Davek na plače postopoma odhaja

Avtor: Simona Novak | Objava: 13.02.2006

V letu 2006 se zmanjšuje obveznost plačila davka na izplačane plače, ki bo v celoti odpravljen leta 2009.S spremembo Zakona o davku na izplačane plače, ki je bil objavljen v Uradnem listu 108/2005, bomo obračunavali davek po nižjih stopnjah kot v letu 2005.  

Nove davčne stopnje od letos do leta 2009 

Pri izračunu davka na izplačane plače upoštevamo nove nižje stopnje davka pri vseh izplačilih plač po 1. januarju 2006. Tudi če izplačujemo plače z zaostankom več mesecev velja pravilo, da se od dneva uveljavitve zakona za vsako izplačilo plač upoštevajo nove stopnje, ki veljajo na dan izplačila plač. Tabela 1 kaže gibanje stopenj davka od leta 2005 to leta 2009, ko bo davek na izplačane plače v celoti odpravljen; stopnje za letos so posebej označene.  
 
Tabela 1: Stopnje davka na plače 2005-2009   
Mesečna bruto plača zaposlenega stopnja davka za leto 2005 stopnja davka za leto 2006 stopnja davka za leto 2007 stopnja davka za leto 2008 stopnja davka za leto 2009
Do 165.000 tolarjev 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Od 165.001 do 400.000 tolarjev 3,80 % 3,00 % 2,30 % 1,10 % 0,00 %
Do 400.001 do 750000 tolarjev 7,80 % 6,30 % 4,70 % 2,30 % 0,00 %
Nad 750.000 tolarjev 14,80 % 11,80 % 8,90 % 4,40 % 0,00 %
SKUPAJ (1 + 2 + 3 + 4) 26,40 % 21,10 % 15,90 % 7,80 % 0,00 %

Bonitete: novosti v letu 2006 

Za boniteto se ne šteje uporaba parkirnega prostora, ki ga delodajalec zagotovi delavcu. 

Za boniteto se ne šteje uporaba računalniške in telekomunikacijske opreme, ki jo delodajalec zagotovi delavcu. 

Boniteta za mobilni telefon je s 1. 1. 2006 ukinjena.   

Nova dohodninska lestvica 

Objavljena je bila v Ur. l. RS št. 117/05. V skladu z ZDavP-1 in Zdoh-1 je minister za finance na podlagi statističnih podatkov o inflacijskih gibanjih v Sloveniji izdal odredbo, v kateri je na novo določil zneske davčnih olajšav po Zdoh-1 in tudi nove mejne zneske v lestvici za izračun dohodnine za leto 2006. Novo lestvico za dohodnino moramo, preračunano na en mesec, seveda upoštevati že pri obračunu prvih plač, ki bodo izplačane v januarju 2006 (na primer plače za december 2005 ali celo plače za november 2005, če zaostajamo pri izplačilu plač). Lestvico za izračun akontacije dohodnine pri mesečni plači v letu 2006 kaže tabela 2; tabela 3 pa kaže letne podatke.
 
Tabela 2: Lestvica za izračun akontacije dohodnine pri mesečni plači v letu 2006.  
Če znaša neto davčna osnova  znaša dohodnina
nad do              
110.608           16 %    
110.608 216.112   17.697   + 33 %   nad 110.608
216.112 437.328   52.513   + 37 %   nad 216.112
437.328 878.911   134.364   + 41 %   nad 437.328
878.911     315.412   + 50 %   nad 878.911

Tabela 3: Lestvica za izračun akontacije dohodnine za leto 2006
Če znaša neto davčna osnova  znaša dohodnina
nad do              
1.327.300           16 %    
1.327.300 2.593.340   212.368   + 33 %   nad 1.327.300
2.593.340 5.247.940   630.161   + 37 %   nad 2.593.340
5.247.940 10.546.930   1.612.363   + 41 %   nad 5.247.940
10.546.930     3.784.949   + 50 %   nad 10.546.930
 
Nominalni zneski v lestvici so prilagojeni inflaciji v letu 2005. V tretjem razredu lestvice se je davčna stopnja zmanjšala iz 38 % na 37 % in v četrtem razredu, se je davčna stopnja znižala iz 42 % na 41 %.  Naslednja tabela, tabela 4 kaže olajšave za otroke v letu 2006. Za vsakega naslednjega otroka se na mesečni ravni prišteje 175.612 tolarjev k predhodnemu. 

Tabela 4: Olajšave za otroke v letu 2006 
Št. otrok Skupni letni znesek olajšave Skupni mesečni znesek olajšave
Leto 2005 Leto 2006 Leto 2005 Leto 2006
1  474.900,00  484.873,00  39.575,00  40.406,08
2  991.100,00  1.011.913,00  82.592,00  84.326,08
3  1.679.400,00  1.756.834,00  139.950,00  146.402,83
4  2.539.800,00  2.895.351,00  211.650,00  241.279,25
5  3.572.300,00  4.603.178,00  297.692,00  383.598,17
6  4.776.800,00  6.486.617,00  398.067,00  540.551,42

Davek iz dejavnosti 

Pri davčnih zavezancih, pri katerih se davčna osnova lahko ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 % ustvarjenih prihodkov, se povečuje pogoj glede višine dohodkov na 6 milijonov tolarjev prihodkov v letu 2006. 

Davčno izgubo kot negativna razlika med prihodki s povečanjem davčne osnove in davčno priznanimi odhodki lahko davčni zavezanec pokriva sedem naslednjih davčnih obdobij. 

Najemnine 

Davčni zavezanci, ki kot fizične osebe oddajajo premoženje v najem, lahko uveljavljajo v letu 2006 40 % normiranih stroškov.   

Davek od dohodkov pravnih oseb 

INVESTICIJSKE OLAJŠAVE PO LETIH        
  Leto 2004 Leto 2005 Leto 2006 Leto 2007
Oprema 40 % 40 % 20 % 20 %
Računalniška oprema 40 % 40 % 20 % 20 %
Neopredmetena dolgoročna sredstva 40 % 40 % 20 % 20 %
Nepremičnine 25 % 20 % 0 % 0 %
Pohištvo 25 % 20 % 0 % 0 %
Pisarniška oprema 25 % 20 % 0 % 0 %
Osebna motorna vozila 0 % 0 % 0 % 0 %
GSM - aparati 25 % 20 % 0 % 0 %
Umetniška dela 0 % 0 % 0 % 0 %

Ali ste izkoristiti davčne olajšave za 10 % investicijske rezerve v štirih letih iz leta 2002 oziroma v dveh letih olajšave iz leta 2004? V letu 2006 je še čas. Če jih ne boste izkoristili, boste morali v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za letu 2006 vrniti olajšave v davčne prihodke in od njih plačati 25 % davka. 

ODO-2 obrazci (poročilo, ko ni davčnega odtegljaja) so s 1. 1. 2006 ukinjeni. 

Če se odloči podjetje, da se davčno obdobje razlikuje od koledarskega leta, pet let ne smemo spreminjati obdobja. 

Davčna izguba je negativna razlika med prihodki s povečanjem davčne osnove in davčno priznanimi odhodki, ki je izkazana v davčnem izkazu. Tako izkazano izgubo lahko davčni zavezanec pokriva sedem naslednjih davčnih obdobij (izjemoma ne, če se neposredno lastništvo kapitalskega deleža spremeni več kot 25 %). 

Do leta 2002 je veljalo, da če koristi podjetje olajšave, ne sme razporejati dobička v obdobju 5 davčnih obdobij po obdobju, ko je koristilo olajšavo, v nasprotnem primeru bi moralo olajšave vrniti v davčno osnovo.  Od leta 2003 do 2005 je veljalo, da podjetje v zgoraj navedenem primeru ne sme razporejati dobička v obdobju 3 davčnih obdobij po obdobju, ko je koristil olajšavo.Od leta 2006 dalje ni več omejitev! Tudi če koristimo davčne olajšave za investicije, lahko razporejamo in izplačujemo dobičke oziroma dividende.   

Davčni postopek: spremembe, ki veljajo od 1. 1. 2006  

Samoovadba 
Če davčni zavezanec predloži resnične, pravilne in popolne podatke po oddaji davčnega obračuna, če jih predloži pred začetkom davčnega nadzora oziroma preden je podana ovadba za kaznivo dejanje, davčni zavezanec ne bo kaznovan za prekršek oziroma kaznivo dejanje. Seveda mora dajatve plačati. 

Če davčni zavezanec predloži pravilne, resnične podatke po izdaji odmerne odločbe in davčni organ teh podatkov ni sam pridobil do izdaje odmerne odločbe, mora davčni zavezanec od premalo plačanega davka plačati:

- obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas izteka roka za vložitev obračuna davka do predložitve podatkov, in sicer:
- 1 odstotno točko – če predloži podatke najkasneje v enem mesecu po preteku roka za vložitev obračuna davka,
- 2 odstotni točki – če predloži podatke najkasneje v šestih mesecih po preteku roka za vložitev obračuna davka,
- 3 odstotne točke – če predloži podatke najkasneje v enem letu po preteku roka za vložitev obračuna davka,
- 4 odstotne točke – če predloži podatke po enem letu po preteku roka za vložitev obračuna davka.

Kdaj davka po odbitku ni treba plačati?

Če znesek davka po odbitku v skladu z Zdoh-1 ne presega 5000 tolarjev, ni treba obračunati in plačati (akontacija dohodnine pri dohodkih fizičnih oseb). To ne velja za izplačilo plač.   

Povračila za prehrano

Znesek povračila za prehrano med delom v skladu s Splošno kolektivno pogodbo za gospodarske dejavnosti od januarja 2006 do vključno junija 2006 znaša 723 tolarjev na dan (prej 717).  

Znesek povračila za prehrano v skladu z Uredbo o povračilih stroškov ostaja nespremenjen, in sicer 1300 tolarjev na dan.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *