Osebni prejemki in povračila stroškov v zvezi z delom xi. 2003

Avtor: | Objava: 10.12.2003I.   Povprečna mesečna plača zaposlenih v RS (sep.  03)  - 253.770,00 SIT
II.  Povprečna neto mesečna plača zaposlenih v RS (sep. 03) - 159.456,00 SIT
III. Povprečna bruto plača zaposlenih v RS (jul. 03 – sep.03) - 252.059,00 SIT
IV. Povprečna neto plača zaposlenih v RS (jul. 03 – sep.03) - 158.327,00 SIT
V.  Povprečna bruto plača v gospodarstvu (okt. - dec. 96) - 173.374,00 SIT
VI. Povprečna neto plača v gospodarstvu (okt. - dec. 96)  - 110.601,00 SIT 


01. Izhodiščne plače po SKPgd od 01.12.2003 dalje   
  
I.     enostavna dela - 71.883,00 SIT
     
II.   manj enostavna dela - 79.071,00 SIT
     
III.  srednje zahtevna dela - 88.416,00 SIT
     
IV.  zahtevna dela -  98.480,00 SIT
     
V.   bolj zahtevna dela - 111.419,00 SIT
      
VI.  zelo zahtevna dela - 132.984,00 SIT        
VII. visoko zahtevna dela - 150.954,00 SIT
     
VIII. najbolj zahtevna dela - 179.708,00 SIT
     
IX.  izjemno zahtevna dela - 215.649,00 SIT
02.

02. Najnižja plača (od 01.12.2003 dalje) - 111.484,00 SIT

03. Regres za prehrano med delom      
a) na dan (SKPgd) (od 01.07.2003 dalje) - 725,00 SIT     
b) 10 %/III (nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti) - 25.206,00 SIT

04. Prevoz na delo in z dela:      
a) najmanj 60 % cene javnega prevoznega sredstva
b) če ga ni, 15 % cene 95 oktanskega neosvinč. bencina
od 10.06.03 dalje - 28,20 SIT/kmod 24.06.03 dalje - 27,98 SIT/km od 08.07.03 dalje - 28,43 SIT/kmod 05.08.03 dalje - 28,29 SIT/km od 16.09.03 dalje - 27,55 SIT/kmod 14.10.03 dalje - 27,86 SIT/km od 25.11.03 dalje - 27,99 SIT/km 

05.  Dnevnice:
a) od 6 do 8 ur - 1.218,00 SIT
b) od 8 do 12 ur - 1.750,00 SIT
c) nad 12 ur - 3.500,00 SIT  

06. Nočitev - do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec 

07.  Kilometrina: osebni avtomobil: 30 % cene 95 oktanskega neosvinč. bencina od 10.06.03 dalje - 56,04 SIT/kmod 24.06.03 dalje - 55,95 SIT/km od 08.07.03 dalje - 56,85 SIT/kmod 05.08.03 dalje - 56,58 SIT/km od 16.09.03 dalje - 55,11 SIT/kmod 14.10.03 dalje - 55,71 SIT/km od 25.11.03 dalje - 55,98 SIT/km      

08. Terenski dodatek:do 21 % dnevnice za služb. potovanje, ki traja nad 12 ur - 735,00 SIT  

09. Dnevnice za potovanje v tujino:
a) Nemčija - 65 USD
b) Avstrija - 73 USD
c) Italija: Rim/Milano; ostalo - 80; 70 USD
d) Madžarska - 79 USD
e) Hrvaška: Zagreb/Dubrovnik; ostalo - 55; 40 USD
f) BiH: Sarajevo; ostalo - 55; 40 USD
g) ZRJ: Beograd, ostalo - 55; 40 USD 

10. Nadomestilo za ločeno življenje:
stroški stanovanja največ 18 %/III. -  45.371,00 SIT
stroški prehrane največ  22 %/III. -  55.453,00 SIT 

11. Osnovna plača pripravnika: 70 % izhodiščne plače tarifnega razreda za delovno mesto, za katerega se pripravlja  

12. Plačilo učencem, dijakom in študentom za obvezno opravljeno delo v vzgojno-izobraževalnemprocesu: najmanj 15 %/I - 38.066,00 SIT 
 
13.Regres za letni dopust    - najmanj  - 132.170,00 SIT - največ (70 %/I) - 177.639,00 SIT 

14. Jubilejne nagrade (od 01.12.2003):
a) za 10 let delovne dobe: 100 %/VI/01-I - 71.883,00 SIT
b) za 20 let delovne dobe: 150 %/VI/01-I  - 107.825,00 SIT
c) za 30 let delovne dobe: 200 %/VI/01-I - 143.766,00 SIT 

15.  Odpravnina ob upokojitvi:
- največ 300 %/I - 761.310,00 SIT
- najmanj: zakon in SKPgd  200 %/III  - 504.118,00 SIT
oz. 2 povprečni bruto plači delavca za pretekle 3 mesece, če je zanj to ugodneje

16. Solidarnostna pomoč:               
a) ob smrti delavca 60%/III - 151.235,00 SIT  
b) ob smrti ožjega družinskega člana 30%/III - 75.618,00 SIT 

17. Zajamčena plača (od 01.08.2003 dalje) -  52.699,00 SIT  


Opombe:
 
- podatki o povprečnih plačah v gospodarstvu za obdobje oktober – december 1996 so valorizirani v skladu z zakonom o začasni določitvi osnove za določanje plač (Ur.l. RS 19/97)

- dnevnice za službena potovanja v tujino so določene z Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Ur.l. RS, 38/94, 63/94, 24/96, 96/00, 35/02, 86/02)

- za najnižjo plačo se uporablja znesek iz zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999 - 2001 (UR.l. RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01) ter zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002 – 2004 (Ur.l. RS št. 59/02)
- od 01.07.2001 dalje je osnova za izračun kilometrine cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov – Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o višini povračil strokov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnovne priznavajo kot odhodek

- po določbi 4 točke Tarifne priloge k Splošni kolektivni pogodbi  se povračila v zvezi z delom izplačujejo v višini zgornjega zneska, določenega z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek; cit. uredba pa določa, da se stroški za prevoz na delo in z dela povečajo do višine stroškov za prevoz na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi, ker se vedno uporabi določba kolektivne pogodbe, ki je za delavca ugodnejša, se stroški za prevoz na delo in z dela povračajo v višini 100 % in ne 60 % stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *