Dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja

Avtor: | Objava: 07.05.2004



Nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov daje investitorjem natančna navodila, kaj potrebujejo za izdajo uporabnega dovoljenja.  

Investitor mora zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložiti najmanj naslednje listine
:
- projekt izvedenih del,
- izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem,
- gradbeni dnevnik,
- geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
- dokazilo o zanesljivosti objekta,
- projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta (tega dokumenta ni potrebno predložiti, kadar gre za lastno gradnjo),
- druge podatke in dokumente, če tako zahtevajo drugi predpisi. 

Če pa gre za objekt, ki bo vplival na okolje (npr. delavnica, iz katere se bo v okolico širil hrup ali smrad), mora investitor predložiti tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, če so te meritve predpisane. 

VELJAVNOST:
Od 1.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov
(UL RS 47/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *