Spremembe zaradi prisilne poravnave

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.11.2010Bralec ima vrsto vprašanj, povezanih s prisilno poravnavo pri njihovem kupcu:
1.  Kako knjigovodsko in bilančno obravnavati zmanjšanje prihodka, ki bo nastalo, če smo vključeni v prisilno poravnavo in nam kot dobaviteljem terjatve ne bodo v celoti poplačane?
2.  Kakšne dokumente moramo dobiti od izvajalca prisilne poravnave, kako moramo to evidentirati v računovodstvu in kako se to odrazi v bilanci?
3.  Kako se to zmanjšanje upošteva pri izračunu obveznosti plačila DDV?

Odgovori na vaša vprašanja so naslednji:

1.  Z vidika računovodskih predpisov morate poslovne terjatve, ki v dogovorjenem roku niso plačane, po določenem času oslabiti, saj takšne terjatve začnemo obravnavati kot »dvomljive terjatve«. Kdaj je tisti čas, ko terjatev oslabimo, je odvisno od računovodske usmeritve, ki jo moramo imeti zapisano v Pravilniku o računovodenju. Računovodsko oslabitev naredimo na bilančno presečni dan (31. 12.). Vsako podjetje si mora samo izbrati, kdaj bo terjatev ocenilo kot dvomljivo, na dan izdelave bilance stanja. Navajam samo primer: če terjatve na dan 31. 12. niso bile plačane in so odprte 90 dni po valutnem roku, jih z računovodskega vidika knjižimo med dvomljive terjatve.
 
Knjižite jih 721 / 129. Ko so plačane, je knjiženje 110 / 120 in 129 / 769. Plačane so lahko v celoti ali delno. Če ne bodo nikoli v celoti plačane, z internim dokumentom (temeljnico) neplačano razliko zaprete prek kontov 129 / 120.
 
Če gre vaš kupec v prisilno poravnavo, boste v Uradnem listu videli objavljen pravnomočni sklep o zaključku prisilne poravnave in boste videli, koliko odstotkov in v koliko letih bo terjatev plačana in koliko jo boste morali odpisati.
   
Na konta 721 / 129 knjižite oslabitev, nato odpis 129 / 120 za vrednost, ki ne bo plačana. V primeru plačila razlike knjižite na konta 110 / 120.
 
To pomeni, da ne knjižite ničesar prek zmanjšanja prihodkov, ki ste jih dosegli pri prodaji in jih knjižili na ustrezen konto skupine 76.
 
2.  Od izvajalca prisilne poravnave ne boste dobili nobenega dokumenta razen obrazložitve, da so v postopku prisilne poravnave. Potrebujete pravnomočen sklep s strani sodišča oziroma pravnomočen sklep, ki je objavljen v Uradnem listu. Tudi če terjatev niste prijavili in niste glasovali za ali proti prisilni poravnavi, boste deležni takšnih odpisov in roka odplačila, kot so jo izglasovali tisti upniki, ki so terjatve prijavili.
 
3.  V primeru pravnomočnega sklepa imate pravico do sorazmernega popravka obračunanega DDV – za obračunani DDV, ki je zajet v vrednosti odpisa terjatve. Knjižite na konte / storno (260), 769, če je prodaja in potrjena prisilna poravnava v istem letu. V primeru, da je potrjena prisilna poravnava v naslednjem letu po izdaji računa, knjižite zahtevek za vračilo DDV na konte 160 / 769.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *