Pomen denarnega toka za poslovno odločanje

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 13.05.2013

Kljub veliki informacijski in vsebinski vrednosti in pomembnosti se denarnemu toku, žal, posveča premalo pozornosti, ker ga uporabniki ne razumejo.


Denarni tok je tok denarja v podjetje in iz podjetja. Prav tako nam pove, koliko denarja smo prejeli v določenem času in koliko denarja smo tudi porabili, ker smo morali plačati svoje obveznosti.

 

Sestavljen je iz prejemkov in izdatkov podjetja. Običajno so prejemki odsev unovčenja terjatev oziroma prodaje plačilno sposobnim kupcem. Izdatki so odsev poravnavanja obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih dolgov. Če ne bomo obvladovali denarnih tokov, se moramo zavedati, da lahko podjetje propade, čeprav dosegamo in ustvarjamo visoke dobičke.

 

Izkaz denarnih tokov spada med izvedene računovodske izkaze in izkazuje denarni tok med dvema obdobnima bilancama stanja. Če gledamo izkaz denarnih tokov z vidika poslovnih financ, je ta sestavljen iz denarnega toka, izhajajočih iz sprememb dolgoročnih in kratkoročnih sredstev, ter je namenjen za lastnike in zunanje financerje.

 

Pomembno je, da razlikujemo podatke iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov.

 

Denar je na transakcijskih računih, v blagajni ali v depozitih na vpogled, zmanjšan za prekoračitve na vpogled (premostitvena posojila). Ta denar je mogoče dvigovati kadarkoli in brez denarnih kazni.

 

Pozitivni ali negativni denarni tok

 

Podjetje je ustanovljeno, da ustvarja in prodaja ter da prodajo dobi plačano. Denar iz plačane prodaje iz osnovne dejavnosti ustvarja operativni denarni tok. Kar moramo vedeti, je, da danes ni težko najti kupce in prodati, težje je prodano dobiti plačano.

 

Pozitivni denarni tok je prebitek prejemkov pri poslovanju nad izdatki poslovanja in predstavlja generator denarnih sredstev, ki jih pri poslovanju porabimo pri investicijski dejavnosti. V primerih, ko je investicijska dejavnost intenzivnejša, kot nam omogoča poslovna dejavnost, je potrebno vključiti dejavnost financiranja. To predstavlja v poslovanju novo zadolževanje ali nova vplačila kapitala.

 

Denarni tok je najpomembnejši za banke, saj pomeni, da iz poslovanja ustvarjamo pozitivni denarni tok. Pri spremljanju denarnega toka je treba razumeti, da je operativen denarni tok na voljo za izvedbo investicij.

 

Denarni tok je lahko tudi negativen. Plačamo lahko več, kot dobimo plačano, kar pomeni, da smo se kratkoročno zadolžili in prejeli prejemek denarja iz financiranja ali dezinvestiranja. Trenutno smo še na varni strani, vendar ne smemo pozabiti, da bo prejemke denarja iz posojil potrebno v prihodnje vrniti.

 

Denarni tok iz financiranja pomeni prejemke in izdatke iz bančnih posojil ali posojil drugih oseb. Če nimamo dovolj denarja za izplačilo obveznosti, se lahko dodatno zadolžimo. Ne smemo pozabiti, da je potrebno posojila vrniti. V času, ko bomo vračali posojilo, bomo izkazovali negativen denarni tok. Ta bo posledično zmanjševal končno stanje denarnih sredstev. Posojilo bomo vračali iz stalnega in osnovnega vira denarnega toka, ki predstavlja našo osnovno dejavnost.

 

Likvidna sredstva so naložbe v kratkoročna sredstva, ki jih imamo v podjetjih za ohranjanje vrednosti, in so zelo hitro unovčljiva, pri čemer je pogoj, da je naložba takoj:

- unovčljiva, ne da bi okrnila ali motila poslovanje ali

- zamenljiva v znano količino gotovine po vrednosti ali blizu vrednosti in je z njo mogoče trgovati na trgu (naložbo prodamo in dobimo toliko ali več, kot smo zanjo dali in dosežemo donos).

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *