Čezmejno pošiljanje odpadkov

Avtor: | Objava: 25.05.2005Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov predstavljamo vsem tistim, ki pošiljajo odpadke znotraj Evropske skupnosti, v skupnost ali iz nje.  

Nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov ni mogoč zgolj s prepustitvijo področja nacionalni zakonodaji, zato je Evropska skupnost 1. februarja 1993 sprejela Uredbo Sveta EGS št. 259/93 o nadzoru in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje (UL št. 30 z dne 6.2.1993, z vsemi spremembami – v nadaljevanju: Uredba 259/93/EGS). 

Uredba o čezmejnem pošiljanju odpadkov določa ravnanja za izvrševaje Uredbe 259/93/EGS.  

Spremembe zgoraj navedene Uredbe prinašajo:
- natančnejše določanje organov in njihovih pristojnosti in sicer tako po vsebini nadzora kot tudi glede subjektov, ki so podvrženi nadzoru in
- teritorialno pristojnost izvajanja nadzora Inšpektorata RS za okolje in prostor, Carinske uprave ter Ministrstva za notranje zadeve. 

Zaradi varovanja okolja je na območje Republike Slovenije prepovedano:
- pošiljanje odpadkov z namenom odlaganja v ali na zemljo in
- izpuščanje v morja, vključno z odlaganjem na morsko dno po postopkih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki, razen v primerih, navedenih v Uredbi. 

Uredba poenostavlja postopek za prijavitelja čezmejnega pošiljanja odpadkov. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem uredbe izvajajo inšpektorji pristojni za okolje, razen v tistih primerih, ko Uredba nalaga določene naloge policiji oziroma carinskemu organu. 

Pristojnosti carinskega organa za izvajanje uredbe so izrecno določene. Carinski organ ima med drugim tudi obveznost, da o vseh dejstvih nemudoma obvesti ministrstvo in pristojne inšpektorje. 

Carinski organ na vstopu in izstopu z območja Skupnosti na področje Republike Slovenije izvaja naslednje ukrepe:
- preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremljajo vsi potrebni dokumenti;
- v okviru običajnih kontrol preverja, ali odpadki, ki so predmet čezmejnega pošiljanja, ustrezajo podatkom, ki so navedeni v izvodu transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva;
- sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z drugimi organi. 

Uredba opredeljuje, na kakšen način sodelujejo pristojni organi med seboj in sicer poteka to sodelovanje pri kontroli čezmejnega pošiljanja odpadkov po programu naključnih kontrolnih akcij. Program medsebojnega sodelovanja soglasno sprejmejo minister pristojen za okolje, minister pristojen za finance in minister pristojen za notranje zadeve. 

Čezmejno pošiljanje odpadkov je dovoljeno le na naslednjih mejnih prehodih za mednarodni cestni, letalski in pomorski promet:
- Letališče Brnik,
- Luka Koper,
- Obrežje,
- Gruškovje,
- Jelšane. 

Natančneje so določene tudi naloge policije pri nadzoru izvajanja uredbe in sicer opravlja policija na območju Republike Slovenije naslednje naloge:
- nadzira vozila in opremo za čezmejno pošiljanje odpadkov,
- preverja, ali čezmejno pošiljanje odpadkov spremlja vsa potrebna predpisana dokumentacija,
- preverja, ali odpadki ustrezajo podatkom, ki so navedeni v izvodu transportnega dokumenta in dovoljenju ministrstva,
- sodeluje pri nadzoru čezmejnega pošiljanja odpadkov z drugimi pristojnimi organi. 

Natančneje so določene tudi pristojnosti policije in carinskega organa pri izrekanju glob. 

VELJAVNOST:
Od 10.5.2005. 

PRAVNI VIR:
Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o čezmejnem pošiljanju odpadkov (UL RS 46/2005)
Zakon o varstvu okolja (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *