Odloženi davki – neodložljiva tema

Avtor: Silva Koritnik Rakela | Objava: 08.11.2005

Vpliv ZDDPO-1 na višino davčne osnove bo v letu 2005 za davčne zavezance praviloma neugoden, zato je še toliko pomembneje poznati obračunavanje odloženih davkov v praksi oziroma začasnih razlik, ki se poračunavajo v naslednjih davčnih obdobjih.Prispevek v prejšnji številki Podjetnika z naslovom  »Kakšna bo davčna osnova v letu 2005« se je končal z naštevanjem razlik med davčnim obračunom, narejenim ob upoštevanju določb zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (v nadaljevanju ZDDPO-1), in izkazom poslovnega izida. V tokratnem nadaljevanju bomo to temo obravnavali konkretneje.  

S praktičnim primerom bom prikazala vpliv nekaterih določb ZDDPO-1 na davčno osnovo v letu 2005 in tudi v naslednjih letih. Nekatere od teh razlik imenujemo stalne razlike, ki jih ne bomo podrobneje obravnavali, saj se obračunajo v davčnem obdobju, ko nastanejo, in so dokončne oziroma jih ni možno kakorkoli poračunavati v naslednjih davčnih obdobjih. Poleg že doslej znanih stalnih razlik (na primer le delno priznani stroški reprezentance, prihodki in odhodki med povezanimi osebami) se bodo pri davčnem obračunu za leto 2005 upoštevale še nekatere nove. Stalne razlike imajo lahko pomemben vpliv na višino davčne osnove – nekatere jo povečujejo (na primer delno nepriznavanje stroškov reprezentance), druge pa jo zmanjšujejo (na primer olajšave za investirani znesek v stalna sredstva).  

Za obračun odloženih davkov so pomembne začasne razlike, ki se poračunavajo v naslednjih davčnih obdobjih. Začasne razlike povzročajo nastanek terjatev in obveznosti za odložene davke, ki jih bo treba v letu 2005 na podlagi veljavne zakonodaje obračunati in izkazati v razčlenjevalnih razvidih in računovodskih izkazih.  

V nadaljevanju bo najprej predstavljenih nekaj splošnih podatkov o vrstah začasnih razlik, nato pa sledi povsem konkretna razlaga začasnih razlik pri davčnem obračunu v letu 2005 v Sloveniji – povzetek nekaterih določb.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *