Zavarovanje plačil s trasirano menico

Avtor: Zdenko Štraus | Objava: 12.02.2013

Če ste v dvomih, da bo dobavljeno blago ali opravljena storitev plačana, je najbolje ob sklenitvi posla prihodnje plačilo zavarovati. Skrbno razmislite, katerega od instrumentov zavarovanja plačil boste izbrali, eden ustreznejših je prav gotovo trasirana menica.


V prodaji so tiskovine, menične golice, vendar Zakon o menici ne določa, da mora biti za izdajo menice uporabljena tiskovina.

V primerih, kadar dolžnik ni insolventen, bo upnik, ki poseduje menico ustrezne vsebine, poplačan, kadar to želi. Tudi ob prisilni poravnavi ali stečaju dolžnika obstaja največja verjetnost, da bo menični upnik v celoti poplačan. Če je menica indosirana, je verjetnost poplačila še večja. Postopki realizacije poplačila v primeru insolventnih dolžnikov utegnejo biti zamudni in dolgotrajni.
 
Menica je abstraktni in obligacijski vrednostni papir. Vedno je izdan v pisni obliki. Z menico se nekdo obveže, da bo sam ali pa kdo drug plačal na določenem kraju in ob določenem času določen znesek denarja.
 
Prednosti zavarovanja z menico
 
Postopki poslovanja z menico so strogo formalni. Potekati morajo v skladu z določili Zakona o menici. Formalnost postopka je vezana na vsebino, posamična dejanja in roke. Potrebna je natančnost in doslednost.
 
Glede na druge instrumente zavarovanja plačil ima zavarovanje z menico nekatere prednosti:
-    vsebino menice ustvari uporabnik sam, ob tem ne nastanejo omembe vredni stroški;
-    izplačilo menice ni vezano na temeljni posel;
-    poplačilo menice je eno od pravnih dejanj, ki jih ni mogoče izpodbijati (273. člen ZFPPIP) na podlagi 271. člena Zakona o finančnem poslovanju, v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP);
-    z menico je mogoče preprosto ustvariti širši krog potencialnih plačnikov ter tako povečati verjetnost poplačila.
 
Menična golica ali ne, pomembne so sestavine
 
V prodaji so tiskovine, menične golice. Te se največkrat uporabljajo za izdajo menice. Zakon o menici ne določa, da mora biti za izdajo menice uporabljena tiskovina - menična golica. Za veljavnost menice je pomembno, da vsebuje bistvene sestavine:
1.    označba, da je papir menica,
2.    nakazilo, da bo plačan določen znesek denarja,
3.    ime trasata - tistega, ki naj plača,
4.    dospelost plačila oziroma datum plačila,
5.    datum in kraj izdaje menice,
6.    ime remitenta - meničnega upnika in
7.    podpis trasanta - izdajatelja menice.

Udeleženci meničnega posla:
TRASANT – izdajatelj menice
TRASAT – glavni menični dolžnik
REMITENT – prvi menični upnik
INDOSIRANJE – prenos menice od prejšnjega imetnika na naslednjega imetnika
INDOSANT – oseba, ki pravice iz menice prenese na drugega (prvi indosant je remitent)
INDOSATAR – oseba, ki prejme pravice iz menice od indosanta

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"