Dajanje novega živila v promet

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravilnik o novih živilih določa pogoje in postopek za pridobitev dovoljenja za promet z novim živilom; pomemben je za vse pravne ali fizične osebe, ki dajejo v promet kakršnokoli novo živilo.

Nova živila so živila, ki se do sedaj še niso v pomembnem obsegu uporabljala za prehrano ljudi.

Za dajanje novega živila v promet je potrebno opraviti postopek presoje primernosti novega živila. Take presoje ni potrebno opraviti, če je novo živilo sestavljeno iz genetsko spremenjenega živila, ki je bil v skladu s tem pravilnikom že dan v promet, novo živilo pa genetsko spremenjenih organizmov ne vsebuje.

Prijavo novega živila se vloži na Urad za živila in prehrano. Prijava mora vsebovati:
- podatke in informacije, vključno s kopijami opravljenih študij in drugo dokumentacijo, ki dokazuje, da živilo izpolnjuje vse pogoje,
- predlog za predstavitev in označevanje novega živila,
- povzetek strokovnega dela prijavne dokumentacije.

Presoja se opravi po prejemu popolne prijave. Komisija za presojo mora v
90-ih dneh posredovati uradu poročilo o presoji. Če poročilo ni izdelano v navedenem roku, se šteje, da novo živilo ni primerno za dajanje v promet. Urad na podlagi poročila komisije izda dovoljenje.

Dovoljenje vsebuje:
- obseg dajanja novega živila v promet,
- pogoje za uporabo in namen uporabe novega živila,
- način poimenovanja,
- sestavo novega živila in
- posebne zahteve v zvezi z njegovim označevanjem.

Za nekatere skupine živil je mogoče dovoljenje pridobiti po skrajšanem postopku. Takšna prijava mora vsebovati vse podatke in informacije, ki dokazujejo, da je novo živilo snovno enakovredno obstoječim živilom glede na njihovo sestavo, prehransko vrednost, nameravano uporabo in raven neželenih snovi, ki jih vsebujejo.

Če je že pridobljeno dovoljenje za dajanje živila v promet na območju Evropske unije, urad prijavitelju prizna veljavnost te listine, ki potem nadomešča dovoljenje urada.

VELJAVNOST:
Od 20.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o novih živilih
(UL RS 105/2002)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *