Še vedno vrsta dilem pri obračunu dajatev od avtorskih honorarjev in drugih izplačil

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 06.06.2014

Čeprav se novosti iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in sprememb Zakona o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ-M) uporabljajo že nekaj časa, pa sam obračun dajatev od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja povzroča še vrsto dilem in težav.


Na podlagi 38. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki iz drugega pogodbenega razmerja uvrščajo med dohodke iz zaposlitve, saj so praviloma prejeti za opravljeno delo ali storitev, ustvarjeno v odvisnem razmerju (ki ni delovno razmerje) med izplačevalcem in fizično osebo, in so občasnega ali začasnega značaja. To pomeni, da dohodek iz drugega pogodbenega razmerja vključuje zlasti:

- dohodek za opravljeno delo ali storitev,

- dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),

- dohodek iz opravljenega dela ali storitve, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo (primeroma posamezni posel).

 

Davčna osnova dohodka iz drugega pogodbenega razmerja je prejet dohodek, vključno z morebitnimi povračili stroškov in bonitetami, zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačati delojemalec (18. člen ZPIZ-2 in 55.a člen ZZVZZ) in za normirane stroške v višini 10 % od doseženega dohodka.

 

Pri tem kaže spomniti, da lahko davčni zavezanec v skladu z 41. členom ZDoh-2 in 289. členom Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) poleg normiranih stroškov uveljavlja tudi dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela ali storitve, ki se mu priznajo na podlagi predložitve dokazil o njihovem nastanku, pod pogoji in do višin, ki jih določa Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo in jih lahko davčni zavezanec uveljavlja v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine, nerezident pa v sedmih dneh od izplačila dohodka s pisnim zahtevkom pri pristojnem davčnem organu.

 

Od vseh dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja se v skladu s 127. členom ZDoh-2 obračuna akontacija dohodnine od davčne osnove po stopnji 25 %.


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *