Kako se zavarovati proti inflacijskim učinkom zaradi izgube vrednosti denarja?

Avtor: | Objava: 10.06.2003V kolikor pogodbe o poslovnem sodelovanju trajajo dlje časa, vam predlagamo, da vrednost pogodbe zavarujete pred inflacijo na enega od načinov, ki ga določa Obligacijski zakonik.

Stranki, ki sklepata pogodbo se namreč lahko dogovorita, da višino dolžnikove denarne obveznosti določita:
- glede na spremembe cen za blago in storitve, izraženih z indeksom cen, ki ga ugotavlja pooblaščena organizacija (indeksna klavzula),
- glede na gibanje tečaja tuje valute (valutna klavzula),
- glede na spremembe drugih cen,
če ni takšen dogovor v nasprotju z zakonom.
Pri tem vas še posebej opozorjamo, da ni dovolj izbrati le VALUTE (EUR), pač pa je treba natančno definirati tudi NAČIN preračunavnja oz. ustrezno tečajno listo (npr. EUR po srednjem tečaju banke Slovenije) in DAN na katerega se vrši preračunavanje (npr. na dan izstavitve računa).

V kolikor sklepate poslovna razmerja s potrošniki (to je s kupci, ki kupujejo blago ali storitve za svojo zasebno rabo ali rabo v gospodinjstvu), pa morajo biti cene definirane v slovenskih tolarjih. Zakon o varstvu potrošnikov to namreč jasno določa, ko govori o tem, da mora podjetje za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, vidno označiti ceno, ki mora biti označena v tolarjih.

PRAVNI VIR
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 20/98)
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *