Podjetnik logo
 

Socialno varstvo in skrb za starejše

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 10.09.2001

Nacionalni program socialnega varstva in narašcanje deleža starejših oseb prinašata nove možnosti zasebnikom.V Sloveniji naj bi po nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2005 odprli 3000 mest v domovih za ostarele občane. Polovico naj bi jih zagotovile država in občine, za drugo polovico pa bo država podelila koncesije zasebnim vlagateljem. Podjetništvo bo tako kmalu intenzivneje vstopilo v eno zadnjih področij, ki so bila dolgo prihranjena za državo. S tem se bomo približali trendu iz razvitih držav, kjer je socialno podjetništvo v močnem porastu. Njegov razcvet sovpada s hitrim naraščanjem deleža starejših oseb.

Zasebno delo na področju socialnega varstva je pri nas sicer dovoljeno že od konca leta 1992, vendar je bilo omejeno zgolj na nekaj vrst storitev. Država je to področje v celoti odprla šele pred dvema letoma, tako da smo vsi skupaj priča pridobivanju prvih izkušenj. Da pa država misli resno, se je zavezala tudi z nacionalnim programom socialnega varstva. V njem je zapisala, da bo zasebno delo na socialnem področju ne samo omogočala, temveč tudi razvijala, in da bo postalo zasebništvo sestavni del nacionalnega sistema socialnega varstva.

Država je odprla področje socialnega varstva za zasebnike predvsem zato, ker mreža javnih izvajalcev ne more več slediti potrebam uporabnikov storitev. Državna sekretarka v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Lidija Apohal Vučkovič pravi, da vidi država v zasebništvu možnost za hitrejše pokritje naraščajočih potreb. So pa še drugi razlogi. "Z uvajanjem zasebništva na področje socialnega varstva želimo zagotoviti pluralnost in večjo pestrost ponudbe. Uporabnikom želimo zagotoviti možnost izbire, kar jim zagotavlja tudi zakon," pravi Lidija Apohal Vučkovič.

Zasebniki lahko tako od leta 1999 opravljajo vse tiste storitve, ki jih opravljajo javni zavodi. To pa so:

 • socialna preventiva,
 • prva socialna pomoč,
 • osebna pomoč,
 • pomoč družini za dom,
 • pomoč na domu,
 • institucionalno varstvo,
 • vodenje varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Poleg tega obstajajo še dopolnilni programi k naštetim storitvam, kot so programi za zasvojene, materinski domovi, domovi za brezdomce... Dopolnilne programe izvajajo predvsem nevladne organizacije in so s podjetniškega vidika manj zanimivi.

Kaj pomeni koncesija

Ne glede na tehtne razloge za odpiranje socialnega varstva pa država tega področja ne namerava v celoti prepustiti tržnim zakonitostim. Po besedah državne sekretarke je namreč to področje zelo občutljivo, zato bodo zasebništvo "spuščali" na nadzorovan način. Država tako še vedno skrbno bdi nad kakovostjo in cenami storitev. Tako želi zaščititi uporabnike storitev, ki so praviloma ljudje v stiski. Kot pravijo v ministrstvu, nihče ne sme plačati višje cene za določeno storitev samo zato, ker je v hudi stiski in nima drugega izhoda kot pač najeti storitev.

Kakšni so pogoji za opravljanje socialnovarstvenih storitev? Za opravljanje socialno varstvenih storitev je država predpisala standarde in normative glede kadrov in tehničnih pogojev. Poleg tega mora zasebnik pred začetkom opravljanja storitev pridobiti dovoljenje za delo ali koncesijo. Razlika med obema dokumentoma je za zasebnike in njihove stranke nadvse pomembna. "Dovoljenje za delo lahko dobi vsak, kdor izpolnjuje kadrovske in tehnične pogoje. Število dovoljenj za delo ni omejeno, uporabniki storitev pa so v celoti samoplačniki. Nasprotno se koncesija podeli na podlagi javnega natečaja, ki ga za nekatere storitve razpiše ministrstvo, za druge pa občine. Koncesija pomeni za zasebnika vstop v mrežo javnih zavodov, kar pomeni, da država plačuje storitve zasebniku enako kot vsem javnim zavodom. Število koncesij je omejeno, ker je obseg javne mreže zavodov določen z nacionalnim programom," razlaga Lidija Apohal Vučkovič.

Pridobitev koncesije zagotovi zasebniku stalen vir financiranja, hkrati pa pomeni nižje stroške za uporabnike storitev. Koncesija je še zlasti velika prednost za domove za ostarele, ki dobijo v povprečju kar dobro polovico prihodkov iz javnih virov, in sicer za zdravstvene storitve in kritje oskrbnin za oskrbovance brez finančnih sredstev. Zasebni dom, ki bi imel samo dovoljenje za delo in ne koncesije, bi zato ostal brez polovice prihodkov oziroma bi moral za toliko povišati cene svojih storitev. Državna sekretarka zato napoveduje, da bo v prihodnosti večina zasebnih domov za ostarele želela dobiti koncesijo. Za dovoljenje za delo naj bi se lastniki domov odločali samo, če bodo imeli manjše in nadstandardne zmogljivosti ter premožnejše oskrbovance, ki bodo potrebovali manj zdravstvene nege.

Kot rečeno, država poleg kakovosti storitev nadzoruje tudi cene. Po zakonu o socialnem varstvu so storitve socialnega varstva nepridobitne. To pomeni, da cene sicer določajo zasebniki sami, a na podlagi predpisane metodologije. K ceni pa morajo pridobiti še soglasje tistega, ki je podelil koncesijo, se pravi občine ali ministrstva za delo družino in socialne zadeve. Ponudniki tako nimajo veliko manevrskega prostora pri določanju svojih cen; višjo ceno si lahko izborijo le, če jo upravičijo z nadstandardno storitvijo. Sicer pa naj bi prav določanje cen kmalu doživelo pomembno spremembo - tokrat v korist zasebnikov. Sedanja metodologija določanja cen je namreč prilagojena javnim zavodom, zato za zasebnike ni spodbudna. Največja slabost je ta, da upošteva samo tri vrste stroškov: stroške dela, stroške blaga in amortizacijo. S sprejetjem nove metodologije pa bodo ponudniki v svoje cene lahko vračunali še stroške investicijskega vzdrževanja in stroške kapitala. "Če teh stroškov ne bi priznali, bi bile storitve socialnega varstva za zasebnike nezanimive. Zasebniki bi se ukvarjali samo s tistimi storitvami, ki ne zahtevajo velikih vlaganj," pojasnjuje Lidija Apohal Vučkovič. To pomeni, da zasebniki verjetno ne bi odpirali domov za ostarele, ker se jim to ne bi splačalo.

Zanimanje še ni veliko

No, kljub nespodbudnim predpisom glede določanja cen, je nekaj zasebnikov že začelo delati. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je doslej izdalo 15 dovoljenj za delo. Največ zasebnikov je dobilo dovoljenje za opravljanje pomoči na domu. Koliko od njih dejansko že opravlja storitve, na ministrstvu ne vedo. Po zakonu bi se sicer vsak zasebnik moral pred začetkom opravljanja dejavnosti vpisati v register, kar pa se v praksi ne dogaja. Na ministrstvu se v začetnem obdobju v to napako zasebnikov niso spotikali. Čez čas pa bodo kršitelje predlagali sodnikom za prekrške, kjer jih čakajo visoke kazni.

Pri koncesijah je stvar še bolj v povojih kot pri dovoljenjih za delo. Nekaj razpisov koncesij za pomoč na domu so objavile občine, vendar v ministrstvu o rezultatih nimajo podatkov. Menijo pa, da verjetno niso bili preveč uspešni. Prav tako pa se tudi samo ministrstvo ne more pohvaliti s podeljenimi koncesijami za zasebne domove za ostarele. V preteklosti so bili pogoji preveč strogi, zato je bil odziv ponudnikov precej pičel. Ministrstvo je tako podelilo le dve koncesiji, in sicer Karitasu za dom v Logatcu in Zdravilišču Laško (tu se je zapletlo pri določitvi cen storitev). Lidija Apohal Vučkovič pravi, da po njihovih podatkih delujeta še dva zasebna domova, ki pa ne sodita v pristojnost ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Registrirana sta namreč kot hotela za starejše. Po vsej verjetnosti pa bosta verjetno oba sčasoma zaprosila za preregistracijo v dom za ostarele.

V ministrstvu pričakujejo intenzivnejšo zasebno pobudo na socialnovarstvenem področju v naslednjih mesecih. Še zlasti zanimivo bo spremljati zanimanje za odpiranje zasebnih domov za ostarele. Julija je bil namreč objavljen razpis za koncesije za opravljanje zasebne domske oskrbe za 850 oseb. Razpis je še odprt, tako da o odzivu za zdaj ne moremo govoriti. Prednost pri podelitvi koncesij bodo imeli prijavitelji iz tistih delov Slovenije, kjer so potrebe največje, to pa je iz Prekmurja in Štajerske. Če bo razpis v celoti uspel, bo država podelila dobro polovico od predvidenih koncesij za zasebnike do leta 2005. Za drugo polovico bo verjetno že v prihodnjem letu objavila nov razpis.

Socialnovarstveno področje bo zaradi naraščajočega deleža starejših oseb čedalje privlačnejše za zasebnike. Vendar Lidija Apohal Vučkovič opozarja pred preveliko vnemo. "Socialno varstvo vsekakor ponuja priložnosti za samozaposlovanje, ne pa tudi za obogatitev in verjetno bo tako tudi v prihodnosti. Mislim, da nihče ne bi smel kovati dobička na socialnih stiskah posameznikov. Gotovo pa je potrebno zasebnikom dopustiti toliko dobička, da bo stvar zanje še zanimiva. Ko bodo v ceni socialnovarstvenih storitev priznani stroški kapitala, bo to za zasebnike verjetno boljša naložba kot neproduktivno hranjenje denarja."

Predpisi o zasebništvu na socialnem področju

 • Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005
 • Zakon o socialnem varstvu
 • Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa
 • Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov te storitve.
 • Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

Da daje socialnovarstveno področje predvsem priložnosti za samozaposlitev, ne pa za dober dobiček, potrjuje tudi Helena Čampa, direktorica Cometta, zasebnega zavoda za pomoč in nego na domu. Comett je začel delati leta 1997 in je največji ponudnik socialnovarstvenih storitev v zasebni lasti pri nas. V zavodu dela 11 ljudi, od tega nekaj prek javnih del.

"Posel za zdaj ni donosen. Ker nimamo koncesije, so naše stranke izključno samoplačniki. Za uro storitev plačajo 1500 tolarjev, medtem ko je ekonomska cena ure še enkrat višja. Razliko delno pokrivajo ustanovitelj zavoda in donatorji."

Helena Čampa pravi, da se sicer povpraševanje po njihovih storitvah iz leta v leto povečuje. Zdaj imajo v povprečju 35 strank na mesec. Najmanj jih je februarja in marca, največ pa poleti in pred novim letom. Stranke se na splošno zelo hitro menjajo, nekatere umrejo že po nekaj dneh ali celo naslednji dan. Delo podjetnice zato zahteva veliko organizacijskih naporov in reševanja neproduktivnega časa delavcev, ko v trenutku ostanejo brez stranke. Kljub težavam namerava ostati v tej dejavnosti in želi posel razširiti na celovito ponudbo socialnovarstvenih storitev. Išče tudi sovlagatelja za odprtje doma za ostarele.

Zasebni vrtci

Na družbenem področju bo za podjetnike poleg socialnega varstva čedalje zanimivejše tudi varstvo predšolskih otrok. Po podatkih ministrstva za šolstvo, znanost in šport deluje trenutno v Sloveniji 15 zasebnih vrtcev. Največ je katoliških, medtem ko podjetniki to področje šele odkrivajo.

V Ljubljani je najbolj znan zasebni vrtec Pingvin, ki ga je leta 1997 ustanovila Tadeja Gomol Ambrož. Začela je z varstvom osmih otrok, zdaj pa jih ima že 39. Ima šest redno zaposlenih in dve študentki. Tadeja Gomol Ambrož pravi, da dela zaradi veselja in se nima za podjetnico. Z denarjem, ki ga dobi od staršev otrok in občin, pokriva tekoče stroške, ni pa upravičena do sredstev za vzdrževanje objekta in do stroškov kapitala. "Finančno bi se mi bolj splačalo oddajati hišo. Z vrtcem bi lahko lagodneje poslovala le, če bi imela še enkrat toliko otrok kot danes. Kljub temu pa vrtca ne bomo širili, temveč bomo raje dvigovali njegovo kakovost."

Po njenem mnenju se zasebniki ne odločajo za ustanavljanje vrtcev, ker je potrebnega veliko začetnega kapitala, zaslužek pa je majhen. Kot pravi, bi sama v prvih letih poslovanja težko preživela brez pomoči staršev in moža.

Pomoč in nega na domu

Pomoč na domu sodi med socialnovarstvene storitve, za katere je pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Gre za pomoč pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, likanje, pospravljanje, nakupovanje...).

Nega na domu pa je zdravstvena storitev in je pod nadzorom ministrstva za zdravje. Zasebnik, ki želi opravljati dejavnost na področju nege, mora poleg drugih pogojev (izobrazba...) pridobiti še mnenje zbornice zdravstvene nege. Ministrstvo za zdravje je za zasebno dejavnost nege na domu doslej izdalo 24 koncesij in pet dovoljenj za delo.

KOMENTARJI

Kako varovati otroke, da ne bi bilo na črno ?

Komentiral: Lara M.Mirnik dne: 20.04.2006 17:48

Zelo sem razočarana in pa tudi v stiski glede tega. Po poklicu sem gim. maturant in vzgojitelj ter predsednica svoje društva Mavrica. Lahko rečem, da edina, ki otroke uči otroško jogo in čustveno inteligenco.

Sedaj sem se pričela zanimati še za predšolske otroke in sicer varovanje. Opazujem starše na forumih in se z njimi pogovarjam, poslušam vrtce in vsi mi govorijo eno in isto. Otrok je ogromno, prostora premalo.

Vrgla sem se v projekt, da bi odprla vrtec, toda ustavilo se mi je pri NORMATIVIH, ki nimajo ne konca in kraja, kapitala pa bi potrebovala ogromno, toda na žalost ga nimam kje vzeti.

Potem sem si rekla, da bom varovala na domu, toda z plačo, ki ga dobiš za 1 otroka, le stežka preživiš, še posebno če si sam. Potem sem rekla, da bi varovala več otrok na svojem domu, toda ker sem v anjemniškem stanovanju, je to spet preveč zakomplicirano. Prijavila sem občasno varstvo na občini in vplačala.

2 del varstvo na črno ali legitimno ?

Komentiral: Lara M.Mirnik dne: 20.04.2006 17:48

Toda to je SAMO OBČASNO varstvo. Nikjer ni zakona, ki bi omogočal polno varstvo. Noben starš pa ne išče za občasno, sploh pa ne tisti, ki imajo otroke stare 1 leto ali več. Mamice morajo v službo in to za 8 ur. Le v državnih službah, si mamice lahko vzamejo malce več fraj. V firmah pa vsekakor, da ne.

Kako naj potem delam ZAKONITO , ko pa sploh ne morem !

Naredila sem fantastičen program za najmlajše z didaktičnimi igračami in postavila višjo ceno, kot pa jo lahko zasledite na forumih, saj se kratkomalo 50.000 sit na mesec - prehrana in igrače ter ostale potrebščine kot so glina, fimo masa in tako dalje, finančno ne obrestujejo.

Lahko rečem, da imam ljudi, ki bi plačali toliko kot sem postavila, toda KJE naj to organiziram in kako LEGITIMNO ? ? ? ?

Če kdo pozna odgovora na to vprašanje, se z njim takoj dobim na kavi.

Sončne pozdrave,
Lara M.Mirnik
www.lamami.com

pomoč na domu

Komentiral: Brigita dne: 14.07.2006 10:07

Ali bi lahko opravljala pomoč na domu brez takšne izobrazbe.In kako začeti.

pomoč na domu

Komentiral: BRIGITA dne: 14.07.2006 10:26

Zelo rada bi pomagala z delom na domu starejšim ljudem.Ker je prinas čedalje več starejših,vsi pa ne morejo v domove.Seveda za plačilo.Nevem pa zakaj to delo dobijo samo prek javnih del,čeprav tega dela ne delajo z veseljem.

pomoč in nega na domu

Komentiral: Alja dne: 20.02.2008 09:25

Ali lahko kot univ.dipl.ekon. odprem sp. za pomoč in nego na domu. Opraviti nameravam tečaj nege starejših občanov. Kam na keteri el. naslov se lahko obrnem, da dobim kakšno informacijo v zvezi s tem? Kamor koli se obrnem ne dobim nobenega odgovora.

Hvala za vaš odgovor

Alja

železnikarjeva

Komentiral: gala dne: 24.09.2008 00:30

Lep pozdrav.

Zanima me,če lahko kot bolničar-negovalec,IV.stopnja (Srednja zdravstvena šola Ljubljana),odprem s.p.,za opravljanje storitve nege in pomoči na domu.Namreč tovrstno dejavnost izvajam,kot socialna oskrbovalka,v podjetju kjer sem redno zaposlena,že 9 let.Izobraževanje nadaljujem ob delu,le zadnji letnik opravim,da pridobim V.stopnjo-Zdravstven tehnik

Hvala za odgovor in lep pozdrav

jurgec.slavko@gmail.com

Komentiral: Anonimno dne: 17.10.2008 20:46

pozdravljeni

zanima me ali lahko z srednjo kovinarsko šolo odprem s.p za pomoč starejšim. delo me zanima in z veseljem pričakujem odgovor.
hvala
l.p slavko

gala, slavko, Alja, Brigita

Komentiral: Anonimno dne: 28.10.2008 10:36

Torej sem med. tehnik, ki opravlja dejavno nega, pomoč in varstvo na domu.
Prvič, če imate redno služno in bi oprevljali to kot pop. dejavnost Vam povem, da je to prektično nemogoče, če nimate 3 izmenskega dela, pa še tu nastanejo lahko problemi z časovno zmožnostjo.
S sodelavcem opravljava to dejavnost in povem vam, da ljudje potrebujo pomoč takrat ko sami želijo in ne takrat ko ste vi dosegljivi-prosti.
Glede izobrazbe so omejitve, nege na domu ne morete izvajati, če nimate ustrezne izobrazbe, drugače je pri pomoči na domu, ker pa ima država tu zelo tanke mejne črte in praktično ne ločijo nege in pomoči starostniku se dajo stvari zmanipulirati, vendar vam tega ne priporočam.
Vsem priporočam, da prvo registrirate osebno dopolnilno dejavnost in šele nato s.p., če dosežete zaslužek, ki je omejen(min. bruto slo. plača) in pridobite dovolj strank.
Najbolša je pridobitev koncesije.

potrebujem pomoč

Komentiral: sanela dne: 05.02.2009 10:34

Pozdravljeni!
Rada bi registrirala s.p. zdravstveno nego na domu. zanima me kako se pročne postopek in na kaj moram biti pozorna. Sem dipl. med. sestra in imam kar nekaj delovnih izkušenj na terenu- patronaža. Rada bi delo opravljala kot koncesionar. Zanima me kdo izdaja koncesije in kaj vse potrebujem za njeno pridobitev?

zaloska 62

Komentiral: sanel dne: 16.03.2009 14:25

sanela rabis 3 ure casa da gres na obcino in odpres s.p in potem rabs svoje stranke za kapital pa ne vem ali ti obcina da ali moras imeti svojga

jagoda.banana@gmail.com

Komentiral: jagoda dne: 14.04.2009 23:04

Pozdravljeni!
Zanima me, kako je s podeljevanjem koncesij za nego in pomoč starejšim na domu na območju Mestne občine Ljubljana? Jo podeljuje občina sama, ali gre vse preko državnega razpisa? Kje bi lahko dobila podrobnejše info o tem?

ni

Komentiral: Anonimno dne: 03.10.2009 21:16

Pozdarav,
mene pa zanima, kdaj bo aktualno podelejevanje koncesij za pomoč in predvsem nego na štajerskem koncu.
Hvala za inf., če kdo ve.

Andraž nad Polzelo 57f

Komentiral: Marjana dne: 20.10.2009 17:37

KOLIKO ODSTOTKOV STROŠKOV KRIJE DRŽAVA ZA STAROSTNIKE V NADSTANDARDNEM DOMU ZA VARSTVO ODRASLIH Z KONCESIJO?


LP MARJANA

dobrovnik 251/d 9223 dobrovnik

Komentiral: pomoč dne: 08.11.2009 15:25

Pozdravljeni!Zanima me kako je z koncesijami za pomoč na domu v Prekmurski regiji?Kdo jo lahko pridobi in kako se lahko pridobi?Hvala za odgovor!

zdravstvena nega na domu

Komentiral: Nu dne: 27.11.2009 08:32

pozdravljeni! zanima me, če je za opravljanje zdravstvene nege na domu dovolj izobrazba zdravstvenega tehnika? Namreč, za patronažno delo opažam, da so predvsem višje in diplomirane sestre. Bom pa delala v okvirju zasebne ambulante. Hvala za odgovor!

zdravstvena nega na domu

Komentiral: Nu dne: 27.11.2009 09:00

pozdravljeni! zanima me, če je za opravljanje zdravstvene nege na domu dovolj izobrazba zdravstvenega tehnika? Namreč, za patronažno delo opažam, da so predvsem višje in diplomirane sestre. Bom pa delala v okvirju zasebne ambulante. Hvala za odgovor!

pomoč na domu

Komentiral: gita dne: 01.12.2009 15:30

lp.Ker je podjetje šlo v stečaj sem na borzi.Rada bi se samozaposlila kot pomoč starejšim na domu.Zanima me ali država še daje sredsta za samozaposlitev in kakšne pogoje moram izpolnjevat.Hvala.12

pomoč na domu

Komentiral: gita dne: 01.12.2009 15:36

lp.Ker je podjetje šlo v stečaj sem na borzi.Rada bi se samozaposlila kot pomoč starejšim na domu.Zanima me ali država še daje sredsta za samozaposlitev in kakšne pogoje moram izpolnjevat.Hvala.12

Mihovci 53

Komentiral: Stanka dne: 16.12.2009 17:00

POTREBUJEM POMOČ Sem zdravstveni tehnik in imam dve leti delovnih izkušenj.Ali lahko odprem sp. za opravljanje storitve pomoči na domu.Kam se naj obrnem da dobim kakšno informacijo Kako pričeti s to obliko dela.

Mladinska 48 ; Murska Sobota

Komentiral: Peter dne: 04.01.2010 08:53

Pozdravljeni,
imam dovoljenje za delo za opravljenja socialnega servisa in storitev pomoč družin na domu in me zanima, da mi poveste prosim kakšen je posotopek in možnost za pridobitev koncesije za te dve dejavnosti na področju Pomurja? Peter

ob cesti 7 1358 log

Komentiral: karmen dne: 14.09.2010 20:20

pozdravljeni zanima ,če lahko z šolo bolničar negovalec lahko opravljam delo:zdravstveno pomoč starejšim hvala za odgovor

podeljevanje koncesije+informacije

Komentiral: anja dne: 01.12.2010 19:59

pozdravljeni. zanima me kako in kje dobiš koncesijo za opravljanje storitev nega na domu kot tehnik zdravstvene nege,ter kje pridobiti ostale informacije glede te dejavnosti.

podeljevanje koncesije+informacije

Komentiral: anja dne: 01.12.2010 19:59

pozdravljeni. zanima me kako in kje dobiš koncesijo za opravljanje storitev nega na domu kot tehnik zdravstvene nege,ter kje pridobiti ostale informacije glede te dejavnosti.

Lara M. Mirnik

Komentiral: Irena dne: 23.02.2013 20:05

Tej Lari jaz še mačke ne bi dala za pazit, kaj šele otroka. Baba je zmešana totalno. Smo toliko.

porenta.kristina@gmail.com

Komentiral: kristina dne: 11.02.2017 15:18

Pozdravljemni!Kako lahko odprem svoj s.p. Z kvalifikacijo socialni oskrbovalec na domu.Kaksni so pogoji,zakonodaja???? In kako je s koncesijo.Lep pozdrav

Če želite svoje mnenje o tem članku deliti z drugimi bralci vas vabimo, da svoje mnenje vpišete spodaj. Komentarjev ne cenzuriramo, samo v skrajnih primerih, ko gre za spodbujanje nestrpnosti, navajanje h kriminalnim dejanjem ipd. Za mnenja ne odgovarjamo.

 

 

Ime
Naslov *
Vsebina *

Prosimo seštejte enajst in sedem * 
Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *