Cena za enoto obremenitve tal oziroma voda

Avtor: | Objava: 15.03.2005Sklepa o določitvi cene za enoto obremenitve tal/voda za leto 2005 sta pomembna za zavezance za plačilo okoljskih dajatev.  

1. Okoljska dajatev za obremenjevanje voda 
 
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda določa način obračunavanja, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odvajanja odpadnih voda v javno kanalizacijo, neposredno v površinske vode ali posredno s ponikanjem v podzemne vode. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za odvajanje industrijske odpadne vode je oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti povzroča odvajanje industrijske odpadne vode, za katerega je v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring odpadnih vod, določeno izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod.  

Ceno za enoto obremenitve določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in za obdobje od 1. marca 2005 do 31. decembra 2005 znaša 6.236 SIT. 

2. Okoljska dajatev za onesnaževanja tal in zraka 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov določa način obračunavanja, določanja višine, odmere in plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je posledica odlaganja odpadkov na odlagališčih odpadkov, ter merila in pogoje za vračilo plačane okoljske dajatve. 
 
Onesnaževanje okolja je onesnaževanje tal s količino odloženih odpadkov in onesnaževanje zunanjega zraka z emisijo metana zaradi odloženih biološko razgradljivih odpadkov.  

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja z odpadki, odloženimi na odlagališču za inertne, nenevarne ali nevarne odpadke. 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je upravljavec odlagališča. 
 
Ceno za enoto obremenitve tal določi Vlada Republike Slovenije s sklepom na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, enkrat letno in za obdobje od 1. marca 2005 do 31. decembra 2005 znaša 0,51 SIT. 

VELJAVNOST:
Od 1.2.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve tal za leto 2005
(UL RS 19/2005)
Sklep o določitvi cene za enoto obremenitve voda za leto 2005 (UL RS 19/2005)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (UL RS 123/2004, 142/2004)
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (UL RS 129/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *