Kaj zahteva od podjetnikov oznaka CE?

Avtor: Saša Prešern | Objava: 10.05.2003

Slovenski podjetniki se bodo že maja letos srečali z novimi zahtevami glede označevanja skladnosti opreme in naprav s predpisi EU. Predstavljamo 10 najpomembnejših vprašanj glede skladnostne oznake CE.Slovenija je sklenila z EU protokol o ugotavljanju skladnosti izdelkov in sprejemljivosti industrijskih izdelkov PECA, ki razširja notranji trg EU tudi na Slovenijo že s 1. 5. 2003, torej eno leto pred napovedano širitvijo EU. S tem se za podjetnike pojavljajo nove priložnosti in obveznosti. Ena takih obveznosti je oznaka CE, o kateri smo pisali že v marčni številki Podjetnika. Tokrat predstavljamo deset novih vprašanj glede zahtev pri označevanja opreme in naprav, ki jih uvažamo iz EU ter iz tretjih držav, kakor tudi vprašanja v zvezi z opremo, ki jo že zdaj uporabljamo.

Pri delu smo dolžni zagotoviti uporabo varne opreme in orodij. Ali postaja izpolnitev te zahteve težavnejša z vstopom Slovenije v EU? Velja prepričanje, da z uveljavitvijo nove zakonodaje na tem področju ne bo bistvenih težav. Najpomembnejše pa je, da so proizvajalci, lastniki podjetij, delodajalci in uporabniki dobro informirani. Posebej pazljivi moramo biti pri nakupu rabljene opreme in pri sestavljanju opreme v večje celote ali sklope. Pozorni moramo biti tudi na to, da za izdelavo opreme (na primer stroja) za lastno uporabo na delovnem mestu veljajo natanko iste zahteve kot za opremo, ki bi jo dali na trg. Pozorni moramo biti tudi na zahteve ob spremembah zmogljivosti stroja.

Oglejmo si najpomembnejša vprašanja s tega področja.

1. Ali je treba imeti oznako CE na novih in izdelkih proizvodih?

Obveznost označevanja z oznako CE velja za vse izdelke znotraj smernic, ki urejajo njihovo pritrjevanje, in so namenjeni za trg Evropske unije. Tako morajo biti z oznako CE označeni:

  • vsi novi izdelki, proizvedeni v državah članicah ali v tretjih državah;
  • rabljeni izdelki, ki so uvoženi iz tretjih držav; ter
  • znatno spremenjeni izdelki, ki jih smernice zato obravnavajo kot nove izdelke.
  • ko bi bilo označevanje samega izdelka nemogoče (na primer določene vrste eksploziva),
  • če je označevanje težko izvedljivo zaradi opravičljivih tehničnih ali ekonomskih pogojev,
  • če ni mogoče spoštovati minimalnih dimenzij oznake,
  • če ni mogoče zagotoviti vidne, čitljive in neizbrisljive oznake CE.
To pomeni, da na stare stroje, ki jih uporabljamo v svoji delavnici ali tovarni, ne bomo pritrjevali oznak CE. Zagotovili pa bomo, da bodo ti stroji varni. 2. Ali ima lahko naprava več oznak CE? Da, a le v izjemnih primerih. Več oznak CE imajo na primer zapletene naprave, kjer so vgrajeni deli, ki so načeloma lahko samostojno na trgu in je zanje predvideno označevanje s CE. Takšna sta na primer stroj z varnostno komponento, ki je posebej označena s CE, ali sklop oziroma linija strojev, ki je sestavljena iz več samostojnih strojev, kjer je vsak posebej označen s CE. Proizvajalec označi celoto takih izdelkov tako, da oznako CE namesti na ploščico s podatki in jo pritrdi tako, da kar se da nazorno označi celoto, na primer ob skupnem krmilnem sistemu. Če v naši proizvodnji samo povežemo več strojev v enovito celoto, smo s tem postali proizvajalec celotnega sestava strojev in moramo za tak sestav izpolniti vse zahteve zakonodaje, vključno z oznako CE. Isto velja za stroj ali napravo, ki jo naredimo samo za svojo lasno uporabo. 3. Ali je treba izdelek, ki ne gre na trg, temveč je namenjen za vgradnjo, označiti s CE? Izdelek, ki predvideva označevanje s CE, je treba označiti s to oznako, potem ko so bili opravljeni vsi postopki, ki so za to potrebni. Dejstvo, da izdelek ne gre na trg, ampak v vgradnjo, pri tem ničesar ne spremeni. Če kdo v Evropsko unijo uvozi izdelke, za katere se zahteva označevanje s CE, a so brez te oznake, mora biti jasno, da takšni izdelki niso primerni za trg EU. V takem primeru mora uvoznik oziroma proizvajalec v EU opraviti vse potrebne postopke, saj mora v svoj končni izdelek vgraditi izdelek, ki je označen s CE in nato označiti še končni izdelek s CE. Primer: elektromotor, ki je vgrajen v stroj, mora biti označen s CE (zaradi smernic LVD o električni opremi in EMC o elektromagnetni združljivosti). Sestavnega dela, ki je namenjen za vgradnjo v stroj, pa ni treba označiti s CE, razen če to ni potrebno zaradi drugih smernic. Dokončani stroj ima nato oznako CE za stroj kot celoto. 4. Kako velika mora biti oznaka CE? Zaradi čitljivosti mora biti oznaka CE visoka najmanj 5 mm. Za zelo majhne izdelke so možna odstopanja od te minimalne dimenzije pri smernicah o strojih, osebni zaščitni opremi, aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, medicinskih pripomočkih, napravah za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah, dvigalih (za varnostne komponente), diagnostičnih medicinskih napravah ter pri radijski in telekomunikacijske terminalski opremi. Isto velja za oznako skladnosti pri pomorski opremi. Oznaka mora biti nezbrisljiva, tako da je v normalnih okoliščinah ne moremo odstraniti, ne da bi se to poznalo. Nekateri standardi za proizvode uporabljajo na primer preskus odstranjevanja z vodo in petrolejskimi špiriti. To ne pomeni, da mora biti oznaka CE sestavni del izdelka. 5. Kam pritrditi oznako CE? Oznaka CE mora biti praviloma nameščena na izdelek ali na ploščico s podatki o izdelku. Izjemoma, kadar tega pravila ni mogoče upoštevati, pa je oznaka CE lahko tudi drugje, na primer na embalaži in na spremnem dokumentu. To se lahko zgodi v primerih:
V takih primerih mora biti oznaka CE nameščena na embalažo, če ta obstaja, in na spremne dokumente izdelka, kadar ustrezna smernica predpisuje take dokumente. Nikakor pa ne smemo oznake CE opustiti ali prestaviti na embalažo ali spremne dokumente le zaradi estetskih razlogov. Lahko je na primer nameščena na zadnjo ali spodnjo stran izdelka, če je izdelek tak, da ga z lahkoto dvignemo in oznako pogledamo.

6. Ali oznaka CE nadomešča obvezne oznake skladnosti?

Oznaka CE nadomešča vse obvezne oznake skladnosti, ki imajo enak pomen in so veljale pred harmonizacijo. Te nacionalne oznake skladnosti so nezdružljive z oznako CE in bi pomenile kršitev ustreznih smernic EU. Države članice pri prevzemanju smernic uvedejo oznako CE v svojo nacionalno zakonodajo in administrativne postopke. Prav tako pa v svojo zakonodajo ne uvajajo nobenih drugih oznak skladnosti, ki bi pomenile isto kot oznaka CE.

Lastniki trgovskih oznak, ki so podobne oznaki CE, in so jih ti pridobili pred uvedbo oznake CE, so zaščiteni in jim teh znamenj ni možno odvzeti, saj naj praviloma ne bi bilo nevarnosti za zavajanje organov tržne inšpekcije, distributerjev, uporabnikov, potrošnikov ali drugih.

7. Ali imajo druge oznake drugačen pomen kot oznaka CE?

Glede na cilje tehnične harmonizacije morajo imeti dodatne oznake na izdelku drugačno funkcijo kot oznaka CE. Te dodatne oznake bi morale pomeniti dodatno vrednost, s tem, da označujejo skladnost s cilji, ki so drugačni od tistih, na katere se nanaša oznaka CE (na primer z okoljskimi vidiki).

Kupci včasih zahtevajo še dodatno označevanje in certificiranje izdelkov. To je njihova pravica, saj lahko kupec postavlja svoje komercialne zahteve, ki so zunaj zakonodaje. Takih oznak ne gledajo niti organi tržnega nadzora niti carina. Vedno pa morajo prostovoljne oznake in certifikati pomeniti dodatno značilnost, ki ni pokrita z oznako CE. Te dodatne značilnosti so najpogosteje kakovost izdelka ali določene prostovoljne značilnosti o varovanju okolja.

8. Kakšni so pogoji za uporabo drugih oznak?

Označevanje z oznako proizvajalca ali z ustreznimi certifikacijskimi in drugimi dodatnimi oznakami je dovoljeno, dokler takih oznak ni možno zamenjati za oznako CE in dokler ne zmanjšujejo čitljivosti in vidnosti oznake CE. Pri možnosti zamenjave gre tako za pomen kot tudi za obliko oznake CE. Pri odločanju, ali lahko kak znak zamenjamo za oznako CE, moramo upoštevati vse uporabnike, ki bodo z oznako prišli v stik.

9. Katerih izdelkov ne označimo s CE?

S CE ne označimo tistih izdelkov, ki jih ne določajo nove smernice, na primer tekstilnih izdelkov (razen če so ti namenjeni osebnemu varovanju, na primer pred mrazom ali vročino na delovnem mestu). Poleg tega pa nekatere nove smernice posebej izvzemajo iz označevanja nekatere izdelke. Smernica o strojih na primer govori, da s CE ne smejo biti označene varnostne komponente; smernica o napravah nizke napetosti (LVD) pravi, da ne označimo vtičnic za domačo uporabo; smernica o plinskih napravah pravi, da s CE ne označimo opreme, temveč samo naprave.

10. Ali lahko izdelek označim s CE, čeprav to ni zahtevano?

Ne! Izdelka, za katerega ni predvideno označevanje s CE, ne smemo označiti s CE. Organi za nadzor trga morajo v teh primerih ukrepati, da ni napačnega označevanja s CE. 4

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *