Stare in nove davčne olajšave

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 04.08.2010

Katere olajšave bomo lahko upoštevali pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti za leto 2010?V zadnjih tednih smo dobili nekaj novih davčnih olajšav pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma davka iz dejavnosti, ki veljajo že za leto 2010. A pregled davčnih olajšav začnimo s tistimi starimi olajšavami, ki veljajo tudi letos.
 
Za leto 2010 so olajšave ostale iste, kot smo jih poznali v preteklem letu, in to so:
-  30-odstotna olajšava za vlaganja v opremo (delovni stroji, traktorji, finančni najem, transportna sredstva) in neopredmetena sredstva. Za vlaganje v nakup avtobusa z motorjem, ki ustreza emisijskim zahtevam EURO IV ter vlaganja v tovorna vozila z motorjem, ki ustreza emisijskih zahtevam EURO V, se uveljavlja olajšava samo še v letu 2010. Pri gospodarskih družbah je omejitev 30.000 evrov in se neizkoriščen del prenese v naslednja leta (glej primer 1). Samostojni podjetniki lahko uveljavljajo 30-odstotno olajšavo do višine davčne osnove. Če je davčna osnova nižja od vrednosti olajšave, jo prav tako lahko prenesejo v naslednja leta (primer 2),
-  olajšave za zaposlovanje invalidov (50 odstotkov od bruto plače oziroma 70 odstotkov od bruto plače, če gre za invalida s 100-odstotno telesno okvaro) – pod olajšavo se ne upoštevajo prispevki delodajalca na bruto plačo, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, božičnice ali 13. plače,
-  olajšave za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju – 20 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela. V vrednost nagrade se ne upošteva regres za prehrano in prevoz na delo in z njega,
-  olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – 24 odstotkov obveznih prispevkov za PIZ delojemalca, vendar ne več kot znesek splošne olajšave, ki je določena po ZDoh-2,
-  olajšave za donacije v humanitarne, invalidske, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, kulturne, ekološke, religiozne, socialnovarstvene, dobrodelne in zdravstvene namene (0,3 % obdavčenega prihodka) – pogoj je, da je prosilec po posebnih predpisih ustanovljen za opravljanje navedenih dejavnosti, zato od prosilca zahtevajmo potrdilo o registraciji, ki nam bo kot dokaz upravičenosti uveljavljanja davčne olajšave,
-  olajšave za donacije za kulturne namene in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (0,2 % obdavčenega prihodka),
-  olajšave za donacije političnim strankam – največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni mesečni plači na zaposlenega pri zavezancu.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *