Delo inšpektorjev je z novim Zakonom o inšpekcijskem nadzoru bolj jasno določeno

Avtor: | Objava: 10.07.2002Delovanje inšpektorjev bo odslej javno, saj bodo inšpektorji obveščali javnost o svojih ugotovitvah ter ukrepih.
 
Zakon natančno določa pravice in dolžnosti inšpektorjev. Inšpektor ima med drugim pravico:
- pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, gospodarskih družb, zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov;
- pregledati poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in dokumentacijo, kadar se vodijo in hranijo na elektronskem mediju ter zahtevati izdelavo njihove pisne oblike, ki mora verodostojno potrjevati elektronsko obliko;
- zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
- pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb;
- brezplačno pridobiti in uporabljati osebne in druge podatke iz uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, ki se nanašajo na zavezanca in so potrebni za izvedbo inšpekcijskega nadzora;
- brezplačno vzeti vzorce blaga in opraviti preiskave vzetih vzorcev;
- brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za potrebe preiskav;
- fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete iz prve alineje;
- reproducirati listine, avdiovizuelne zapise in druge dokumente;
- zaseči predmete, dokumente in vzorce v zavarovanje dokazov;
- opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzora.

Zakon določa denarne kazni za tiste, ki inšpektorje med delom ovirajo. Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja na kraju samem, se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki:
- ovira ali onemogoči vstop inšpektorja v prostore, objekte ali k napravam;
- ne omogoči inšpektorju nemotenega opravljanja nalog inšpekcijskega nadzora;
- na zahtevo inšpektorja in v roku, ki ga določi inšpektor, ne da pisnega pojasnila in izjave v zvezi s predmetom nadzora;
- ne objavi odločbe inšpektorja ali njenega povzetka v nasprotju z odredbo inšpektorja ali
- poškoduje, odstrani ali prikrije odločbo inšpektorja ali njen povzetek, ki je javno objavljen.
 
Pred sprejemom tega predpisa inšpekcijsko nadzorstvo ni bilo nikjer celovito urejeno, zaradi česar delovanje inšpektorjev ni bilo pregledno. Novi zakon bo omogočil večjo seznanjenost o pravicah in obveznostih tistih, na katere se inšpekcijsko nadzorstvo nanaša.

Predpis ureja delovanje inšpektorjev na vseh področjih, kar pomeni, da zadeva praktično vsakogar, ki opravlja kakršnokoli dejavnost.

VELJAVNOST:
Od 13.7.2002.
PRAVNI VIR:
Zakon o inšpekcijskem nadzoru
(UL RS 56/2002)
Zakon o upravi (UL RS 67/94, 20/95, 29/95, 80/99) – z dnem začetka veljavnosti Zakona o inšpekcijskem nadzoru prenehajo veljati nekatere določbe Zakona o upravi

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *