Regionalne razvojne agencije in podjetništvo

Avtor: Polona Skledar | Objava: 10.02.2003Ko je Vlada RS Slovenije leta 1999 sprejela Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, se je v okviru 12 statističnih regij v Sloveniji oblikovalo 12 regionalnih razvojnih agencij (RRA). V petih statističnih regijah so v RRA mrežno povezane razvojne agencije, ki delujejo na območju nekaterih statističnih regij. 

Postopoma so RRA začele tudi pripravljati regionalne razvojne programe. Prioritete v regionalnih razvojnih programih so:

1. ekonomska infrastruktura in kakovost bivanja,
2. spodbujanje konkurenčnosti in podjetniškega sektorja,
3. kmetijstvo in razvoj podeželja,
4. razvoj človeških virov. 

V vseh regionalnih razvojnih programih sta zelo poudarjena spodbujanje konkurenčnosti in podjetniškega sektorja z upoštevanjem načel trajnostnega razvoja ter razvoj človeških virov. Katere prioritete so si na področju podjetništva in v letu 2003 zadale posamezne statistične regije,  si lahko ogledate v preglednici. Ker so regionalne razvojne agencije praktično šele začele izvedbene projekte, je možnost, da se delu za napredek in razvoj v posameznemu lokalnemu okolju  priključimo tudi kot podjetniki. S tem bomo gotovo pripomogli tudi k uresničitvi katere od svojih podjetniških zamisli.

Podatki o RRA, ime RRA, telefon, e-pošta, spletna stran Mrežno povezane razvojne agencije v RRA Glavne prioritete na področju spodbujanja konkurenčnosti in podjetniškega sektorja Najpomembnejši projekti, ki so v teku oziroma se bodo izvajali v letu 2003 v okviru opravljanja nalog RRA
BSC Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj (nosilna organizacija RRA Gorenjske)
- 04/20-154-10
- info@bsc-kranj.si
- www..bsc-kranj.si
- Razvojna agencija Sora, d.o.o., Škofja Loka
- Razvojna agencija zgornje Gorenjske
– RAGOR Jesenice
- izgradnja poslovnih in obrtnih con
- razvoj lokalnih grozdov in spodbujanje povezovanja podjetij
- razvoj učinkovitih podpornih inštrumentov in storitev (garancije, vavčersko svetovanje, e-poslovanje in usposabljanje, spodbujanje povezovanja podjetij in raziskovalnih ustanov)
- priprava razvoja strategije človeških virov v regiji
- priprave za regionalno prostorsko zasnovo Gorenjske
- Podeželsko razvojno jedro/Gorenjska košarica
RRA – Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o.
- 03/42-80-730
- info@rra-celje.si
- www.rra-celje.si
  - organiziranje virov tveganega
-razvojnega kapitala za razvoj podjetništva
- dvig znanj in sposobnosti razvojnega usmerjanja in strateškega načrtovanja managerskega kadra regije
- izgradnja dinamičnega, inovativnega sistema izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja za potrebe podjetij in povpraševanja po delovni sili regije
- razvoj omrežja tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev regije
- krovni projekt: industrijske, poslovne in obrtniške cone regije kot generator razvoja in priliva tujih naložb Savinjske regije
- razvoj in uvajanje omrežja dinamičnih centrov izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja Savinjske regije.
Regionalna razvojna agencija Južna Primorska (RRA JP)
- 05/66-37-580
- 05/66-37-581
- info@rrc-kp.si
- www.koper.si/rrc
- Center za pospeševanje podjetništva Piran (CPP Piran)
- Podjetniški pospeševalni center Sežana (PPC Sežana)
- Razvojni center Ilirska Bistrica (RC Ilirska Bistrica)
- tehnološko-inovacijska prenova podjetij
- povezovanje gospodarskih subjektov v grozde
- povečanje konkurenčnosti podjetij na EU primerljivo raven
- IN-PRIME (Inovacijski preboj Primorske regije)
- vzpostavitev regionalnega sistema ravnanja z odpadki
- vzpostavitev Regijskega informacijskega centra (REGIC)
RRA Koroška, d.o.o.,
Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo
- 02/82 18 345
rra.koroska@alppeca.si 
  - mreženje in internacionalizacija
- spodbujanje tehnološke prenove podjetij
- razvoj skupne poslovne infrastrukture in podpornega okolja za podjetništva
- infrastruktura za ravnanje z odpadki v koroški regiji
- tehnološki center
- obrtne cone
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
- 01/30-61-902
- lur@ljubljana.si
- www.rralur.si
  - dostopnost
- sodelovanje v regiji
- učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost,
- odpiranje svetu
- ekološka in kulturna mrežaVseh pet zgoraj navedenih prioritet  je usmerjenih v spodbujanje konkurenčnosti in podjetniškega sektorja.
- odprtje in delovanje regionalne pisarne v Bruslju
- vzpostavitev regijskega podjetja za javni prevoz
- internet v šole
Mariborska razvojna agencija, p.o.
- 02/23-45-070
- mra@mra.siinfo@mra.si
- www.mra.si
- ZRS Bistra Ptuj, javni zavod
- Ekonomski institut Maribor, d.o.o.
- izboljšanje gospodarske strukture Podravja in pospeševanje podjetništva
- povečevanje konkurenčnosti podjetniškega sektorja
- mreženje in internacionalizacija
- povečevanje konkurenčnosti gospodarstva in zaposlenih
projekti v okviru posameznih prioritet se šele usklajujejo
Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o.
- 02/536-14-61
- info@rra-mura.si
- www.rra-mura.si
Formalizacija mreže je v izvajanju:
- RRA Mura, d.o.o.
- Razvojna agencija Sinergija, d.o.o.
- Prleška razvojna agencija GIZ
- Razvojni center Lendava, javni zavod
- PORA; Podjetniška razvojna agencija za območje UE Gornja Radgona v ustanavljanju
- Razvojni center Murska Sobota.
- prestrukturiranje delovno intenzivne industrije
- prestrukturiranje kapitalsko intenzivne industrije
- pospeševanje razvoja malega gospodarstva
- celovita oskrba z vodo prebivalcev občin Pomurja; regijski vodooskrbni sistem Prlekije in dela Slovenskih goric
- mrežni podjetniški inkubator
- projekt Zdravje in razvoj v Pomurju
– projekt Mura
RRA Notranjsko kraške regije, d.o.o.
- 05/721-01-25
- rra@pivka.si
- www.rra-nkr.si
  - spodbujanje inovativnosti v regiji
- razvoj infrastrukture za potrebe gospodarstva
- internacionalizacija in povezovanje podjetij
- projekt IN-PRIME (inovacijski preboj primorske regije; razvoj inovacijske mreže, razvoj poslovne infrastrukture)
- regijski center za ravnanje z odpadki
- prenos vojaško nepotrebnega premoženja v regiji na lokalne skupnosti
Zavod Regijski pospeševalni center Posavje
- 07/488-10-40
- center@rpcp.net
- www.rpcp.net
  - razvoj podpornega podjetniškega okolja
- prestrukturiranje gospodarstva in razvoj kljunih tehnologij v podjetjih
- povečevanje konkurenčnosti gospodarstva
- svetovanje in prijava projektov pri razpisih za dodeljevanje regionalnih razvojnih spodbud ter spremljanje projektov izvedbenega dela regionalnega razvojnega programa
- organizacija in izvajanje programa vavčerskega svetovanja
- izvajanje finančne pomoči za podjetnike; garancijska shema Posavje, razpis za ugodnejša posojila malim in srednje velikim podjetjem z območja regije Posavje
Severno Primorska mrežna RRA
- 05/330-66-82
- rra.sp@rra-sp.si  
- RA ROD Ajdovšina
- Posoški razvojni center Kobarid
- RRA severne Primorske, d.o.o., Nova Gorica
- ICRA, d.o.o., Idrija
- dvig izobrazbene ravni zaposlenih
- razvoj podpornega okolja za gospodarstvo
- inovacijski preboj regije
- projekt IN-PRIME (inovacijski preboj Primorske regije; razvoj inovacijske mreže, razvoj poslovne infrastrukture)
- vzpostavitev ustanov za razvoj človeških virov
- razvojni program Soča 2002-2006, ki ga izvajajo zaradi popotresne obnove v Posočju
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
- 03/56-60-500
- info@rcr-zasavje.si
- www.rcr-zasavje.si
  - pomoč malim, srednjim in velikim podjetjem
- prestrukturiranje Rudnika Trbovlje
- Hrastnik
- spodbujanje razvoja turizma v regiji
- dolžniški viri financiranja naložb
– garancijska shema
- podjetniški inkubator
- štipendije
Podjetniški center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.,
- 07/33-72-980
- podjetniski.cnter.nm@siol.net - www.pc-nm.si
  - prestrukturiranje večjih podjetij v težavah (zlasti tekstilna industrija, živilskopredelovalna industrija)
- spodbujanje učinkovite rabe energije
- pospešena rast podjetništva in ustanavljanje novih podjetij in obratovalnic
- povečanje turističnih zmogljivosti in turističnega prometa
- povečevanje konkurenčnosti kmetijstva z dopolnilnimi dejavnostmi in ponudbo
- razvoj podjetniške infrastrukture
– opremljanje obrtnih con v Kočevju, Loškem Potoku, Ribnici in Trebnjem
- vodna oskrba Bele Krajine
- gradnja čistilne naprave v Žužemberku v okviru projekta za čistejšo reko Krko
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *