Žičniške naprave za prevoz oseb

Avtor: | Objava: 27.12.2005Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb je pomemben za upravljavce žičniških naprav.  

Zakon o žičniških napravah določa zahteve glede varnosti konstrukcije žičniških naprav, pogoje za graditev žičniških naprav, zahteve glede načina in varnosti obratovanja žičniških naprav, pogoje javnega prevoza oseb po žičniških napravah in gospodarske javne službe tega prevoza ter nadzor nad izvajanjem zakona.  

Izvedbeni predpis navedenega zakona je Pravilnik o žičniških napravah za prevoz oseb in natančno določa:
- temeljne varnostne zahteve žičniških naprav za prevoz oseb, vključno z obratovalno-tehničnimi in vzdrževalno-tehničnimi zahtevami, ki veljajo za načrtovanje, konstrukcijo in spuščanje žičniških naprav v obratovanje;
- postopke izdelave varnostnih analiz in priprave varnostnega poročila;
- temeljne zahteve glede presoje skladnosti varnostnih sklopov,
- temeljne zahteve presoje skladnosti podsistemov žičniških naprav ter
- temeljne zahteve o uporabi znaka CE za zagotavljanje kakovosti žičniških naprav. 

Pravna ali fizična oseba, ki želi graditi oziroma rekonstruirati žičniško napravo, je pri pristojni, strokovno usposobljeni organizaciji dolžna naročiti izdelavo varnostne analize, pri kateri se upošteva vse možne varnostno relevantne vidike sistema in njegovega okolja v okviru načrtovanja, izvedbe in spuščanja v obratovanje ter vsa tveganja, ki lahko nastanejo med obratovanjem. 

Rezultati varnostnih analiz se povzamejo v varnostnem poročilu, v katerem je treba navesti načrtovane ukrepe za odpravljanje tveganj in situacij ogroženosti. 

Pravilniku, ki je bil sprejet v marcu 2005, so bile dodane nekatere spremembe in dopolnitve. Spreminja se del 26. člena, ki govori o varnostnih analizah  - slednja mora biti po novem izdelana v slovenskem ali v kateremkoli drugem uradnem jeziku Evropske unije ter podpisana s strani proizvajalca žičniške naprave, varnostnega sklopa ali podsistema. 

Dopolnjujejo se prehodne določbe, ki so do sedaj določale le, da veljajo določbe pravilnika le za tiste naprave, ki so začele delovati po uveljavitvi pravilnika, po novem pa velja naslednje:
- v žičniške naprave, ki so doslej že obratovale in se prenesejo na drugo lokacijo, se lahko vgrajujejo in v njih uporabljajo varnostni sklopi in podsistemi žičniških naprav, ki nimajo varnostnega znaka CE in spremljajoče izjave o skladnosti;
- enaka pravila kot za zgoraj navedene naprave (ki so bile prenesene na drugo lokacijo) se uporabljajo tudi za žičniške naprave, ki so imele obratovalno dovoljenje že pred uveljavitvijo tega pravilnika. 

Ne glede na izjeme glede uporabe znaka CE in obveznih spremljajočih izjav, morajo zgoraj navedene žičniške naprave izpolnjevati zahteve o temeljnih varnostnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati varnostni sklopi, o varnostni analizi in varnostnem poročilu po novem pravilniku.
 

Informacije, ki jih vsebuje prispevek, so le delna predstavitev obravnavanega pravilnika. Natančnejši podatki in postopki so določeni v citiranih predpisih. 

VELJAVNOST:
Od 26.11.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
(UL RS 106/2005)
Zakon o žičniških napravah
(UL RS 126/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *