Slovenski podjetniški sklad pripravlja nove možnosti za mala in srednje velika podjetja

Avtor: | Objava: 06.12.2004

Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva se je preoblikoval v Slovenski podjetniški sklad – Finančna sredstva in ugodnosti za razvojne naložbe malih in srednje velikih podjetij – Več kot 3 500 mio SIT razpisanih sredstev v letu 2005Javni sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva se je v skladu z 22. členom Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP, Ur. L. RS št. 40/04) preoblikoval v Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, krajše Slovenski podjetniški sklad. Slovenski podjetniški sklad ostaja javni finančni sklad, njegov temeljni namen delovanja pa je izboljšanje dostopa malim in srednje velikim podjetjem do virov financiranja razvojnih naložb podjetij.  

V letu 2005 bodo svojo ponudbo v skladu z novimi določili Zakona o podpornem okolju za podjetništvo razširili in še bolj prilagodili potrebam podjetij. Pričakujejo, da bo Vlada Republike Slovenije čimprej sprejela Spremembe in dopolnitve poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2005 in da bodo javni razpisi Sklada v Uradnem listu RS, v javnih občilih in na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si objavljeni že v začetku leta 2005. 

Sklad dodeljuje ugodna finančna sredstva na podlagi prispelih vlog podjetnikov na javni razpis za posamezni produkt Sklada, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Skupni obseg razpisanih sredstev v letu 2005 znaša za posredne dolgoročne investicijske kredite s subvencijami (P1) 2 250 mio SIT, za dodelitev neposrednih dolgoročnih investicijskih kreditov za nova podjetja (P1) 200 mio SIT, za mikrokredite za mala podjetja (P2a) 100 mio SIT, za garancije za dolgoročne investicijske kredite s subvencijami (P3) pa 1 300 mio SIT. Poleg produkta P2a je novost v letu 2005 tudi produkt P1a ali posredni dolgoročni investicijski kredit v regijah, katerega namen je spodbujati podjetništvo v regijah. 

Finančna pomoč je namenjena podjetnikom za materialne (nakup zemljišč, nakup in obnova zgradb, nakup opreme) in nematerialne investicije (nakup patentov in licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja), v letu 2005 pa bo Sklad pri produktih P2 in P2a lahko odobril kredite tudi za trajna obratna sredstva, nakup blaga in storitve v skladu z dejavnostjo, vlaganja v vzdrževanje in stroške popravljanja in prenavljanja strojev, opreme in poslovnih prostorov, nakup materiala za redno opravljanje dejavnosti podjetij, najem poslovnih prostorov in za stroške promocijskih aktivnosti.  

Do konca novembra 2004 je Sklad podprl skupno 91 razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji in odobril skupno 2.067,311.738 mio SIT ugodnih finančnih sredstev. Od tega je odobril 57 vlog za posredne dolgoročne investicijske kredite s subvencijami (P1) v skupni višini 1.628,924.750 SIT ugodnih kreditov in 97,378.437 SIT premij/subvencij. Za neposredne dolgoročne kredite za nova podjetja (P2) so odobrili 21 vlog v skupni višini 129,665.043 SIT ugodnih kreditov, za garancije za dolgoročne investicijske kredite s subvencijami (P3) pa so odobrili 13 vlog v skupni višini 308,721.945 SIT kreditov oz. 154,360.972 SIT poroštev in 8,999.243 SIT premij/subvencij.  

Zadnja odpiranja vlog, ki so prispele na javne razpise Sklada v letu 2004, so potekala 30.11.2004. Zato Sklad predvideva, da bo odobrenih še približno 10 vlog za posredne dolgoročne investicijske kredite (P1) in 10 vlog za garancije za dolgoročne investicijske kredite (P3).


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *