Pošiljanje podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih in o poslovanju preko transakcijskih računov

Avtor: | Objava: 05.04.2005Pravilnik o pošiljanju podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko transakcijskih računov je pomemben za izvajalce plačilnega prometa.  

Pravilnik določa roke, vsebino in način pošiljanja podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko njih s strani izvajalcev plačilnega prometa. 
 
Podatki o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko njih se pošiljajo Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave RS enkrat letno in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto. 

Izvajalci plačilnega prometa pošiljajo podatke po koledarskih trimesečjih in sicer podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih:
- pravnih oseb,
- združenj po tujem pravu in ki so brez pravne osebnosti,
- fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost ter
- vseh drugih oseb, ki so subjekti vpisa v sodni register ali kakšen drug register ali evidenco. 
 
Podatke predložijo v tolarjih oziroma za tuje pravne osebe v tuji valuti in sicer v celih vrednostih brez decimalk. 

Pravilnik natančno opredeljuje vsebino poročila, ki se lahko poda na prenosnem optičnem ali magnetnem mediju ali preko sistema e-davki. 
Z globo od 400.000 do 6.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec plačilnega prometa, če davčnemu organu ne pošilja ali ne pošilja na predpisan način podatkov o transakcijskih računih oseb in o poslovanju preko transakcijskih računov.
 
Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev pa se za navedene prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca plačilnega prometa.  

VELJAVNOST:
Od 26.3.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o pošiljanju podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko transakcijskih računov
(UL RS 31/2005)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004, 139/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *