Članarina pri Obrtni zbornici Slovenije

Avtor: | Objava: 14.02.2005Člane Obrtne zbornice Slovenije seznanjamo s Sklepom o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005, ki ga je Obrtna zbornica sprejela v skladu z Obrtnim zakonom.  

Mesečno članarino Obrtni zbornici Slovenije so dolžni plačevati:
Fizične osebe, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, v višini 1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer osnova ne sme biti nižja od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Fizične osebe, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso zdravstveno pokojninsko in invalidsko zavarovane, v višini 1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in njihovi skupni prihodki poslovanja v preteklem letu presegajo milijon in pol tolarjev, v višini 0,9% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov; v primeru, da ne presegajo omenjenega zneska skupnih prihodkov poslovanja za preteklo leto, so oproščene plačevanja članarine.
- Pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga, ...) plačuje mesečno 3.000,00 tolarjev članarine. 

Če je nosilec obrtne dejavnosti odsoten iz utemeljenega razloga (vojaška dolžnost, bolezen, …) več kot šest mesecev, Obrtna zbornica Slovenije dovoli začasno prekinitev dejavnosti za čas enega leta (11/4 Obrtnega zakona). V tem času je nosilec dejavnosti oproščen plačevanja članarine. 
 
Statut Obrtne zbornice Slovenije določa način obračunavanja članarine na sledeči način:
- člani s statusom fizične osebe obračunavajo članarino, ki zapade najkasneje do 15. dne v mesecu, po načelu samoobdavčitve;
- pravnim osebam določi višino Obrtna zbornica z odločbo; članarina se plača v dveh polletnih obrokih. 

Član lahko na Območno zbornico naslovi pisno vlogo za zmanjšanje ali odpis članarine. Območna zbornica vlogo, vključno s svojom mnenjem, ki pa ni obvezujoče, posreduje Obrtni zbornici Slovenije, kjer upravni odbor odloča o utemeljenosti predloga člana. 

Za nakazovanje članarine Obrtni zbornici je zadolžena Davčna uprava RS, obrazec za obračun članarine pa je objavljen v prilogi obravnavanega sklepa. 
 
VELJAVNOST:
Od 15.12.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2005
(UL RS 7/2005)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002, 18/2004)
Statut Obrtne zbornice Slovenije
(sprejet na seji skupščine Obrtne zbornice Slovenije, dne 21.12.2000 s spremembami in dopolnitvami)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *