Dokazovanje pogojev za člana uprave borzno posredniške hiše

Avtor: | Objava: 11.07.2005Kandidate za člane uprave borzno posredniške družbe seznanjamo s Sklepom o podrobnejši vsebini dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave dokazuje izpolnjevanje pogojev za člana uprave borzno posredniške družbe.  

Kandidat, ki želi opravljati funkcijo člana uprave borzno posredniške družbe, mora za to pridobiti ustrezno dovoljenje, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev. 

Vloga za izdajo dovoljenja se izda na zahtevo vlagatelja in sicer na obrazcu, ki je sestavni del Sklepa o podrobnejši vsebini dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave dokazuje izpolnjevanje pogojev za člana uprave borzno posredniške družbe.  

Zahtevi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borzno posredniške družbe
, za kar se štejejo zlasti:
- kopija osebnega dokumenta,
- potrdilo o nekaznovanosti,
- sklep pristojnega organa družbe o pogojnem imenovanju vlagatelja za člana uprave,
- kopija delovne knjižice,
- kopija pogodbe o zaposlitvi,
- kopija izvlečka iz sistemizacije delovnih mest za delovno mesto,
- potrdila oziroma izjava delodajalca s kratkim opisom del in nalog,
- dokazila o pridobljeni formalni izobrazbi,
- dokazila o funkcionalnih znanjih,
- morebitna druga dokazila. 

Poleg zgoraj navedenega mora vlagatelj vlogi priložiti tudi izpolnjeni vprašalnik, ki se nanaša na ustrezno strokovno usposobljenost ter ugotavljanje lastnosti in izkušenj, potrebnih za vodenje poslov borzno posredniške družbe, hkrati pa omogoča enako obravnavanje vlagateljev za pridobitev ustreznega dovoljenja.  

Priloge k sklepu so objavljene in dostopne na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev: www.a-tvp.si

VELJAVNOST:
Od 30.6.2005. 

PRAVNI VIR:
Sklep o podrobnejši vsebini dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave dokazuje izpolnjevanje pogojev za člana uprave borzno posredniške družbe
(UL RS 57/2005)
Zakon o trgu vrednostnih papirjev
(UL RS 56/99, 31/2000, 52/2002, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *