Urejanje okolja kot podjetniški izziv

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 04.02.2005

Prihaja pomlad in okolico bo treba urediti, očistiti smeti, obrezati drevje, nasaditi rože. Ali obvladate ta posel? Ga radi opravljate? Imate za to čas? Morda pa je to podjetniški izziv! Predstavljamo vam poslovni načrt za opravljanje dejavnosti urejanja in vzdrževanja okolice hiš in javnih površin.Prihaja pomlad in okolico bo treba urediti, očistiti smeti, obrezati drevje, nasaditi rože. Ali obvladate ta posel? Ga radi opravljate? Imate za to čas? Morda pa je to podjetniški izziv! Predstavljamo vam poslovni načrt za opravljanje dejavnosti urejanja in vzdrževanja okolice hiš in javnih površin.

1.     POVZETEK 

Sem A. B., po poklicu ekonomski tehnik. Zaposlitev sem izgubil, podjetje, v katerem sem bil zaposlen, je šlo v stečaj. Prestar sem, da bi me delodajalci z veseljem zaposlili, in premlad, da bi živel od podpor. Želim delati in to stvari, ki jih delam rad. Zato sem se odločil za dejavnost, v kateri bom užival, upam, da bom od nje lahko tudi dostojno živel.  

Dejavnost, s katero se bom ukvarjal, je urejanje in vzdrževanje okolice hiš in javnih površin. Predvidevam, da bom dejavnost opravljal za fizične osebe, ki potrebujejo koga, da jim uredi okolico hiše in vrt, pa po naročilu občine za urejanje javnih površin. Okolico bom urejal tudi za različna podjetja, ki jo morajo sama vzdrževati.  Za začetek dejavnosti potrebujem nekaj vrtnega orodja in kosilnico ter motorno žago. 

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

2.     PREDSTAVITEV PODJETNIKA 

Sem A. B., po poklicu ekonomski tehnik. Imam dvajset let delovne dobe.

Opravljal sem celo vrsto del, od prodajnega referenta do skladiščnika v srednje velikem podjetju, ki so ga nekaj let pestilo težave, zašlo je v krizo in končno v stečaj. Tako sem izgubil službo. Obvladam osnove računalnika, pasivno pa obvladam nemški jezik.  

Na mojo odločitev, da se začnem ukvarjati z urejanjem parkov in vrtov je najbolj vplivalo dejstvo, da dolgo nisem našel nove zaposlitve, čeprav sem bil pripravljen trdo delati. Rad sem v naravi, veseli me delo z ljudmi, in po temeljitem premisleku, bom to, za kar sem se odločil, najraje počel.  

Nimam posebne izobrazbe za to delo, tudi izkušenj ne veliko, začenjam od začetka. Imam pa veliko volje in vztrajnost, zato sem prepričan, da uspeh ne more izostati.  

3.     PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI  

Dejavnost bom opravljal kot samostojni podjetnik.  Dejavnost: urejanje in vzdrževanje okolice hiš in javnih površin, v kar sodi: 
·        urejanje zelenic okrog hiše in javnih površin,
·        košnja trave,
·        pospravljanje listja,
·        urejanje živih mej,
·        manjša vzdrževalna dela okrog hiš, na primer čiščenje žlebov,
·        manjša popravila na strehi,
·        lopatanje vrtov. 

4.     TRG 

4.1     Analiza povpraševanja - kupci  

Kupci in lastnosti kupcev oziroma strank

Kupci so:  
·        fizične osebe: ljudje, ki so s svojim delom prezaposleni, in upokojenci, ki določenih stvari ne morejo več delati. Dogovarjam se večinoma z ženskami. V glavnem so to premožnejši ljudje, oddaljeni do 30 km od mojega bivališča. 

·        pravne osebe: Dogovarjam se z občino, podjetjem P, K, in tudi manjšimi zasebnimi podjetji. Podjetja so različne velikosti, večinoma v domači občini, po dejavnosti v glavnem trgovska. 

Velikost izbranih ciljnih skupin kupcev: 
fizične osebe: gospodinjstva z 2-5 člani (število 10-15),
pravne osebe: podjetja z do 1000 zaposlenih (skupaj 5-7)  

4.2     Analiza ponudbe – konkurence 

V bližnji okolici so naslednji konkurenti:
konkurent  Prednosti  Slabosti
1.   Moje delo je za njih premajhno, da si se jim splačalo.
2. Dalj časa se že ukvarja s tem, zato bo moj prodor na njegov teren težaven. Ima že dovolj dela, ki ga kdaj pa kdaj ne opravi zadovoljivo.
3. Ima veliko mehanizacije. Večja oddaljenost od mojih potencialnih strank


V moji ožji okolici tovrstne dejavnosti še ni, zato ni konkurence. V bližini so cvetličarsko vrtnarska podjetja, ki samo z majhnim delom svoje dejavnosti posegajo na področje mojega dela. 

4.3     SWOT-analiza 

Priložnosti:

·      potrebe po tovrstni dejavnosti v moji občini,
·      za zdaj se s tem nihče ne ukvarja,
·      prisotnih večjih in manjših podjetij v okolici, ki te storitve lahko plačajo,
·      ljudje ne želijo sami opravljati takšnega dela. 

Ovire: velika odvisnost od vremena 

Slabosti:

·      začetne težave, ker še nimam pravega občutka, koliko dela si lahko naložim (lahko bo dela več, kot ga bom zmogel, možno pa je tudi, da bom moral iskati še dodatne stranke),
·      zaradi neurejenega statusa poteka je še veliko pogovorov. 

Prednosti:
·      sem še poln moči in pripravljen delati,
·      majhni začetni stroški,
·      ljudje me poznajo.   

4.4     Zasnova tržnih ciljev 

A. Želeni tržni delež 

S svojo dejavnostjo nameravam doseči naslednje tržne deleže:
·        20-30 % v svoji občini,         
·        2-3 % v širši okolici (30 km).       

B. Želeni tržni segmenti 

Ciljni tržni deleži po posameznih segmentih so naslednji: 
·        občina             50 %
·        pravne osebe       35 %
·        fizične osebe      15 %

C. Želeni obseg prodaje

Sodim, da bom lahko dosegel naslednji obseg prihodkov  

1. leto                 3.000.000 SIT     
2. leto                 3.500.000 SIT          
3. leto                 4.000.000 SIT     
4. leto                 5.000.000 SIT 

D. Cenovna politika 

Sprejemljive cene za plačnike srednjega plačilnega razreda, nekaj višje za premožnejše plačnike in večanje deleža teh. 

F. Politika konkurenčnosti 

Glede na dosedanje izkušnje menim, da bom ob morebitni konkurenci za isto ceno ponudil več in boljše storitve. Delo bom opravil dobro in v dogovorjenem roku.  

G. Politika propagiranja 

Propagiranje bom sprva vodil prek oglaševanja v lokalnem časopisu. V prihodnjem letu bo najboljša reklama dobro delo. Sodim, da bodo letni stroški oglaševanja okrog 50.000 tolarjev. 

H. Marketinška kultura 

Za primerno plačilo opraviti delo po najboljših močeh v zadovoljstvo kupca in z njih ohraniti prijateljski odnos. 

I. Poprodajne dejavnosti 

Poprodajne dejavnosti nameravam izvajati tako, da bom s kupci stalno v stiku in bom prisluhnil njihovim pripombam.  

4.5     Tržne strategije 

A. Strategija izrabljanja tržnih priložnosti in lastnih prednosti ter premagovanja tržnih ovir in odpravljanja lastnih slabosti  

Vsekakor so velika priložnost občina in nekaj večjih in manjših podjetij v občini, ki bodo pomenila večji del mojega zaslužka. Z delom v javnosti se mi v naslednjem letu ob dobrem delu obeta še več dela v domačem okolju. Treba bo samo trdo delati in ljudem v čim večji meri predstaviti storitve, ki jim jih lahko ponudim.   

B. Strategija pridobivanja in ohranjanja strank 

Na začetku nameravam kupce pridobiti z letaki ali, še bolje, z osebnim stikom. Pozneje nameravam stike z njimi ohranjati z dobrimi storitvami in jim ob malenkost višjih cenah ponuditi več in tudi prijateljsko svetovati.  

C. Strategija konkurenčnosti  V tolikšni meri zadovoljiti kupca, da bo spoznal, da so moje storitve ugodnejše kot drugje. To pa je možno samo s tremi bistvenimi elementi:
·        ugodna cena,
·        točni roki,
·        kakovost storitev in prijaznost.  

D. Strategija vstopanja na trg, reklamiranja in promoviranja 

Da me bo okolica spoznala, nameravam organizirati naslednje: 
·      letaki in reklama v lokalnem časopisu ter napis na avtomobilu,
·      prisotnost na krajevnih prireditvah na primer veselica, krajevni praznik,
·      brezplačna ureditev krožišča.  

E. Strategija rasti trženja 

Predvidena rast prihodkov po dveh letih približno 25 %, po dveh letih tudi dobiček po štirih letih možna dodatna zaposlitev. 

F. Strategija razvoja marketinške kulture 

Imeti spoštljiv odnos do kupcev in si s prijaznim delom in odnosom do soljudi povečati zaupanje in ugled, kar bi po dveh letih moralo pripeljati do še večjega obsega dela in večjega plačila. 

G. Strategija poprodajnih dejavnosti 

Stalno biti v stikih s strankami in se odzivati na njihove želje in pripombe, drobni znaki pozornosti ob praznikih, občasna neprofitna dela. 

4.6     Nabava 

Za svoje delo ne potrebujem materialov, ki bi jih moral nabavljati. Potrebno vrtnarsko orodje bom dopolnjeval in obnavljal vsako leto. 

4.7     Kalkulacija in cenik 

Svoje storitve bom zaračunaval na podlagi porabljenih ur. Ceno ure bom oblikoval na podlagi konkurenčnosti in primerljivosti s ponudbami konkurentov.  

Cena ure bo znašala od 1200 do 1500 tolarjev na uro, odvisno od vrste opravljene storitve in tudi kupcev.  

4.8     Analiza prodajnega trga 

A. Količinski načrt prodaje  

Predvidevam, da bom v prvem letu košnjo trave opravljal za 8-10 naročnikov in da bom urejal okolico oziroma vrt za 30 naročnikov.  

V naslednjih letih načrtujem, da bom kosil travo za 10-15 naročnikov in urejal okolico ter vrtove za 30 do 35 stalnih naročnikov.  

5.     MANAGEMENT 

5.1     Vodstvo in zaposleni 

Podjetje bom vodil sam.  Ker sem brezposelna oseba, pričakujem subvencijo za samozaposlitev. 

Začetek opravljanja dejavnosti 

Svojo dejavnost nameravam redno začeti opravljati februarja.   
Načrt zaposlovanja 

Poleg samozaposlitve bom, da se bo poslovanje uspešno razvijalo, po štirih letih zaposlil še enega delavca.  Dodatno se nameravam usposobiti za poklic slikopleskarstva. Izobrazbo bi si rad pridobil vsaj v dveh letih.  

6.     PROSTORI IN OPREMA 

A. Poslovni in proizvodni prostori 

Poslovni prostor - najeto imam pisarno v izmeri 14 m2 v materini hiši. 
Lokacija: kraj št. 32    

B. Seznam obstoječe opreme 
Vrsta opreme čas nakupa vrednost v SIT
vrtno orodje 2000 100.000
kosilnica 2001 30.000
škarje za živo mejo 2004 25.000
kosilnica na nitko 2004 40.000
lestev 2002 20.000
  
C. Načrt investiranja  vrednost SIT
Kosilnica za travo 2005 70.000
Drobno orodje 2005 200.000
Motorna žaga 2005 80.000
Kosilnica na nitko 2005 50.000
Skupaj   400.000
 

7.     SREDSTVA, POTREBNA ZA ZAČETEK DEJAVNOSTI 

7.1     Viri financiranja 

Vse dosedanje investicije sem financiral iz lastnih sredstev, prav tako bom iz prihrankov kupil še opremo, ki jo potrebujem. Drugi viri za investiranje in širjenje obsega poslovanja bodo lastni viri, ustvarjeni v podjetju.  

8.     FINANCE 

8.1     Projekcija izkaza poslovnega izida 

A. Vrednosti plan prodaje  Predvidena prodaja in cenik omogočata naslednji izračun prihodkov: 
Vrsta storitve Cena  1. leto 2. leto   3. leto   4. leto
Košnja trave 1200 SIT/h 1.200.000 1.700.000 2.000.000 2.500.000
Urejanje vrta 1500SIT/h 1.800.000 1.800.000 2.000.000 2.500.000
Skupaj   3.000.000 3.500.000 4.000.000 5.000.000

B. Odhodki 
Stroški (v 000 SIT) 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto
Ogrevanje,elektrika,najem 120 120 120 120
Vzdrževanje opreme 20 20 20 20
Plača s prispevki 2.000 2.200 2.500 3.000
Malica 180 180 180 180
Regres 140 140 140 140
Računovodske storitve 90 120 120 120
Stroški telefona 120 150 180 200
Kilometrina 200 240 240 240
Reklama 50 50 50 50
Pisarniški material 10 15 15 15
Drobni inventar 20 30 40 50
Amortizacija 50 100 100  100
Skupaj 3.000 3.365  3.705 4.235


C. Izkaz poslovnega izida V 000 SIT
Postavka 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto
Načrtovani prihodki 3.000 3.500 4.000 5.000
Stroški poslovanja 3.000 3.365 3.705 4.235
         
Bruto dobiček - 135 295 765
Davek na dobiček 25 % - 34 74 191
Čisti dobiček - 101 221 574
 

9.     KRITIČNA TVEGANJA IN PROBLEMI 

Čeprav sem ugotovil, da lahko dejavnost uspeva in mi omogoči preživetje, se včasih še vedno pojavi dvom: kaj pa če ...  Največja težava je zaenkrat odvisnost od vremena, ki pa kmalu ne bo več tak problem, ker bi rad svojo dejavnost razširil tudi s slikopleskarstvom. Za leto ali dve naprej je zaenkrat še težko napovedati, kaj se bo zgodilo, vendar sem pripravljen vložiti veliko volje in truda v uspeh.  

10.     Terminski plan dejavnosti 
Dejavnosti 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto
Ustanovitev podjetja *      
Registracija s.p. *      
Poslovni načrt *      
Nabava opreme * * * *
Najem prostorov *      
Začetek poslovanja *      
Samozaposlitev *      
               

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *