Podjetniki zaradi ideje, ne zaradi zaslužka

Avtor: Katja Mihelič | Objava: 10.08.2003

Tudi slovenska raziskava je potrdila prejšnje ugotovitve, da denar podjetnikom ni glavni motiv.Že več raziskav po vsem svetu je ugotovilo, da podjetnikom denar ni najpomembnejši motiv. Podjetniki si najbolj želijo uresničiti svoje zamisli, denar je pomemben samo kot potrdilo, da je podjetnik uspel.  
 
Ali velja ta ugotovitev tudi za Slovence in, širše gledano, za države »na prehodu«. So tukaj ljudje zaradi obdobja brez podjetništva usmerjeni drugače? Zaradi kakšnih motivov bi se odločili za podjetništvo tisti, ki v tem trenutku še niso podjeniki?   

Anketo, ki je želela to odkriti, sta zasnovala dr. Miroslav Glas in Mateja Drnovšek z Ekonomske fakultete v Ljubljani, izvedli so jo pa med dodiplomskimi in podiplomskimi študenti v Sloveniji in na Češkem ter med 43 inovatorji pri zdaj že nekdanji Slovenski podjetniško inovacijski mreži. Za študente in inovatorje so se odločili, ker so oboji idealni potencialni podjetniki.  
 
Inovatorji so bolj naklonjeni podjetništvu 

Anketa je pokazala, da namerava lastno podjetje ustanoviti skoraj tretjina vprašanih potencialnih podjetnikov. Zanimivo je, da so inovatorji bolj naklonjeni podjetništvu: 37 odstotkov inovatorjev že ima lastno podjetje, nadaljnjih 37 odstotkov jih namerava ustanoviti podjetje v naslednjih petih letih, samo 26 odstotkov pa jih podjetja ne namerava ustanoviti. Med študenti jih namerava ustanoviti lastno podjetje le 30 odstotkov, medtem ko 60 odstotkov teh namenov nima. Rezultati so razumljivi, če vemo, da so inovatorji v primerjavi s študenti v povprečju dvajset let starejši in da jih kar 40 odstotkov ne vidi druge možnosti za zaposlitev. Študenti so v nasprotju z njimi na višku svojih sposobnosti in moči, zato ne vidijo težav s pridobitvijo zaposlitve. Želijo si napredovanja na delovnem mestu oziroma boljše zaposlitve ter s tem vpliva v svojem okolju. Le dobra tretjina jih meni, da bodo tak vpliv pridobili z ustanovitvijo lastnega podjetja.  

Glavni motiv je obetavna priložnost 

No, in zdaj h glavnemu vprašanju, kaj je za potencialne podjetnike glavni motiv? Tudi v tej anketi se je zaslužek izkazal kot manj pomemben motiv. Manj kot polovica vprašanih je zaslužek uvrstila med primarne razloge za ustanovitev podjetja.

Veliko bolj pomembni se jim zdijo motivi, ki jih raziskovalci podjetništva že dolgo postavljajo v ospredje. Vodilni razlog za ustanovitev podjetja je tako za inovatorje in študente obetavna priložnost, ki jo želijo tudi uresničiti. Kar 93 odstotkov inovatorjev in 82 študentov uvršča tržno priložnost med primarne motive. Sledijo želje po dosežku, uresničitvi lastne ideje ter nadzoru nad svojim življenjem oziroma samostojnosti.  

Pa poglejmo še razloge, zaradi katerih anketiranci niso pripravljeni stopiti na pot podjetništva. Glavna razloga za to sta nepripravljenost na spremembe v življenjskem slogu, ki bi se gotovo zgodile, in pomanjkanje poslovnih znanj. Anketiranci so kot pomemben razlog ocenili tudi dejstvo, da neradi sprejemajo tveganje.  

Raziskava je pokazala, da si več kot polovica potencialnih podjetnikov najbolj želi pomoči v obliki ugodnih finančnih virov. Presenetljivo bi več pomoči pri poslovnem načrtu želeli študentje, čeprav imajo verjetno več (vsaj) teoretičnega znanja o njihovi pripravi. Razlog je morda ta, da se inovatorji ne zavedajo toliko pomena poslovnega načrta in bodo sestavljanje poslovnega načrta verjetno prepustili strokovnjakom. Ostale oblike pomoči (inkubatorji...) se potencialnim podjetnikom ne zdijo odločilne.
 
Vira:  
- Glas Miroslav, Drnovšek Mateja: Vprašalnik o obnašanju potencialnih podjetnikov: primerjava med Slovenijo in Češko. Skupni projekt Univerze v Ljubljani, Slovenija, Tehnične univerze v Brnu in Češke tehnične univerze v Pragi, Češka republika. Ljubljana. 2001.  
- Mihelič Katja: Primerjava obnašanja inovatorjev in študentov pri ustanavljanju podjetja. Diplomsko delo. Ljubljana : Ekonomska fakulteta. 2002.  


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *