NAJVEČJE OVIRE IN TEŽAVE SLOVENSKIH INOVATORJEV

Avtor: | Objava: 25.04.2006Navedene so le tiste, za katere se je v raziskavi opredelilo več kot 50 % anketiranih inovatorjev, pri čemer so lahko navedli več ovir in težav pri razvijanju novosti. Navedli so naslednje razvojne ovire in težave: 

98 % - neprimeren odnos oblasti, politike in njenih institucij,
94 % - neučinkovito delovanje državnih centrov,agencij,
92 % - nestrokovni in neuporabni programi državnih uradnikov,
91 % - premajhna državna finančna pomoč neposredno inovatorjem,
90 % - slaba strokovna in tehnična pomoč pri razvoju novosti,
90 % - slabi strokovni servisi in pomoč zbornic, centrov, LPC
88 % - neprimerna državna politika in spodbude inovacijski dejavnosti,
82 % - nestrokovni državni uradniki določajo programe in sredstva inovatorjem,
81 % - podpornega okolja za pomoč v fazah razvijanja novosti ni,
80 % - neusklajeno in nepovezano delovanje ministrstev in njihovih institucij,
78 % - neučinkovite državne in lokalne agencije,centri z nestrokovnjaki,
75 % - kršenje programov s strani uradnikov v njihovo korist in privilegije,
73 % - neprimeren in škodljiv prenos proračunskih sredstev do inovatorjev,
72 % - pomanjkanje organizirane ponudbe in trga novosti,
70 % - pomanjkljivo sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in centri,
70 % - slabo sodelovanje države pri prenosu novosti v gospodarske družbe,
70 % - pomanjkanje strokovnjakov za načrtovanje razvoja,cenitve in trženje,
67 % - pomanjkanje pomoči v delovnem in lokalnem okolju,
64 % - nesodelovanje znanstvene, univerzitetne in inštitutske sfere,
61 % - neprimeren vaučerski sistem in predrago svetovanje,
60 % - slabo vrednotenje delovnih mest ustvarjenih z novostmi,
58 % - ovirajoče delovanje uradnikov, davčne uprave in administracije,
55 % - preslaba pomoč državnih in lokalnih centrov pri pridobivanju pomoči,
52 % - nestrokovno, škodljivo, zavajajoče svetovanje inštitucij in centrov,
51 % - neustrezni, prezahtevni in predragi državni in lokalni razpisi,
50 % - prezahtevno poslovanje za inovativna podjetja,
50 % - neprimerne stimulacije za inoviranje v podjetjih,
50 % - nespodbuden davčni sistem za inoviranje,
50 % - neupoštevanje predlogov inovatorjev pri oblasti in ministrstvih,
50 % - neprimerno vrednotenje in medijske predstavitve uspešnih inovatorjev,
50 % - nekulturno in do inovatorjev neprijazno okolje 

Ostale navedene ovire in težave pri inoviranju so še : 
visoki stroški poslovanja, prezahtevni računovodski postopki, dvojni davki pri izdelaviprototipov, ogrožanje stalne dejavnosti z razvojem novosti, ogrožanje družinskih podjetij, ni trga za prenos inovacij, ni finančnih nadomestil za ustvarjena delovna mesta z inovaciji kot v drugih državah, ni davčnih olajšav, ni ugodnih kreditov za začetnike,ni kreditov za fizične osebe, ni tveganega kapitala, ni trga za hitre investicije, ni ustrezne selekcije v začetku razvoja ideje, ni strokovnih selekcij novosti, ni selekcij in organiziranega programa pomoči v različnih fazah razvoja novosti, ni inštitucij za cenitev patentov in razvitih novosti, nestrokoven in neprimeren vavčerski sistem za inovatorje, neorganizirane inovatorske organizacije, nepotrebni državni in lokalni centri, nestrokovni državni uradniki, neprimerni državni programi.

PREDLOGI SLOVENSKIH INOVATORJEV ZA ZBOLJŠANJE STANJA 

Navedeni so predlogi, ki jih je v raziskavi podprlo več kot polovica anketiranih aktivnih inovatorjev : 

1. Država naj ukine posredniške državne inštitucije, ki same zase porabijo večino sredstev in delujejo birokratsko in neučinkovito. 

2. Inovatorji naj sami izdelajo, organizirajo in izvajajo programe, ki jih pripravijo na osnovi lastnih potreb s povečanimi sredstvi z ukinitvijo posredniških državnih, lokalnih in para državnih inštitucij. 

3. Ustanovi se stalna borza in razstava slovenskih novosti, ki naj jo vodijo strokovnjaki v sodelovanju z inovatorji. 

4. Ustanovi se inovacijski sklad, ki ga vodijo in upravljajo inovatorji sami.

5. Vsi aktivni inovatorji naj bodo enotno vključeni v okviru lastnega Gospodarskega interesnega združenja inovatorjev. 

6. Ustanovi se Tovarno inovacij s tehnično, tehnološko in servisno strokovno podporo v eni izmed podjetniških con – skupen slovenski inovacijski center. 

7. Ustanovi se posebna statusna oblika inovacijskega razvojnega podjetja v času razvijanja novosti s poenostavljenih poslovanjem in brez davkov. Ti se plačajo ob koncu razvoja, po cenitvi vrednosti razvite novosti. 

8. Davčni sistem naj spodbuja razvoj višjih razvojnih oblik novosti in spodbuja prenos v gospodarstvo z državnimi subvencijami za nova delovna mesta ustvarjena z inovacijami. 

9. Država naj spodbuja državno promocijo gospodarstva in privabljanje tujih investicij s promocijo slovenskih novosti. 

10. Država naj denar za državne posredniške inštitucije dodeli inovatorjem za realizacijo njihovih programov, ki jih bodo njihovi strokovnjaki izvajali sami. 

11. Država naj omogoči s članarinami in subvencioniranjem udeležbo inovatorjev v mednarodnih organizacijah in mednarodnih seminarjih in strokovnih delavnicah in strokovnih, panožnih in partnerskih srečanjih. 

12. Ukine naj se prenos razvojnih in inovacijskih sredstev državnim, paradržavnim regionalnim in lokalnim centrom, ki so nekoristni, nestrokovni in v ničemer nepomagajo inovatorjem, temveč jih le administrativno ovirajo in porabljajo denar.     

13. Inovatorji ne dajejo podpore sedanji vladni in ministrski politiki na področju inovacijske dejavnosti, ki jo izvajata MiG in Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost/v letu 2005 – 800.000 SIT pomoči od 6,37 milijarde SIT in MiVŠZT- Direktorat za tehnologijo – 12,47 milijona od 36 milijard.       


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *