Koliko je vredno moje podjetje?

Avtor: Matija Filiplič | Objava: 07.12.2010

Za ocenjevanje vrednosti podjetja obstaja več metod, ki jih je dobro poznati. Vseeno pa je dobro za to najeti strokovnjake, sicer vas lahko površna ocena drago stane.


(Big Stock Photo)

Velikokrat se lastniki podjetij srečajo z vprašanjem, koliko je njihovo podjetje sploh vredno. S tem vprašanjem se lastniki lahko srečajo iz več razlogov. V primeru prodaje podjetja mora prodajalec vedeti, kolikšna je »poštena« vrednost njegovega lastniškega deleža, da ustrezno oceni ponudbe potencialnih kupcev. Prav tako pride vrednotenje podjetja v poštev za davčne namene, računovodsko poročanje in pri zastavi poslovnega deleža za najem kredita.
 
Z ocenjevanjem vrednosti podjetij se profesionalno ukvarjajo različne svetovalne hiše, banke in samostojni ocenjevalci vrednosti podjetij. Pri tem je treba poudariti, da običajno velja ocenjena vrednost podjetja na točno določen datum – datum vrednotenja. Tako se verjetno ocenjena vrednost konec leta 2009 razlikuje od vrednosti podjetja pol leta pozneje, saj v tem obdobju pride do novih poslovnih dogodkov in do spremembe poslovnega okolja.
 
V praksi so se uveljavili trije glavni načini ocenjevanja vrednosti podjetij, ki so predstavljeni v nadaljevanju.
 
1. metoda: Ocenjevanje z upoštevanjem vrednosti sredstev
 
Na sredstvih zasnovani način ocenjevanja vrednosti je morda najlažje razložljiv način ocenitve vrednosti družbe. Temelji na logiki, da je lastniški kapital podjetja vreden toliko, kolikor so vredna sredstva podjetja zmanjšana za vrednost finančnih in poslovnih obveznosti podjetja. Pri tem načinu so vse postavke v bilanci stanja ovrednotene po tržni vrednosti na datum vrednotenja. Tako se na primer oceni tržna vrednost nepremičnin, ki so v knjigovodskih bilancah pripoznana, po nabavni vrednosti, zmanjšani za popravek vrednosti. Prav tako se vrednotijo tudi vse obveznosti po tržni vrednosti ali kaki drugi ustrezni dnevni vrednosti. Če so sredstva in obveznosti do sredstev v bilanci stanja pravilno ovrednotena, je tržna vrednost lastniškega kapitala po tej metodi enaka knjižni vrednosti kapitala.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *