Dolžnost obveščanja o spremembah cen izdelkov oz. storitev

Avtor: | Objava: 26.10.2004Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen določa obveznost nekaterih gospodarskih družb in podjetnikov posameznikov, da pristojnemu ministrstvu za gospodarstvo pošiljajo sprotna obvestila o spremembi cen za določene izdelke. Specifikacijo dejavnosti in izdelkov, ki jih odredba zadeva, navajamo v zaključku poročila. 

Podjetja morajo na ministrstvo poslati obvestilo o spremembi cen pred njihovo spremembo ali najkasneje isti dan, ko se cene spremenijo. 
 
Proizvodna podjetja morajo poslati proizvodne cene in cene na debelo ali na drobno, če se ukvarjajo tudi s prodajo proizvodov na debelo ali na drobno. 

Storitvena podjetja
morajo poslati cene na drobno, če pa se ukvarjajo tudi s prodajo samo izključnih izdelkov na debelo, morajo ministrstvu posredovati tudi cene na debelo za te izdelke. 

Podjetjem ni potrebno pošiljati sporočil o promocijskih ali akcijskih znižanjih. 
 
Obvestilo o spremembi cen mora vsebovati:
 1. firmo in sedež podjetja,
 2. ime proizvoda oziroma storitve in mersko enoto,
 3. ceno, ki je veljala zadnji dan predhodnega leta,
 4. ceno, ki je veljala do dneva predložitve obvestila,
 5. ceno, za katero se pošilja obvestilo
 6. stopnjo skupne rasti cen proizvodov/storitev v predhodnem letu,
 7. stopnjo skupne rasti cen proizvodov/storitev v tekočem letu,
 8. stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
 9. prodajne pogoje, ki vplivajo na ceno,
 10. glavne razloge za spremembo cen,
 11. datum uporabe nove cene.
Obvestila o spremembi cen morajo podjetja poslati v obliki obrazca, ki je sestavni del priloge obravnavane odredbe.
 
Pošiljanje obvestil o spremembi cen ni potrebno za tista podjetja, katerih proizvodi in storitve, so zajeti z drugim ukrepom kontrole cen na podlagi 8. in 9. člena Zakona o kontroli cen.
 
Obvestila o spremembi cen storitev ali izdelkov morajo pošiljati podjetja, ki se ukvarjajo s spodaj naštetimi dejavnostmi:
 
PROIZVODNJA HRANE
- Kruh iz moke tipa 500
- Pšenična moka tip 500
- Sladkor
 
ZALOŽNIŠTVO
- Učbeniki
- Delovni zvezki
- Delovni učbeniki
- Zbirke nalog oziroma vaj
- Atlasi in karte
- Priročniki
- Učna sredstva
- Splošno-informativni tiskani dnevniki
 
OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO
- Električna energija za tarifne uporabnike
- Zemeljski plin za tarifne uporabnike iz prenosnega omrežja
- Cena omrežnine za zemeljski plin iz prenosnega omrežja
- Zemeljski plin in uparjeni utekočinjeni naftni plin (odvzem preko 
  števca) iz distribucijskega omrežja za tarifne uporabnike
- Para in topla voda za namene daljinskega ogrevanja
 
KOMUNALNE STORITVE
- Storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov
- Storitev predelave, odlaganja, sežiganja in drugih načinov 
  odstranjevanja komunalnih odpadkov
- Storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in 
  padavinskih voda
- Storitev zbiranja, čiščenja in distribucije pitne vode
 
PRODAJA GORIV
- Motorni bencini (NMB-91, NMB-95, NMB-98)
- Plinsko olje (D-2)
- Utekočinjen naftni plin v jeklenkah, za pogon in za ogrevanje
- Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL)
- Kurilno olje – srednje (mazut)
- Letalsko gorivo
 
KOPENSKI PROMET
- Prevoz potnikov v notranjem železniškem prometu
- Prevoz potnikov v mestnem in primestnem cestnem prometu na 
  rednih linijah
- Prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu na rednih linijah
- Prevoz potnikov v zračnem prometu na rednih linijah
- Cestnina za uporabo cestninske ceste
 
POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
- Prenos standardiziranih pisem v notranjem poštnem prometu,
- Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase do 20g v
  notranjem poštnem prometu
- Prenos nestandardiziranih pisem stopnje mase nad 20g do 100g v 
  notranjem poštnem prometu
- Prenos standardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
- Prenos nestandardizirane dopisnice v notranjem poštnem prometu
- Telefonska naročnina za fiksni telefon
- Telefonski impulz za naročniški telefon za notranji telefonski 
  promet
- Osnovne storitve kabelskih operaterjev
 
ZAVAROVALNIŠTVO
- Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
 
POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
- Višina mesečne najemnine za m2 neprofitnega stanovanja
 
GOSTINSTVO
- Mesečna oskrba v dijaških domovih
- Mesečna oskrba v študentskih domovih
- Mesečna oskrba v internatih
 
IZOBRAŽEVANJE
- Mesečna oskrba v vrtcih
 
SOCIALNO VARSTVO
- Dnevna oskrba v domovih starejših občanov
 
DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI
- Parkirnina za osebna vozila
- Dimnikarske storitve
- Pogrebne storitve (klasični in žarni pokop)
- Dajanje grobov v najem
 
Odredba velja od 1.11.2004 in bo v veljavi 6 mesecev.
 
VELJAVNOST:
Od 1.11.2004.
 
PRAVNI VIR:
Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen (UL RS 112/2004)
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *