Pantheon 4.5

Avtor: Milan Simčič | Objava: 10.06.2003

DataLabov informacijski sistem za podjetja zdaj združuje tri doslej ločene module, na voljo pa je v štirih izvedenkah, primernih za različne dejavnosti malih in srednjih podjetij. Podpora delovanju v več državah.DataLab je razvojno podjetje, ki skrbi tudi za izobraževanje in podporo partnerjev. S prodajo in trženjem pa se ukvarja mreža partnerjev SIS (Sales, Implementation, Support).

Na trg je prišla nova različica njihovega programskega paketa, ki se imenuje Pantheon 4.5. Namenjena je vodenju srednjih in malih podjetij. Za tiste, ki že nekoliko poznajo grške bogove (Hermes, Hera, Hefaist...) naj omenim, da so vsi ti paketi zdaj združeni v en sam program, v štirih izpeljankah, primernih za posamezni segment gospodarskih družb. Oznaka RT (Retail) označuje programski paket, namenjen zelo majhnim trgovskim in storitvenim podjetjem. Naslednja stopnja je SE (Small Enterprise), ki je namenjena malim trgovskim in storitvenim proizvodnim podjetjem. Predzadnja stopnja je ME (Medium Enterprise), ki je namenjena srednjim in večjim trgovskim in storitvenim podjetjem. Za srednja in večja proizvodnja podjetja pa je namenjena različica MF (Manufacturing).

Jezikovne različice

Spodbudno je, da so pri podjetju DataLab mislili tudi na mešana podjetja, ki potrebujejo več jezikovnih različic in seveda tudi podporo različnim zakonodajam. Trenutno je program na voljo v slovenskem in hrvaškem jeziku. Oba jezika pa podpirata slovensko, hrvaško in zakonodajo BiH. Kmalu bo mogoče program dobiti tudi v srbskem, italijanskem, nemškem in angleškem jeziku. Podprte pa bodo zgoraj omenjene tri zakonodaje. V model pa nameravajo vključiti tudi jugoslovansko zakonodajo v vseh šestih jezikovnih variantah. Zelo zanimiva rešitev za mešana podjetja, če ima na primer slovensko podjetje hčerinsko podjetje na hrvaškem ali pa je angleško govoreči direktor slovenskega podjetja. Program je dovolj prilagodljiv, da ga lahko uporabimo za različne gospodarske dejavnosti.

Značilnosti

Po razmeroma enostavni namestitvi programa dobimo na zaslon meni razdeljen na glavna področja: Nastavitve, Naročila, Blago, Proizvodnja, Servis, Kadri in Denar. Okno za izbiranje izpisov in obračunov omogoča takojšni izpis kateregakoli podatka. Hierarhično drevo izpisov je pregledno, dobrodošel pa je tudi pripomoček za najpogosteje uporabljenimi izpise. Podobno funkcijo ima tudi nadaljevanje orodne vrstice, kamor dodamo bližnjice do najpogosteje uporabljanih dokumentov ali šifrantov. Vse nadzorne funkcije (dodajanje novih uporabnikov, nastavljanje avtorizacij za dostop do podatkov, delovno okolje...) so združene v upravljavsko konzolo, iz katere izdelujemo varnostne kopije in nameščamo nove različice programske opreme.

Takoj po uspešni namestitvi moramo za začetek dela nastaviti kopico parametrov v podmeniju Nastavitve. Podmeni vsebuje najrazličnejše šifrante, od kontnega plana, carinskih tarif, poslovnih partnerjev, do materialnih sredstev in podobno. Večina teh šifrantov je vnaprej nastavljenih, nekaj pa je takih, ki so neposredno vezani na posameznega uporabnika oziroma podjetje. Podjetje DataLab daje možnost, da se uporabnik naroči na ažuriranje deviznih tečajev, ki se enostavno uvozijo prek interneta. Šifranti omogočajo podjetju, da si program čim bolj prilagodi svojemu poslovanju. Seveda pa mora podjetje dobro in premišljeno določiti posamezne poslovne dogodke, da je poslovanje kar se da transparentno.

Naročila

Z naročilom se začne pot blaga od dobavitelja do podjetja in od podjetja do kupcev. Naročila so opremljena s stanji (naročeno, v obdelavi, odpremljeno in podobno), tako da lahko spremljamo naročila skozi ves življenjski cikel. Na podlagi signalne zaloge (vrednost nastavimo sami) ali na podlagi naročil kupcev program, upoštevajoč tudi predvideni dobavni rok, samodejno izdela ustrezna naročila dobaviteljem. Zelo uporaben je tudi pregled izdaj, kjer za vsako pozicijo naročila vidimo dinamiko dobav. Spremljanje naročil kupcev je povezano tudi z internetno prodajo (z uporabo posebnega programskega paketa Athena, ki je brezplačen, na voljo pa je tudi vsa izvorna koda).

Blago

V meniju Blago imamo na voljo prevzem in izdajo računov, medskladiščne prenose in materialno knjigovodstvo. Pomembno je, da lahko spremljamo informacije o blagovnih pretokih tudi do posamezne enote. Račun je lahko povezan z naročilom. V pogovornem oknu, kjer vpisujemo posamezni račun, imamo možnost izdelati tudi blagajniški prejemek ali nalog za plačilo z virmanom.

Materialno knjigovodstvo poleg standardnih zahtev omogoča spremljanje komisijskega poslovanja.

Pod menijem blago je tudi celotno carinsko poslovanje. Podprta so carinska skladišča vseh tipov in potrebne evidence zanje. Program podpira tudi hišno carinjenje in lastno deklariranje, vključno z izpisom ECL. Računalniška izmenjava podatkov s carinsko službo še ne deluje in bo mogoča v kratkem. Povezava med carinskimi podatki in prejetimi računi omogoča spremljanje strukture nabavnih stroškov in izdelavo dejanskih kalkulacij.

Omogočeno je periodično fakturiranje (na primer najemnine ali naročnine), v programu moramo nastaviti le, kaj in komu želimo zaračunati v rednih časovnih intervalih, program pa poskrbi za pripravo računov.

Modul Posli omogoča povezovanje prejetih in izdanih računov, potnih nalogov, plač in neposrednih stroškov. Kot primer naj navedem gradbeno podjetje, ki zida hiše na ključ. Račune, povezane z določenim objektom, program poveže tako, da imamo vedno pregled nad finančni stanjem posla (bilanca v malem).

Proizvodnja

Program loči dva tipa proizvodnje:
- enostavno - kjer se razpisujejo delovni nalogi in vršijo njihove potrditve z izdajami materiala in prevzemom izdelkov;
- kompleksno - kjer se načrtujejo in upoštevajo časovni termini ter zasedenosti sredstev.

Enostavno proizvodnjo omogočata izpeljanki Pantheon SE in ME, kompleksno proizvodnjo pa izpeljanka Pantheon MF. Podprte so tako komercialne kot tehnološke kosovnice, ki so lahko poljubno globoke. Kosovnico tvorijo materiali, tehnološke operacije, zanje potrebna sredstva in orodja. Kosovnica lahko vsebuje tudi fantomske pozicije. Podprto je časovno načrtovanje s terminiranjem, saj program na podlagi dnevnih količin ali pretočnih časov sam razporeja operacije.

Časovno pa načrtujemo tudi potrebe po materialu, bodisi da tega kupujemo ali proizvajamo. Vdelane povratne zanke in navezava na skladiščno poslovanje in naročanje omogočajo načrtovanje just-in-time in optimalnejšo izrabo zalog.

Vodenje servisne dejavnosti

Večina izdelkov na trgu ima garancijo. Program omogoča spremljanje garancijskih ali servisnih zahtevkov od kupcev in od dobaviteljev. Proizvajalci lahko s spremljanjem podatkov o serijah razberejo vzorce okvar, kar je zelo dobrodošlo za odkrivanje tehničnih napak pri načrtovanju in izdelavi artiklov. Povezanost serijskih številk znotraj skladiščnega poslovanja, proizvodnje in servisa dajejo možnost popolnega sledenja ob neznatnem povečanju obsega dela.

Modul Denar

Glavna knjiga z deviznimi saldakonti je enaka, kot jo poznamo iz prejšnje različice Hermes. Program naredi večino knjižb sam po predlogah, kar ga loči od večine drugih programov na trgu. Poročanju je namenjena obilica izpisov, od konto kartic, časovnega pregleda terjatev in obveznosti, do bilanc, ki jih oblikujemo kot preglednico in se samodejno prenašajo v analitsko kocko OLAP.

Program pokriva tolarsko in devizno likvidaturo in zna pripraviti obrazec 1450. Na podlagi knjigovodskih podatkov program pripravi poročila za Banko Slovenije. Kompenzacije in multikompenzacije pripravljamo z izbiranjem posameznih podatkov.

Modul za izterjavo omogoča, da na enem mestu vidimo sezname dolžnikov ter dnevnike izterjave s preteklimi dogovori o plačilu, iz njega pa periodično izpisujemo opomine in jih zaračunamo. Obračun obresti je možen bodisi na podlagi dokumentov v sistemu bodisi za poljubne zneske in obdobja. Podprto je tudi blagajniško poslovanje, kjer program omogoča ločeno vodenje več blagajn ter podpira tudi druge valute. V tem sklopu najdemo tudi modul za spremljanje osnovnih sredstev, v katerem poleg podatkov za amortizacijo in revalorizacijo spremljamo vso potrebno dokumentacijo. Vdelana je tudi, sicer pogosto zapostavljena, možnost oplemenitenja osnovnega sredstva.

Modul Kadri

Modul, ki obvladuje upravljanje s kadri, ni posebej pogost v programih na trgu. Za vsakega delavca lahko vodimo kartoteko s popolnimi osnovnimi podatki, podatki o delovni dobi, družinskih članih, delovnem mestu, izobrazbi, pridobljenih funkcionalnih znanjih in drugih tečajih ter usposabljanjih, podatki o zdravstvenem stanju, zdravniških pregledih, dopustu, dokumente, ki so povezani z delavcem, nagrade in disciplinske ukrepe in podatke o tujcih. Spremljamo lahko vse prisotnosti in odsotnosti delavcev na osnovi režima delovnega časa, ki ga prej določimo. Zaradi modularne in odprte zasnove lahko kot vhodni podatek v program priključimo različne mehanizme za evidenco delovnega časa. Vse te podatke lahko združimo pri obračunu plač.

Načrtovanje

Moram priznati, da za enkrat na slovenskem trgu še nisem srečal programskega paketa takega tipa, da bi vseboval načrtovanje. Modul Denar vključuje načrtovanje prodaje in nabave, kjer lahko določimo cilje s poljubno natančnostjo (celo do kupca -dobavitelja/artikla). Načrtovanje finančnih podatkov nam omogoča vnaprejšnjo pripravo predvidenih izkazov uspeha in bilanc stanja, saj lahko načrtujemo promet na dani skupini ali na posameznem kontu. S primerjavo načrtovanih in dejanskih podatkov preverjamo izpolnjevanje zastavljenih ciljev.

Podatkovna analiza, ki nadomešča in nadgrajuje direktorski informacijski sistem, je zaenkrat še edina preostala samostojna aplikacija - ZEUS. Pri analizah ločimo opazovanja stanja (trenutne vrednosti posameznih parametrov), dinamike (vrednosti parametrov po času) in trendov (sprememba vrednosti v časovnem intervalu). Z uporabo strežnika OLAP program omogoča hitro »drill-down« analizo podatkov in avtomatizira preglede nad stanjem podjetja.

Povzetek

Ob koncu lahko zapišemo, da je DataLab Pantheon 4.5 eden boljše zastavljenih programskih paketov na trgu. Presenetila me je politika odprte kode za določene module in javno dostopna struktura podatkovnih baz. Vsa navodila za uporabo, ki so brezplačna, in nadgradnje, zanje je potrebno skleniti osveževalno pogodbo, so tudi na domači strani podjetja ( http://www.datalab.si).

Program deluje stabilno, vendar pa ima nova različica kar nekaj drobnih napak, ki jih bodo po zagotovilih podjetja odpravili. Sprememba davčne stopnje ne pomeni nikakršnih težav za uporabnike, saj se nove davčne stopnje enostavno dodajo v šifrantu tarifnih številk.

Za prihodnost pričakujemo, da bodo začeli razmišljati tudi o različici za okolje Linux, saj si bodo posamezna podjetja računalniško poslovanje uredila tudi na tej osnovi, ki je zaenkrat še nezapolnjena tržna niša.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *