki za lokalne pristope:
- izničenje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
- prenos zemljišča za obdobje 10-20-30 let iz sklada kmetijskega zemljišča na podjetniške centre s skupno lokacijsko dokumentacijo na račun in izvedbo lokalnih skupnosti, obrtne zbornice in upravnih enot
- sprememba sistema članstva v Gospodarski in Obrtno-podjetniški zbornici. Prostovoljno članstvo bi po naši oceni imelo za posledico dvig kakovosti storitev za člane - konkurenčnost in učinkovitost se z obveznim članstvom znižujeta oziroma izključujeta. 

Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado?  LIPA bo v prihodnjem mandatu v novi vladi, ki je ne bodo vodili zaviralci svobode podjetništva - Janez Janša. Kot prvi ukrep bo sprememba članstva v obrtni ter v gospodarski zbornici.  Drugi ukrep bo zagotoviti položaj in status podjetnikov, ki si ga zaslužijo, ta je generator razvoja z vsemi pravicami in bonitetami. 

 
  ZARES – nova politika
Ali ima kdo iz vrha vaše stranke osebne podjetniške izkušnje?  Osebne podjetniške izkušnje ima kar nekaj članov iz vrha stranke ZARES – nova politika, in sicer Bogdan Biščak, Mojca Gabrovšek, Peter J. Česnik, Janez Kopač, Nina Stankovič, Franci Kek in Darja Radić. Dva podpredsednika stranke sta bila uspešna podjetnika tudi v tujini.  
Ste v vaši stranki zadovoljni z dosedanjim razvojem podjetništva v Sloveniji?  V stranki ZARES - nova politika se zavzemamo za inovativno, v družbo znanja usmerjeno  podjetništvo. Dosedanji razvoj podjetništva kljub določeni pozitivni razvojni dinamiki (ustaljena rast števila podjetij, izboljšanje učinkovitosti in kakovosti zgodnje podjetniške aktivnosti) ne vodi v to smer. Kazalniki konkurenčnosti kažejo na pomembne slabosti, ki jim bo v prihodnje treba posvetiti večjo pozornost, če želimo, da slovensko podjetništvo postane in ostane konkurenčno na globalnem trgu. Med njimi izpostavljamo šibko inovacijsko dejavnost malih in srednje velikih podjetij, prevlado nizko tehnološko zahtevnih proizvodov in storitev in s tem zaostajanje v dodani vrednosti na zaposlenega v primerjavi z drugimi evropskimi državami. Sodelovanje med podjetniki in centri znanja je preslabo, kar onemogoča hitrejši razvoj in prenos znanja v gospodarstvo. Zaskrbljujoča je koncentracija malih in srednjih podjetij le v osrednjeslovenski regiji. Podjetniki so v zadnjih letih, kljub nekonkurenčnemu poslovnemu in davčnemu okolju, pomembno prispevali k pozitivni dinamiki podjetništva. Žal pa njihovim prizadevanjem ni sledila ustrezna podpora države.  
Za kakšne ukrepe za pospeševanje podjetništva ste se v zadnjem mandatu potegovali, pa jih zaradi razmerja sil v državnem zboru niste mogli uresničiti?  V stranki ZARES – nova politika se zavedamo, da uspešnega razvoja podjetništva ni brez učinkovite podpore države. V skladu s tem smo v tem mandatu predlagali kar nekaj ukrepov, s katerimi bi lahko pospešili njegov razvoj. Med njimi navajamo predlog, naj se davek na izplačane plače preneha plačevati 1. 1. 2007, pozneje pa smo podprli vladni predlog za odpravo tega davka v letu 2009. Predlagali smo naj amortizacijske stopnje (za gradbene objekte, opremo …) ostanejo nespremenjene, saj je vlada podjetja s spremembami teh stopenj v novem zakonu celo bolj obdavčila, kot so bila pred tem. Predlagali smo vrnitev olajšav za vlaganja v opremo in regijske investicijske olajšave, olajšave za prve iskalce zaposlitve, težje zaposljive ter za doktorje znanosti ter zmanjšanje davčne osnove za izplačila za raziskovalne organizacije. Podprli smo vrsto predlogov za izboljšanje administrativnega okolja za podjetništvo in se zavzemali za zmanjšanje administriranja za gospodarske subjekte. Podprli smo ukrepe za zagotavljanje podpornega okolja za podjetništvo. Zavzemali smo se za krepitev podjetništva pri opravljanju gostinske dejavnosti in izboljšanje dostopa do finančnih virov.  
Katere konkretne ukrepe lahko obljubite podjetnikom že v prvem letu, če pridete v vlado? 

- V prvem letu bomo takoj vzpostavili učinkovitejšo državno administracijo za uspešnejše črpanje kohezijskih sredstev EU za razvoj gospodarstva.
- Znova bomo uvedli stimulativne davčne olajšave za investicije.
- Oblikovali bomo sklade tveganega kapitala.
- Uvedli bomo pavšalni način obdavčevanja za mikro podjetja in manjše obrtnike z določenim obsegom poslovanja.
- Omogočili bomo obročno plačilo davka.
- Iz sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja bomo izločili zavarovanje pred nesrečami pri delu ter zavarovanje teh rizikov prenesli na prave zavarovalnice. Tako bomo zmanjšali višino prispevka za zdravstveno varstvo in razbremenili bruto plačo za najmanj 0,53 %.
- Poenostavili bomo sistem pobiranja prispevkov za socialno varnost.
- Poenostavili bomo sistem plačevanja davkov in zmanjšali stroške z vplačevanjem na en sam vplačilni račun …

 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *