Kooperative – podjetniška priložnost za Slovenijo

Avtor: Polona Skledar | Objava: 10.01.2003

Kooperative so oblika socialnega podjetništva, ki je vse pomembnejše.Kooperativa (zadruga) je podjetje, katerega lastniki so vsi njeni člani. Je kombinacija tržnega in neprofitnega podjetja, v katerega vsak član vloži določen kapital v skupni sklad, ki deluje kot garancija za njegovo resnost. V kooperativi velja načelo »en človek en glas«, ne glede na višino vloženih sredstev. Kooperative praviloma delujejo v interesu svojega lokalnega okolja, pri čemer imajo večjo ali manjšo podporo lokalne skupnosti.
 
Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.


Trenutno najbolj pereči problemi kooperativ v Sloveniji so v nepoznavanju in nerazumevanju zadružništva, neenakopravnosti zadrug pri pridobivanju sredstev na razpisih, ter problem samozaposlitve v okviru zadrug.  

Da bi rešili te probleme, so lani junija ustanovili Združenje slovenskih kooperativ, katerega sedež je v Izoli, njegova predsednica in ena pobudnic pa je Jadranka Vesel. Ustanovnih članov je osem, in sicer Zavod Jutro, Gorički sad z.o.o., Modri z.o.o., Ruj z.o.o., Ekokooperativa Kočevska, Biovez z.o.o., Zavod Naš laz in Razvojno raziskovalna kooperativa IPAK. Sledi krajši pogovor z Jadranko Vesel.  

Kakšen je namen Združenja kooprativ?

Namen Združenja je predvsem organizirati skupne aktivnosti, ki jih same kooperative oz. zadruge ne morejo racionalno organizirati oz. niso usposobljene zanje. Gre za predloge za spremembo zakonodaje na področju zadružništva, promocijo kooperativ in prenos izkušenj razvoja zadružništva od drugod. Če skušamo potegniti skromno primerjavo med zakonodajami po Evropi in pri nas, lahko ugotovimo, da naša zakonodaja pravzaprav kaznuje zadružnike in zadružništvo. To pomeni, da nas čaka še veliko dela, da bi dosegli podoben status, kot ga imajo na primer zadruge v sosednji Italiji ali v Angliji.  

Glede na to, da je sedež Združenja v Izoli, pomeni, da se lažje povezujete s kooperativami v sosednji Italiji?

Stiki potekajo že nekaj časa, predvsem pa so se utrdili po vključitvi Slovenije v projekt SCOPE I (Strengthen CO-operatives and Participative Enterprises), še pred ustanovitvijo Združenja kooperativ. Imamo stike s socialnimi in delavskimi kooperativami iz pokrajine Furlanija, Benečija, Julijska krajina. Združenje intenzivno išče možnosti za financiranje, išče partnerje in raziskuje možnsoti sodelovanja v mednarodnih projektih. 

Na prvi evropski konferenci o socialnem podjetništvu, v Pragi oktobra 2002, ste prišli na idejo, da bi vzpostavili razvojno raziskovalni inštitut socialne ekonomije?

V Pragi smo spoznali predstavnike inštitutov po Evropi. V EU obstaja že cela mreža tovrstnih inštitutov, imenovana EMES European Network for Social Economy. Namen slovenskega inštituta bi bilo celostno proučevanje področja socialne ekonomije in izdelava pravnih podlag za delovanje kooperativ.  

(Več informacij o Združenju in njegovem delovanju dobite na e-naslovu zdruzenje_slo@hotmail.com.)
 
O kooperativah

Španska multinacionalna kooperativa Mondragon

Uspešna španska multinacionalka MCC (Mondragon Corporacion Cooperativa) iz Mondragona v Baskiji je šolski primer uspešne kooperative. MCC je bila ustanovljena leta 1943 kot zadruga, da bi si v njej ljudje iz revnega področja Baskije sami pomagali iz gospodarskih težav. Ustanovil jo je duhovnik Jose Maria Arizmendiarieta v skladu s tradicijo krščanskih socialistov. Danes je MCC skupina kooperativ povezanih horizontalno, da je moč odločanja v kooperativah in ne v upravi skupine, z zelo razvejano dejavnostjo: industrija, trgovina, finance (banka in zavarovalnica), razvoj, izobraževanje (srednje šole in visoka šola) in usposabljanje. Skupaj je v MCC zaposlenih 60.200 ljudi (leta 2001), ustvarili so 8 mrd EURO prometa in 335 mio EURO dobička.

Vrednote v MCC so sodelovanje, participacija (na delovnem procesu in v upravljanju), inovacije (brez teh ni napredka in sprememb) in socialna odgovornost ( skrb za razvoj okolja v katerem delujejo in živijo). Ustrezno temu je postavljeno upravljanje v zadrugah in v celotni skupini, medsebojni odnosi med kooperativami in člani znotraj kooperativ ter delitev rezultatov. Delitev dobička je izrazito dolgoročno usmerjena, in sicer 10% gre za izobraževanje in usposabljanje, 45% za skupne rezerve in 45% na individualne račune članov. Vsa sredstva so naložena v kooperativi do izstopa člana. Zato je skupina gospodarsko močna, neodvisna in z močnim razvojnim potencialom.

Vrste kooperativ v Sloveniji

Delujejo na vseh področjih, kjer se združujejo posamezniki ali institucije s ciljem uresničitve skupnih interesov. Pri nas poznamo kmetijske, delavske, marketinške, proizvodne, kooperative lokalnih skupnosti, kooperative za plasiranje posojil, razvojne in mladinske kooperative. (Vir: zloženka Nove kooperative;2001)

Temeljna načela delovanja kooperativ

Prostovoljna vključenost, demokratična organizacija, ki temelji na principu en član en glas, suverenost dela in instrumentalni značaj kapitala ( rezultati se ne delijo po kapitalu), participacija na upravljanju, solidarnost, sodelovanje med kooperativami, izobraževanje in usposabljanje članov, delovanje v smeri trajnega razvoja lokalnih skupnosti.

Postopek za ustanovitev kooperative

1.Ugotovitev skupnih interesov potencialnih ustanoviteljev.
2.Priprava osnov poslovnega načrta, opredelitev vlog ustanoviteljev in prevzem zadolžitev.
3.Pregled sodelavcev in pridobivanje novih sodelavcev, če skupina ne pokriva vseh zadolžitev.
4.Priprava osnovnih pravil o članstvu, obvezah in odgovornostih ter pravicah članov (obvezno v pisni obliki).
5.Izdelava poslovnega načrta.
6.Opredelitev finančnih in materialnih obveznosti članov.
7.Opredelitev akta o ustanovitvi in pravil delovanja kooperative.
8.Sprejetje akta o ustanovitvi s pravili.
9.Registracija in istočasna priprava za začetek dejavnosti.

Uporabni spletni naslovi

www.ica.org (ICA – International cooperative association)
www.cecop.org ((Confederation Europeenne des Cooperatives de Production et de Travail Associe, des Cooperatives Sociales et des Enterprises Participatives)
www.coop.org (The Co-operative Information Superhighway)
www.emes.net (European Network for Social Economy)
www.eurocoopbanks.coop (Združenje podjetij in kooperativ v delavskem upravljanju)
www.coop.it (Italijanske kooperative)

Ekokooperativa Kočevske

Ekokooperativa Kočevske deluje kot razvojno povezovalni center ekološko usmerjene proizvodnje na Kočevskem in konkretno sodeluje pri pripravi razvojnih in investicijskih programov. Trenutno združuje 8 kmetij, ima 10 članov. Njen cilj je osnovno dejavnost dopolniti z dopolnilnimi dejavnostmi s poudarkom na marketingu in tržno usmerjenem kmetijstvu. Pridelke želijo tržiti pod isto blagovno znamko, s čimer želijo doseči večjo prepoznavnost izdelkov in območja in seveda učinkovitejšo uveljavitev na trgu. S tem namenom želijo doseči prehod kmetij iz konvencionalnega v ekološko kmetovanje, razvoj podeželja, sodelovanje pri pripravi dolgoročnih razvojnih programov turizma in podeželja v občini, vzpostavljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoj blagovne znamke, ohranjanje identitete podeželja, usposabljanje in izobraževanje članov, prizadevanja za skupno informacijsko točko, polnilnico in predelovalnico. Kmetije se pretežno ukvarjajo z rejo živali, predvsem drobnice, s pridelavo sadja na ekološki način (jabolka), s pridelavo nekaterih poljščin (koruza, pira in druge žitarice) in vrtnin. Na razpolago imajo pirine izdelke, kot so pirina moka, kosmiči, riž, z njo pa polnijo tudi blazine.

(več informacij na e-naslovu ekokooperativa@siol.net)

Projekt SCOPE

Projekt združuje 36 partnerjev iz 17-ih evropskih držav. Naravnan je k dolgoročnemu sodelovanju partnerjev držav udeleženk.

Cilji projekta so :
• ustanoviti in utrditi zvezo kooperativ in participativnih podjetij v državah Srednje in Vzhodne Evrope,
• razvoj delavskih kooperativ in participativnih podjetij v 10-ih državah kandidatkah za EU.

(O socialnem podjetništvu smo pisali v Podjetniku, september 2002 in 2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *