Poznate faktoring?

Avtor: Saša Podpeskar | Objava: 13.10.2005

Faktoring je v svetu ena najbolj uveljavljenih finančnih storitev. Na kratko rečeno, pomeni financiranje, zavarovanje in upravljanje terjatev na enem mestu. Kakšne koristi ima lahko od faktoringa vaše podjetje?V sodobnem poslovnem svetu je skorajda nemogoče upravljati podjetje brez odobravanja prodaje z odloženim rokom plačil. Odloženi rok plačila za blago ali storitve pa ni nič drugega kot dobaviteljsko posojilo. Če bi lahko še ne dolgo tega dejali, da je odobravanje dobaviteljskih posojil pomembna konkurenčna prednost, pa danes lahko zatrdimo, da v večni gospodarskih panog brez teh ne gre več.   

Običajno je cilj vsakega kupca, da bi v poslu dobil odobreno odloženo plačilo. To mu, vsaj začasno, izboljša denarni tok, saj tako pridobi posredni vir financiranja. Tako pridobljena finančna sredstva lahko kupec uporabi za druge namene. Kar je na eni strani dobro za kupca, je na drugi strani slabo za prodajalca. Cilj vsakega prodajalca je, da bi dobil denarna sredstva takoj, ko je mogoče. Zaradi odobrenega dobaviteljskega posojila so prodajalčeva sredstva vezana v terjatvah za določen čas. Pojavi se potreba po financiranju lastnih sredstev za čas do zapadlosti terjatev, ki jih ima iz naslova posojila, odobrenega kupcu. Omenjeno vodi v položaj, da podjetja zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil nimajo na voljo zadostnih sredstev za financiranje tekočega poslovanja v željenem obsegu. To seveda neugodno vpliva na finančno stanje podjetja in slabša njegovo boniteto. Rešitev tega je faktoring.   

Kaj je faktoring?

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Faktoring je moderna finančna storitev, ki na enem mestu z enim dogovorom odstranjuje vse pomanjkljivosti pri prodaji na odloženo plačilo brez dodatnih zavarovanj do kupca v državi in zunaj nje. Preprosto povedano gre za to, da prodajalec prenese kratkoročno terjatev z valuto plačila do 180 dni do domačega ali tujega kupca na faktorja oziroma ponudnika faktoringa. Pri tem lahko izbira med različnimi storitvami:  

1. Financiranje na podlagi odstopa kratkoročnih terjatev 
Po odstopu terjatev (glej sliko 1) do domačih ali do tujih kupcev (pred njihovo dospelostjo) lahko faktor že naslednji dan po podpisu odstopne izjave nakaže prodajalcu - odstopniku terjatev predujem v višini do 80 do 90 odstotkov odstopljene terjatve. Preostali znesek faktor nakaže prodajalcu takrat, ko kupec plača račun. 

Pri tej storitvi je potrebno omeniti, da mora prodajalec za predujem plačati obresti. Vendar pa prodajalcu predčasnega financiranja ni nujno izkoristiti, če ga ne potrebuje, saj s tem zniža stroške svojega poslovanja in financiranja.  

2. Popolna zaščita pred riziki neplačil  - Faktoring brez regresne pravice – z zavarovanjem terjatev
Pri tovrstni obliki si komitent zagotovi popolno zavarovanje plačil do tistih kupcev, za katere faktor  poprej odobri določen limit zavarovanja. Zavarovanje torej velja samo do limita; če odprte terjatve presežejo limit zavarovanja, nosi tveganje neplačila za to razliko komitent sam. Faktor podjetju nakaže denar takrat, ko kupec poravna terjatev; če terjatve ne poravna, mu nakaže denar najkasneje 120 dni po zapadlosti računa.  

Poudariti je treba, da faktor ni dolžan plačati neplačane obveznosti kupcev zaradi upravičenega ugovora v zvezi s kakovostjo opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga. V tem primeru lahko kupec zavrne plačilo ali se s komitentom dogovori za popust. Faktor mora biti o tem seveda pravočasno obveščen in mora s tem soglašati. 

Če kupec ne plača obveznosti zaradi nelikvidnosti oziroma nesolventnosti, prisilne poravnave, stečaja ali drugih razlogov mora faktor v določenem roku (običajno 120 dni) komitentu nakazati razliko do polne vrednosti računa. Če komitent ne izkoristi predčasnega financiranja, je to celoten znesek računa.  

- Faktoring z regresno pravico – brez zavarovanja terjatevZa faktoring z regresno pravico je značilno, da ne ponuja zavarovanja pred neplačilom kupca, pač pa je poudarjena funkcija financiranja in upravljanja terjatev. Pri neplačilu kupca lahko faktor v določenem roku po zapadlosti obveznosti (najpogosteje 120 dni) pozove komitenta na plačilo obveznosti namesto kupca. Faktor se za ta korak odloči običajno po tem, ko izčrpa vse druge možnosti. Komitent mora izvršiti reodkup in plačati faktorju polno vrednost računa, prav tako pa tudi obresti, davke in provizijo.   

Pri odobravanju tovrstne oblike faktoringa je poudarek na kreditni sposobnosti komitenta in ne kupcev. V praksi uporabljajo tovrstni faktoring komitenti, ki dobavljajo številnim kupcem z manjšo kreditno sposobnostjo, odprte terjatve do posameznega kupca pa ne dosegajo visokih zneskov.  

3. Vodenje računov, unovčevanje in izterjava 
Pri tej storitvi faktor zagotavlja stalno, ažurno vodenje knjigovodstva terjatev. Torej natančno in učinkovito skrbi za komitentove terjatve (izstavljene in odstopljene račune) in mu periodično, navadno tedensko, pošilja poročila o prometu in stanju terjatev, prejetih plačilih, povprečnih zamudah, prav tako pa tudi izstavlja opomine in izvaja unovčevanje terjatev. Sporoča tudi druge, za komitenta koristne informacije o stanju odstopljenih terjatev. Za podjetje je kakovostno opravljanje omenjenih dejavnosti zelo pomembno, saj prav to vodi k obvladovanju denarnega toka podjetja. Mnogo podjetij bodisi zaradi neznanja bodisi iz kakršnegakoli drugega razloga ni sposobno zagotoviti učinkovitih storitev na tem področju. V tem primeru faktor omogoča komitentu znižanje administrativnih stroškov, povečuje rentabilnost poslovanja in prihrani čas. Komitent lahko čas, ki bi ga sicer porabil za unovčevanje terjatev, koristneje uporabi za primarno dejavnost podjetja.  

Strokovnost upravljanja je še posebej pomembna pri mednarodnem poslovanju, saj faktor s svojim znanjem, preteklimi izkušnjami in ustaljenimi povezavami omogoča premostitev težav, ki nastajajo zaradi razlik v jeziku, valuti, zakonu, poslovnih običajih in navadah v različnih državah.

4. Spremljava bonitete in kreditne sposobnosti poslovnih partnerjev 
V povezavi z omenjenimi tveganji je treba posebej omeniti storitev ugotavljanja bonitete kupca. Praviloma lahko faktor pridobi boljšo informacijo o poslovanju in plačilni sposobnosti kupca kakor komitent. Prek odobrenih limitov za zavarovanje terjatev do posameznih kupcev dobi podjetje posredno tudi informacijo o boniteti kupca. Tudi ko faktor ni pripravljen zavarovati terjatve, dobi komitent brezplačno preverjanje bonitete oziroma informacijo, da prodaja takšnemu kupcu brez dodatnega zavarovanja najverjetneje ni varna.   

Za koga je faktoring primeren 

Faktoring izjemno pozitivno vpliva na razvoj podjetništva, zlasti za mala, srednja in hitro rastoča podjetja, ki s pomočjo faktoringa financirajo rast obsega poslovanja ter odpravljajo tveganje neplačil s strani kupcev. Pri nas ga največ uporabljajo prav hitro rastoča podjetja. Primeren je tudi za velika podjeta z dobro kreditno sposobnostjo (uvozni faktoring), prav tako pa je nepogrešljiv za podjetja, ne glede na velikost, ki imajo občasne likvidnostne težave zaradi odobravanja dobaviteljskih posojil. Prav posebno pozornost faktoring namenja partnerskim odnosom, spremljanju dolžnikov in odpravlja morebitne odpise terjatev.  

Storitev faktoringa je še posebej primerna za podjetja, ki hitro pridobivajo nove kupce in so zato bolj izpostavljena tveganju.    

Zgled iz domače prakse 

Danes je faktoring ena izmed najbolj konkurenčnih in v svetovnem merilu vse bolj uveljavljenih finančnih storitev. Tudi v Sloveniji je faktoring vse bolj prepoznaven, saj se število uporabnikov iz leta v leto povečuje, kar kaže tudi kontinuirana 30-odstotna rast. Tako hitra rast prometa in števila strank je posledica zelo koristne in prilagodljive storitve, ki je med podjetji izredno dobro sprejeta in cenjena.  

Poglejmo konkreten zgled manjšega slovenskega podjetja izpred treh let, ki se ukvarja s proizvodnjo in trgovino plastičnih izdelkov. Podjetje je imelo težave zaradi neplačevanja in zamujanja pri plačilih kupcev, hkrati pa je za svojo rast potrebovalo takojšna denarna sredstva. Ko se je direktor obrnil na ponudnika faktoringa, sta skupaj najprej izločila neplačnike, od katerih je nekaj podjetij sčasoma šlo v prisilne poravnave ali stečaj. Dolžniki, ki so zamujali s plačili, pa so se s faktorjevim prevzemom unovčevanja terjatev bolj plačilno disciplinirali. Podjetje je z odkupom terjatev pridobilo denar takoj ob izstavitvi fakture in priskrbelo pri dobaviteljih polproizvode (hkrati so dobili popuste za takojšnja avansna plačila). Končne izdelke je prodajalo kupcem, ki jih je faktor poprej finančno preveril. Danes je podjetje srednje veliko in mu stroški faktoringa ne pomenijo velikega bremena, poleg tega pa del stroška pokriva s popusti pri dobaviteljih, ki jih prejme za avansna plačila.


Promet faktoringa v Sloveniji  

v mio evrov 
2000 .... 65
2001 .... 71
2002 .... 75
2003 .... 170
2004 .... 185 

Iz tabele je razvidno, da se je promet faktoringa v letu 2004 povečal za 185 odstotkov glede na primerjalno leto (leto 2000). Največji porast faktoringa je bil v letu 2003.

Promet faktoringa v Evropi
 
    Domači faktoring Mednarodni Faktoring Skupaj v mio EUR Delež v %
Slovenija 170 15 185 0
Italija 113.000 8.000 121.000 20
Velika Britanija 182.000 2.520 184.520 30
Češka 2.150 470 2.620 0
Slovaška 500 165 665 0
Islandija 0 16 16 0
Ostala Evropa 279.480 38.272 303.498 50
Skupaj Evropa 563.046 49.458 612.504 100
 
Iz tabele je razvidno, da ima Slovenija z ustvarjenimi 185 milijoni evrov prometa v letu 2004 še veliko potencialov rasti tudi v primerjavi z vzhodnimi državami, saj ne ustvarjamo niti odstotka celotnega evropskega prometa. Nižji promet je imela v letu 2004 le še Islandija in sicer v višini 16 milijonov evrov. Največ, 30 odstotkov celotnega evropskega prometa so ustvarili v Veliki Britaniji.
 


Zgled okvirnega izračuna stroškov faktoringa 

Višina terjatev oziroma izdani računi v višini: 1.000.000 SIT
Stroški provizije faktoringa: 1 %
Stopnja financiranja: 85 % (850.000 SIT)

Letna obrestna mera (odvisna od razmer na trgu): 9 %  

Takojšnje nakazilo na transakcijski račun odstopnika terjatev = 850.000 – 10.000 (provizija) = 840.000 SIT

Zadnji del nakazila prejme odstopnik terjatev, ko njegov kupcec poravna obveznost faktorju: 150.000 SIT – stroški obresti. 

Če se želi podjetje financirati na podlagi odstopljenih računov do posameznega kupca za čas 30 dni, je strošek faktoringa približno 1,75 % od celotnega zneska odkupljenih terjatev. Za 60 dni znaša ta strošek približno 2,5 % ter za 90 dni približno 3,25 %. Cena faktoringa je seveda odvisna od plačilnih pogojev, obsega poslovanja ter finančnih analiz vaših kupcev, zato so možna odstopanja v razponu tudi do 30 %.  

Obstaja splošno mnenje, da je faktoring draga storitev. To mnenje izhaja iz primerjave s cenami bančnih kreditov. Treba je poudariti, da bančni kredit vrača kreditojemalec, pri faktoringu pa obveznost iz naslova odstopljenih terjatev plača vaš kupec, hkrati pa faktoring ponuja še paleto storitev in sicer zavarovanje terjatev, opominjanje in izterjavo kupcev, finančne analize kupcev, knjigovodsko spremljanje terjatev in podobno. Iz tega sledi, da je faktoring v primerjavi z bančnimi storitvami stroškovno primerljiv in cenovno ugoden vir financiranja.Prednosti faktoringa

- Boljša likvidnost – predvidljiv denarni tok
Ob odstopu terjatev lahko pridobite finančna sredstva na račun takoj in vam ni treba čakati na negotova prihodnja plačila.

- Prihranek časa in denarja – unovčevanje in administrativno spremljanje terjatev    
Faktor prevzame nase vso administracijo v zvezi s prevzetimi terjatvami.

- 100-odstotna varnost poslovanja
Faktor vas ščiti pred riziki neplačil vaših kupcev (v primeru likvidnostnih težav - nesolventnosti, prisilne poravnave, stečajev in podobno).

- Neomejena rast poslovanja
Z uporabo faktoringa si boste zagotovili prilagodljiv in cenovno ugoden vir financiranja, ki ne bo bremenil vaših limitov pri bankah, s čimer si boste zagotovili nemoteno poslovanje tudi pri sezonskih nihanjih ter večjo rast, kar je cilj vsakega podjetja.

- Konkurenčnost
Faktoring je lahko tudi nadomestilo za bančne garancije in akreditive.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *