Potni stroški delavca

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.10.2010Delavec, ki je redno zaposlen, dela od doma, na daljavo, oziroma na terenu. Oddaljenost od sedeža družbe je 200 kilometrov. Če občasno, enkrat do dvakrat tedensko prihaja z lastnim vozilom na sedež družbe, ali se to upošteva kot službeno potovanje in se lahko obračuna kilometrina 0,37 evra na kilometer? Ali bi se to lahko upoštevalo kot prevoz na delo in kakšno nadomestilo se lahko v tem primeru obračuna?
 
Če delodajalec sklene pogodbo o zaposlitvi z zaposlencem za delo na domu – na daljavo, mora biti takšna oblika dela opredeljena v pogodbi o zaposlitvi, katero podpišeta in se z njeno vsebino strinjata obe pogodbeni stranki.
 
Zaposlencu pripada bruto plača, vsa nadomestila, dopust, bolniška, bonitete, odpravnine, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, skratka vse tisto, kar za zaposlence, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in delo opravljajo na sedežu delodajalca. Ker so zaposlenci na daljavo v enakovrednem položaju, so opravičeni tudi do regresa za prehrano, za prevoz na delo in z dela, dnevnico, kilometrino, stroškov nočitev in službenih poti.
 
Sedaj pa se pojavlja vprašanje upravičenosti prevoza na delo in z njega in kilometrino, če uporablja lasten avtomobil za službene namene. Osebno menim in podajam naslednje stališče:
 
-    če nekdo dela doma na svojem stalnem ali začasnem bivališču, ni upravičen do povračil stroškov prevoza na delo in z dela (to je vrednost mesečne karte javnega prevoza, oziroma če prevoz ni možen z javnim prevoznim sredstvom in je možen samo z osebnim vozilom, se povrne prevoženi kilometer 0,18 evra/km),
-    če gre zaposlenec na teren ali službeno pot (obisk poslovnih strank, servisiranje ali reševanje reklamacij, sejmi, kongresi, seminarji) in uporablja za te namene lastni osebni avtomobil, se mu povrne kilometrina 0,37 evra/km na osnovi izdanega, potrjenega in izpolnjenega potnega naloga (le z njim in s prilogami k potnemu nalogu bo lahko opravičil prevoz kilometrov in dela na terenu ali poslovnih obiskov ter prireditev),
-    če se občasno javlja na sedež podjetja (navajate en do dvakrat tedensko, kar je verjetno tudi zapisano v pogodbi o zaposlitvi), osebno menim, da ni upravičen do kilometrine, saj to ni službena pot, če gre na sedež podjetja, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. Povrnete mu stroške za prevoz na delo in z dela za dneve, ko se oglasi na sedežu podjetja. Opozarjam vas, da morate voditi evidenco njegovih mesečnih obiskov na sedežu podjetja, ki jo morata podpisati on in odgovorna oseba v podjetju, da mu boste lahko obračunali in izplačati to obliko stroška prevoza ter ga tudi zagovarjali s poslovnega in davčnega vidika.
 
Predlagam vam, da v pogodbi o zaposlitvi oziroma v ustreznem internem aktu ali sklepu vodstva podjetja zapišete, kako boste delavcu povrnili stroške prevoza.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *