Dodatna standardna opozorila in obvestila za fitofarmacevtska sredstva

Avtor: | Objava: 05.04.2005Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih za fitofarmacevtska sredstva zadeva predvsem proizvajalce fitofarmacevtskih sredstev. Pravilnik povzema določbe Direktive 2003/82/ES ter ureja dodatna standardna opozorila in obvestila ter kriterije za njihovo uporabo pri označevanju fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi, določene na Seznamu aktivnih snovi, in ki imajo dovoljenje za promet in uporabo v državah članicah EU. 

Namen pravilnika je poenotenje označevanja standardnih opozoril in obvestil ter uporaba enotnih ukrepov za zmanjšanje posebnega tveganja, do katerega prihaja pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. 
 
Fitofarmacevtsko sredstvo se lahko da v promet, če je registrirano pri pristojnemu organu in razvrščeno, pakirano, označeno in opremljeno z etiketo z navodilom za uporabo v skladu s predpisi o nevarnih snoveh in pripravkih. 

Na etiketah so tako poleg standardnih obvestil in opozoril obvezna tudi dodatna standardna opozorila in obvestila, ki jih določa ta pravilnik v svojih prilogah. 

Vsi imetniki registracije fitofarmacevtskih sredstev oziroma tisti, ki bodo vložili zahtevek za registracijo, morajo Fitosanitarni upravi RS ob vložitvi zahteve za registracijo oziroma ob zahtevi za njeno podaljšanje ali spremembo, vlogi priložiti tudi dokumentacijo v zvezi z oznakami, ki se nanašajo na dodatna standardna opozorila in obvestila. 

V prilogi št. 3 so določene snovi, za katere velja prehodno obdobje, v katerem se morajo etikete prilagoditi novim pravilom o dodatnih standardnih obvestilih in opozorilih. 

Z globo od 200.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
- če na ozemlju Republike Slovenije daje v promet in uporabo fitofarmacevtsko sredstvo, ki ni registrirano oziroma zanj ni izdano predpisano dovoljenje;
- če daje v promet fitofarmacevtsko sredstvo, ki ni razvrščeno, pakirano in označeno v skladu s predpisi, vključno z navodilom in rokom uporabe. 

VELJAVNOST:
Od 2.4.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o dodatnih standardnih opozorilih za fitofarmacevtska sredstva
(UL RS 28/2005)
Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (UL RS 98/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *