Študija požarne varnosti

Avtor: | Objava: 29.03.2005Pravilnik o študiji požarne varnosti predstavljamo izdelovalcem študij požarne varnosti in graditeljem objektov.  

Pravilnik ureja:
- vsebino študije požarne varnosti za objekte, za katere je le ta obvezna in
- pogoje za izdelovalce študij. 

Študija požarne varnosti je dokument, ki določa ukrepe za zagotovitev predpisane ravni varstva pred požarom v objektih. Ukrepi, ki so v njej določeni, morajo biti upoštevani v posameznih načrtih, ki sestavljajo projektno dokumentacijo pri gradnji objektov. 
 
Študija požarne varnosti je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Pri izdelavi študije je potrebno upoštevati tudi druge zakonske akte:
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (UL RS, št. 66/2004) in
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UL RS, št. 31/2004). 

Izdelava študije požarne varnosti je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe, ki so določene v Pravilniku o požarni varnosti v stavbah ter za nekatere gradbeno inženirske objekte, ki jih Pravilnik taksativno našteva v 3. členu. 

Študija požarne varnosti je sestavljena iz:
- naslovne strani,
- kazala,
- strokovnega dela,
- risbe in
- seznama upoštevanih predpisov, tehničnih smernic, standardov, drugih tehničnih zahtev, kodeksov uveljavljenega ravnanja in drugih dokumentov, ki določajo ukrepe varstva pred požarom. 

Izdelavo študije lahko opravi odgovorni projektant, ki:
- ima opravljen strokovni izpit za izdelovanje študije po predpisih o strokovnih izpitih s področja opravljanja inženirskih storitev ob pogoju, da
- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije. 

Za tiste študije, za katere so bile pogodbe sklenjene pred 1.7.2005, se uporabljajo določila prejšnjega Pravilnika o študiji požarne varnosti, ki sicer z navedenim dnem preneha veljati. 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki:
- stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če nima študije požarne varnosti za graditev oziroma rekonstrukcijo objekta, pri katerem je ta obvezna;
- izdeluje študije požarne varnosti in ne izpolnjuje predpisanih pogojev;
- izdeluje študije požarne varnosti v nasprotju s predpisi. 

VELJAVNOST:
Od 2.4.2005, uporabljati se začne 1.7.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o študiji požarne varnosti
(UL RS 28/2005)
Zakon o varstvu pred požarom (UL RS 71/93, 87/2001)
Zakon o graditvi objektov (UL RS 102/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *