Logarska dolina d.o.o., podjetje, ki ga je vredno posnemati

Avtor: Nives Pahor, August Lenar | Objava: 10.12.2003

Uspešno sodelovanje zasebnega in javnega sektorja za razvoj podjetništva v zavarovanih naravnih območjih daleč od mestnih središč.Podjetje Logarska dolina, d.o.o.iz Solčavskega, je dokaz, da se lahko podjetništvo razvija tudi v območjih, daleč od mestnih središč in brez bogate podjetniške zgodovine. Doma in v tujini obravnavajo podjetje Logarska dolina kot uspešen zgled organiziranosti in vključevanja domačinov v usklajen razvoj zaščitenega alpskega območja. Podjetje so ustanovili 1992, da bi pomagalo tamkajšnjim turističnim ponudnikom, da se organizirajo, in da prepreči nadaljnje izletniško uničevanje naravnega okolja in kmetijskih površin.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Njegova  ključna naloga je postala povezovanje turizma in ekologije za kakovosten trajnostni razvoj področja. Pomembna pa je povezava z gozdarstvom in kmetijstvom, saj ti panogi že stoletja dajeta identiteto kraju in domačinom. Kot pravi direktor podjetja Avgust Lenar: »Gospodarski razvoj ne sme potekati na škodo naravnega okolja in kulturno-krajinskih posebnosti, zato se zavzemamo za razvoj, ki temelji na tradiciji in domačinih kot ključnih nosilcih.« Urejena dolina skupaj s čudovito naravo je postala pravi magnet za turiste in s tem priložnost za turistične ponudnike. Turistični obisk se je od leta 1992 bistveno povečal, in sicer s približno 38.000 na več kot 100.000 obiskovalcev v zadnjih letih.  

Organiziranost podjetja in lastniška struktura 

Podjetje združuje 14 družbenikov. Poleg domačinov (10) so člani še podjetja (3), ki se ukvarjajo s turizmom, in Turistično društvo Solčava. Družbeniki so po določilih medsebojne pogodbe pri odločanju enakopravni, razmerje finančnih vložkov in lastninskih deležev je enakopravno in se ne more spreminjati.Pristojna občina je leta 1992 podjetju s koncesijsko pogodbo zaupala upravljanje s krajinskim parkom Logarska dolina in izvajanje odlokov, ki se nanj nanašajo. To je bil prvi tak primer v državi in je vzbudil veliko pozornosti in pomislekov, kako bo zasebnemu podjetju uspelo uskladiti javni in zasebni interes v občutljivem zavarovanem območju.  
 
Podjetje deluje neprofitno in izvaja dejavnosti, ki jih je zaradi znižanja stroškov dobro povezati in skupno organizirati, predvsem pa ustvarja splošne in programske razmere za razvoj kmetij in podjetništva v dolini.  

Viri financiranja 

Glavni viri za delovanje podjetja so: prispevki, zaračunani obiskovalcem, lastnikom motornih vozil v poletni turistični sezoni; sredstva sponzorjev; sredstva članov podjetja (predvsem za turistični razvoj, skupno promocijo in dodatno ponudbo); sredstva pridobljena na državnih razpisih, ter poslovne storitve.

Najpomembnejši finančni vir so sredstva prispevka za ohranitev krajinskega parka Logarska dolina, ki se zaračunava samo za motorna vozila in je v letošnji poletni turistični sezoni znašal 1000 tolarjev za osebni avto. Prispevek vključuje vstopnino in parkirnino za čas zadrževanja motornih vozil v dolini, ogled vseh objektov naravne in kulturne dediščine in uporabo rekreacijskih prog in objektov. Ta sredstva so namenska in jih je mogoče uporabiti za delovanje nadzorne službe, urejanje komunalne in turistične infrastrukture, varovanje naravne in kulturne dediščine, projekte trajnega razvoja solčavskega območja, zaščito in urejanje statusa krajinskega parka, odškodnine in najemnine za opravljanje koncesijske dejavnosti. 
 
Ta finančni vir predstavlja preko 70% sredstev, ki se v zgoraj naštetih postavkah vlagajo v okolje in razvojne programe. Vlaganja se vračajo posredno, predvsem tistim, ki se znajo in zmorejo uspešno tržiti v turizmu.     

Dosedanje dejavnosti  

Podjetje je v prvih letih delovanja največ pozornosti namenilo ohranitvi in ureditvi krajinskega parka Logarska dolina. V tem obdobju so med drugim organizirali delovanje nadzorne službe, uredili osnovno komunalno in turistično infrastrukturo, ki jo redno vzdržujejo, že leta spodbujajo dopolnilno dejavnost na kmetijah pod blagovno znamko »Latvica solčavskega«, urejen je sistem informacij za obiskovalce z novo informacijsko pisarno, dobro je razvita dodatna turistična ponudba (poletna in zimska), ki je primerna za takšna okolja in za katero je mogoče najeti vodnike in tudi opremo. Posebej je treba omeniti naravoslovno-etnografsko »Pot po Logarski dolini«, ki ima tudi rekreativni pomen in sočasno omogoča pešcem dostop do gora stran od glavne ceste.  
V okviru programa Umiritev izletniškega motornega prometa v Logarski dolini je bila v letu 2000 pred dolino na novo urejena vstopna cona, izgrajena pa so bila tri parkirišča, kjer lahko obiskovalci brezplačno parkirajo motorna vozila in pot nadaljujejo peš, s kolesom in v naslednjih letih že z organiziranim nadomestnim prevozom. Pozimi je tako urejeno parkiranje za vse, ki se želijo ukvarjati z zimsko rekreacijo v tem delu doline.  

Podjetniška in razvojna pričakovanja in načrti 

Interesi družbenikov so pogosto zelo različni, saj so nekateri povsem komercialno naravnani in uspešno tržijo dolino v turizmu, drugi pa se ukvarjajo izključno s tradicionalnimi dejavnostmi, ki so veliko manj donosne, a ohranjajo kulturno krajino. Zaradi prilagajanja razmeram na trgu EU se tradicionalni panogi (gozdarstvo in kmetijstvo) iz nosilcev razvoja Solčavskega vedno bolj spreminjata v oblikovalca in ohranjevalca kulturne krajine za novo prihajajočo dejavnost – turizem. 

Turizem je zaradi svoje poslovne širine priložnost za razvoj podjetništva, saj se v njegovem okviru prepletajo tako tradicionalne panoge, kot tudi najrazličnejše storitvene dejavnosti, ki delujejo v sožitju s turizmom in koristijo spoznanja in možnosti informacijske družbe. To je podjetniška priložnost za prebivalce vasi Solčava, ki je v zadnjih desetletjih nekoliko zastala v svojem razvoju in ni sledila priložnostim, ki jih daje središče tega izredno atraktivnega turističnega območja. 

Približevanje EU pa poleg stresov v tradicionalnih dejavnostih na podeželju daje tudi možnosti pridobitve finančnih sredstev za prestrukturiranje gospodarskih dejavnosti (strukturni sklad) in v tem okviru želi Solčavsko postati del integralnega programa razvoja ekoloških območij Savinjske regije, kot ekološke regije.
 
Turistične informacije

V okviru podjetja Logarska dolina, d.o.o., deluje Turističnoinformacijski center (TIC) Logarska dolina - v poletni sezoni vsak dan od 8. do 18.. ure, zunaj sezone občasno, vendar so informacije na voljo na tel. 03 838 90 04, po e-pošti logarska-dolina@siol.net ali na spletni strani www.logarska-dolina.si.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *