Kako lahko prodajamo blago po znižanih cenah?

Avtor: | Objava: 10.06.2003Oblike prodaje blaga po nižjih cenah so različne, predvsem pa lahko prodajo po znižanih cenah delimo na:
- razprodaje,
- občasne prodaje po znižanih cenah,
- tovarniška znižanja;

Pravila prodaje blaga po nižji ceni so dokaj jasna in natančna. Način in pogoje razprodaj in prodaj blaga po znižanih cenah določajo dobri poslovni običaji pri razprodajah in prodajah blaga po znižanih cenah, ki jih je objavila Gospodarska zbornica Slovenije. Ta pravila se nanašajo na vse trgovce - pravne in fizične osebe, ki prodajajo blago na drobno. V nadaljevanju predstavljamo tipične oblike prodaje blaga po znižanih cenah.

Razprodaje
Predpisi o dobrih poslovnih običajih ločijo dve vrsti razprodaje blaga:
- popolna razprodaja
Trgovec lahko uvede popolno razprodajo zaradi ukinitve ene ali več prodajaln,
zaradi opustitve trgovanja z blagom, ki spada v njegov poslovni predmet, zaradi
rekonstrukcije prodajalne, zaradi spremembe poslovnega predmeta, zaradi
elementarnih nezgod in zaradi prenehanja podjetja (stečaj, likvidacija);
- delna razprodaja
Trgovec lahko uvede delno razprodajo zaradi zaključka poletne in zimske sezone,
zaradi opustitve prodaje določene vrste blaga, zaradi opustitve proizvodnje
določene vrste blaga, zaradi tega, ker blaga ni bilo mogoče prodati v drugi
prodajalni istega podjetja in za blago, ki je ostalo od priložnostnih prodaj.

Čas trajanja razprodaj je omejen in sicer na največ 3 mesece, le v izjemnih in utemeljenih primerih se ta čas lahko podaljša na največ 6 mesecev. Pri posezonskih razprodajah pa je predvideni čas začetka in konca razprodaje ter najdajši čas trajanja posezonskih razprodaj določen z datumom.

Občasna prodaja po znižanih cenah
Občasno prodajo blaga po znižanih cenah je dovoljena le v naslednjih primerih:
- zaradi uvajanja novih izdelkov,- zaradi priložnostne prodaje blaga (ob praznikih, sejmih in jubilejih),- zaradi predvidenega poteka roka trajanja uporabnosti blaga (takšno blago je
potrebno fizično ločiti od redne prodaje drugega blaga in vidno označiti, da gre za
prodajo blaga, ki mu bo v kratkem potekel rok uporabnosti); takšna prodaja blaga
sme trajati največ 15 dni,- zaradi napak in drugih pomanjkljivosti na blagu (tako blago je potrebno fizično
ločiti od redne prodaje brezhibnega blaga in vidno opozoriti, da gre za prodajo
blaga z napako),- zaradi prodaje blaga v količnah, ki so manjše od običajnih (ostanki),- v primerih ponudbe novih izdelkov oz. poskusne prodaje in posebnih akcij s
proizvajalci; takšna prodaja lahko traja največ 15 dni,Čas trajanja občasne prodaje blaga po znižanih cenah za postavke, kjer to ni izrecno navedeno, ni omejen.

Tovarniško znižanje cen
Tovarniško znižanje cen predstavlja eno od oblik občasne prodaje po znižanih cenah. Dovoljena je prodaja tekstilnih in konfekcijskih izdelkov po tovarniško znižanih cenah, ki se lahko organizira zaradi predstavitvenega značaja izdelkov, ostankov in desortirane ponudbe izdelkov, napak ali poškodovanih izdelkov.
Takšna prodaja se ne sme organizirati 3 tedne pred začetkom zimske in poletne posezonske razprodaje ter posezonske razprodaje zimske športne opreme; tovarniško znižanje cen obutve in galanterije pa se ne sme organizirati 2 tedna pred začetkom posezonskih razprodaj.
Objava o uvedbi razprodaje oz. prodaje blaga po znižanih cenah
Trgovec mora uvedbo prodaje blaga s popustom objaviti na krajevno običajen način - v sredstvih javnega obveščanja, s plakati, letaki in drugimi sredstvi obveščanja, v prodajalnah in zunaj prodajaln pa na vidnem mestu, kjer se blago prodaja.
Objava mora vsebovati:- navedbo, za katero vrsto prodaje po znižanih cenah gre,- navedbo kraja, kjer se bo prodajalo blago s popustom z navedbo imena prodajalne,- navedbo vrste blaga, ki se bo prodajalo s popustom,- začetek in čas trajanja prodaje s popustom,- obseg znižanja cen glede na dosedanje drobnoprodajne cene,- odstotek znižanja cene glede na dosedanjo drobnoprodajno ceno, če gre za
tovarniško znižanje pa odstotek tega znižanja preračunan na drobnoprodajno ceno
in razlog znižanja cen,- ostale pogoje razprodaje (npr. izjema za določene izdelke).
Blago, ki se prodaja s popustom, mora biti označeno s ceno pred znižanjem in z znižano ceno. Če je odstotek znižanja objavljen v razponu, mora najvišji odstotek znižanja zajemati najmanj eno četrtino vrednosti vsega blaga, ki je v razprodaji. Poleg navedenih primerov prodaje blaga z znižanimi cenami in pogojev takšne prodaje ne obstaja noben drug način prodaje blaga po znižanih cenah.

O uvedbi razprodaje, o obsegu blaga v razprodaji in o višini znižanja cen odloča trgovec. Razprodaja blaga zaradi zaprtja trgovine je lahko popolna. Zakon ne prepoveduje nabave blaga, namenjenega prodaji med trajanjem razprodaje.

Sankcije
Trgovec lahko , ob neupoštevanju vseh pravil prodaje po znižanih cenah, krši Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o varstvu konkurence, zaradi česar mu inšpektorji lahko izrečejo visoke denarne kazni!

Pozor: nelojalna konkurenca se ne ''dogaja'' samo v poslovnem prostoru (trgovini, lokalu, ) ampak tudi v medijih. Zato je lahko dejanje nelojalne konkurence ali dejanje, ki krši pravila o varstvu potrošnikov storjeno že s samo objavo v medijih ali z drugimi načini oglaševanja (letaki, plakati, direktna pošta, ).

PRAVNI VIR
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 19/98)
Zakon o varstvu konkurence (UL RS št.18/93)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *