Zavarovanje plačil s trasirano menico

Avtor: Zdenko Štraus | Objava: 12.02.2013

Če ste v dvomih, da bo dobavljeno blago ali opravljena storitev plačana, je najbolje ob sklenitvi posla prihodnje plačilo zavarovati. Skrbno razmislite, katerega od instrumentov zavarovanja plačil boste izbrali, eden ustreznejših je prav gotovo trasirana menica.


V prodaji so tiskovine, menične golice, vendar Zakon o menici ne določa, da mora biti za izdajo menice uporabljena tiskovina.

V primerih, kadar dolžnik ni insolventen, bo upnik, ki poseduje menico ustrezne vsebine, poplačan, kadar to želi. Tudi ob prisilni poravnavi ali stečaju dolžnika obstaja največja verjetnost, da bo menični upnik v celoti poplačan. Če je menica indosirana, je verjetnost poplačila še večja. Postopki realizacije poplačila v primeru insolventnih dolžnikov utegnejo biti zamudni in dolgotrajni.
 
Menica je abstraktni in obligacijski vrednostni papir. Vedno je izdan v pisni obliki. Z menico se nekdo obveže, da bo sam ali pa kdo drug plačal na določenem kraju in ob določenem času določen znesek denarja.
 
Prednosti zavarovanja z menico
 
Postopki poslovanja z menico so strogo formalni. Potekati morajo v skladu z določili Zakona o menici. Formalnost postopka je vezana na vsebino, posamična dejanja in roke. Potrebna je natančnost in doslednost.
 
Glede na druge instrumente zavarovanja plačil ima zavarovanje z menico nekatere prednosti:
-    vsebino menice ustvari uporabnik sam, ob tem ne nastanejo omembe vredni stroški;
-    izplačilo menice ni vezano na temeljni posel;
-    poplačilo menice je eno od pravnih dejanj, ki jih ni mogoče izpodbijati (273. člen ZFPPIP) na podlagi 271. člena Zakona o finančnem poslovanju, v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
-    z menico je mogoče preprosto ustvariti širši krog potencialnih plačnikov ter tako povečati verjetnost poplačila.
 
Menična golica ali ne, pomembne so sestavine
 
V prodaji so tiskovine, menične golice. Te se največkrat uporabljajo za izdajo menice. Zakon o menici ne določa, da mora biti za izdajo menice uporabljena tiskovina - menična golica. Za veljavnost menice je pomembno, da vsebuje bistvene sestavine:
1.    označba, da je papir menica,
2.    nakazilo, da bo plačan določen znesek denarja,
3.    ime trasata - tistega, ki naj plača,
4.    dospelost plačila oziroma datum plačila,
5.    datum in kraj izdaje menice,
6.    ime remitenta - meničnega upnika in
7.    podpis trasanta - izdajatelja menice.

Udeleženci meničnega posla:
TRASANT – izdajatelj menice
TRASAT – glavni menični dolžnik
REMITENT – prvi menični upnik
INDOSIRANJE – prenos menice od prejšnjega imetnika na naslednjega imetnika
INDOSANT – oseba, ki pravice iz menice prenese na drugega (prvi indosant je remitent)
INDOSATAR – oseba, ki prejme pravice iz menice od indosanta

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *