Če želite izkoriščati vodne vire, morate za to dejavnost pridobiti vodno dovoljenje

Avtor: | Objava: 10.08.2002Za vsako rabo vodnega ali morskega dobra, naplavin in podzemnih voda, ki presega splošno rabo, je potrebno pridobiti vodno pravico. Vodna pravica se pridobi na podlagi koncesije ali vodnega dovoljenja.

Zakon o vodah, ki je omejil pravico do izrabe vode in vodnega dobra, je pomembnen predvsem za podjetja, ki pri svoji dejavnosti intenzivno izrabljajo vodo in vodne vire. Zakon določa primere rabe voda, ko je treba pridobiti vodno dovoljenje (npr. zasneževanje smučišč, lastna oskrba s pitno vodo, kopališča, zdravilišča, proizvodnja električne energije, vzreja vodnih organizmov, …).

V primerih, ko je za rabo vode potreben tudi poseg v prostor, je potrebno vodno dovoljenje pridobiti pred pridobitvijo dovoljenja po predpisih s področja urejanja prostora in gradnje objektov (gradbeno in lokacijsko dovoljenje). V takem primeru bo podlaga za izdajo vodnega dovoljenja tudi ustrezen prostorski akt.
Vloga za pridobitev vodnega dovoljenja mora vsebovati predvsem:
- podatke o vodi, ki jo nameravate rabiti,
- podatke o načinu rabe,
- druge potrebne podatke (podrobnejša vsebina vloge bo določena še s podzakonskim predpisom).

Nameravana raba vode mora biti skladna z načrti upravljanja z vodami in ne sme kakorkoli ovirati obstoječih vodnih pravic drugih upravičencev.
 
Vodno dovoljenje se izda za določen čas, a največ za 30 let. Mogoča je tudi sprememba vodnega dovoljenja, bodisi na predlog imetnika, bodisi po uradni dolžnosti (če se npr. spremenijo predpisani pogoji rabe vode, je to potrebno zaradi oskrbe s pitno vodo,...).

Vodno dovoljenje lahko ministrstvo tudi odvzame, in sicer:
- če pride do sprememb v vodnem režimu, ki bi lahko povzročile trajno pomanjkanje vode, poslabšanje kakovosti voda ali ogrozile naravno ravnovesje;
- če imetnik vodne pravice ni plačal zanjo v višini in roku, kot mu je bilo naloženo;
- če je imetnik vodne pravice pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine;
- če je imetnik vodne pravice več kot dvakrat kršil akte, ki jih je pri izvajanju pravice dolžan upoštevati in je bilo to ugotovljeno z dokončno odločbo inšpektorata.

Ko je vodno dovoljenje odvzeto, ga v obdobju naslednjih 6-ih let ni več mogoče pridobiti. Zaradi odvzema dovoljenja subjekt ni upravičen do kakršnekoli odškodnine.

VELJAVNOST:
Od 10.8.2002.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o vodah
(UL RS 67/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *