Čezmejno gibanje gensko spremenjenih organizmov

Avtor: | Objava: 01.09.2005Določbe Uredbe o izvajanju Uredbe ES o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov predstavljamo proizvajalcem gensko spremenjenih organizmov in tistim, ki izvajajo promet s temi organizmi.  

Evropska skupnost je področje prometa gensko spremenjenih organizmov uredila z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta št. 1946/2003 z dne 15. julija 2003 o čezmejnem prometu genetsko spremenjenih organizmov (UL L št. 287 z dne 05. novembra 2003, stran 1-9).  

Uredba o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov ureja čezmejni promet gensko spremenjenih organizmov na tistih področjih, ki so v pristojnosti posamezne države članice.  
 
Uredba omogoča neposredno izvajanje predpisa Evropske unije, hkrati pa določa tudi normativno ureditev na področjih, kjer se evropski predpis nanaša na notranjo ureditev posamezne države članice Evropske unije.  
 
Uredba vsebuje določbe o organih in njihovih pristojnostih:
ministrstvo, pristojno za okolje, opravlja bistveno nalogo kontaktne točke, ki je pomembna pri pripravi in pošiljanju informacij iz 15. člena in prilog Uredbe 1946/2003/ES o sistemu za posredovanje informacij o biološki varnosti (BCH) ter Komisiji;
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi, opravljajo inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe 1946/2003/ES in izvajanje kazenskih določb te uredbe;
carinski organ zaradi izvrševanja nalog Uredbe 1946/2003/ES v okviru običajnih kontrol preverja, ali gensko spremenjene organizme spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi 1946/2003/ES ter sodeluje pri nadzoru čezmejnega gibanja s to uredbo določenih gensko spremenjenih organizmov z drugimi pristojnimi organi v okviru običajnih kontrol. 

V uredbi so eksplicitno našteti prekrški ter nanje navezane globe, tako za pravne osebe, kot za samostojne podjetnike posameznike, odgovorne osebe pravne osebe in odgovorne osebe samostojnega podjetnika ter ne nazadnje tudi za posameznika, ki stori določen prekršek v zvezi z obravnavano uredbo. 
 
VELJAVNOST:
Od 30.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o izvajanju Uredbe ES o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
(UL RS 72/2005)
Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L št. 287 z dne 5. 11. 2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *