Lizing poslovnih prostorov kot poslovna naložba

Avtor: Nataša Zotlar | Objava: 10.02.2000

Glavna prednost najema nepremičninskega lizinga je večja zmožnost prilagajanja pogojev financiranja, kot jih imajo v ponudbi bančnega kreditiranja.Vzroke za slabšo razvitost lizinga v Sloveniji gre iskati predvsem v preteklem sistemu, ki je spodbujal v večji meri potrošnjo in zanemarjal finančne naložbe. Neustrezna davčna politika je onemogočala ponudnikom lizinga izdelavo ugodnejše finančne strukture ponudbe, veliko težav pa je povzročal tudi neurejeni pravni sistem, ki si je v predpisih večkrat celo nasprotoval, in s tem zaviral prožnost izdelave pogodb ob najemu lizinga. Spremembe na boljše je opaziti po uvedbi DDV, ko je bila odpravljena diskriminatorna obravnava lizinga, ki je v preteklosti zahtevala obračun davka ob najemu lizinga in še v vsakem mesečnem obroku. Po novem se davek iz naslova lizinga obračunava samo enkrat ob začetnem najemu. Davek na nepremičnine je obračunan v znesku 19 odstotkov za novo nepremičnino, ki še ni imela lastnika, in 2 odstotka ob nakupu stare nepremičnine, ki je že imela lastnika. Nekateri ponudniki lizinga imajo v ponudbi tudi obročno odplačevanje davka in s tem olajšajo začetne stroške nakupa nepremičnine. Ena izmed na novo uvedenih ugodnosti pri obračunu lizinga pa je tudi v tem, da zavarovalnice več ne zaračunavajo 30-odstotnega doplačila kaskopremije ob najemu lizinga, kot so ga v preteklosti.

Na področju lizinga je še vedno v prednosti poslovanje s komercialnimi vozili, sledi lizing industrijske opreme (predvsem tehnološka, gradbena in gostinska oprema), na tretjem mestu je lizing nepremičnin, za katerega pa v prihodnjih letih napovedujejo največjo rast.

Kaj je lizing

Lizing je posebna oblika najema, pri katerem lizingodajalec kupi predmet lizinga in ga da v uporabo za plačilo, v obliki mesečnih obrokov lizingojemalcu. Pri tem ponudnik lizinga ostaja lastnik predmeta lizinga ves čas trajanja lizinga. Ob zadnjem obroku pa postane lizingojemalec lastnik predmeta, ki ga odkupi po vnaprej dogovorjeni vrednosti. Vrednost odkupa v povprečju ne presega treh odstotkov vrednosti nepremičnine.

Na področju nepremičnin je mogoč najem stanovanj, hiš, poslovnih prostorov, ne glede na njihovo starost, vrednost ali vpis v zemljiško knjigo. V nekaterih primerih pa je možen tudi najem lizinga za financiranje gradnje objekta.

V ponudbi sta dve osnovni obliki lizinga, ki jih opredeljuje slovenski računovodski standard:

a.finančni lizing je namenjen predvsem strankam, ki želijo ob izteku obdobja lizinga postati lastniki predmeta najema, v to obliko spada tudi najem nepremičnin. Lizingojemalec vodi predmet lizinga v svojih finančnih knjigah in ga obravnava kot lastno osnovno sredstvo, ob izteku obrokov in po plačilu odkupne vrednosti pa preide v last lizingojemalca.

b.operativni lizing je namenjen strankam, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta lizinga. Ta oblika lizinga je namenjena v večji meri najemu osebnih in komercialnih vozil. Lizingodajalec predmet lizinga vodi v svojih finančnih knjigah in ga izkazuje kot svojo lastnino, ob koncu odplačevanja pa lizingojemalec nima zagotovljene pravice odkupa predmeta lizinga.

Dolgoročno se drage najemnine ne obrestujejo. Za dobro finančno poslovanje v podjetju je potreben tudi gospodaren način vlaganja finančnih sredstev. Ena izmed možnosti, ki se ponuja, je tudi lizing. Ob hitrem, informativnem izračunu lahko vidimo, da se stroški lizinga ob tako visokih najemninah, kot jih imamo v Sloveniji, ob 30-odstotni lastni udeležbi že izenačujejo s stroški najemnin poslovnih prostorov.

Glavna prednost najema nepremičninskega lizinga je večja zmožnosti prilagajanja pogojev financiranja, kot jih imajo v ponudbi bančnega kreditiranja, saj lizingodajalci ne zahtevajo tako strogih pogojev ob najemu in vsako stranko obravnavajo individualno, glede na njen finančni položaj. Prednosti so tudi v razmeroma majhnem vložku lastnih začetnih sredstev, saj večina lizingodajalcev zahteva 30-odstotno začetno udeležbo, kar je pomemben dejavnik pri likvidnosti podjetja. Ena izmed večjih ugodnosti, ki jih ponuja najem lizinga v primerjavi z bančnimi krediti pa je tudi v tem, da obračun terjatve temelji na devizni klavzuli, kar omogoča večjo stabilnost pri odplačevanju mesečnih obrokov lizinga. Višina obrokov je jasno opredeljena že ob začetnem najema lizinga in se ne spreminja, tako da lahko podjetje računa vnaprej s fiksnimi stroški naložbe. Prav v tem pa je tudi prednost lizinga pred najemom kredita.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *