Dolžnosti družbe pri delovanju evropskih svetov delavcev

Avtor: | Objava: 10.07.2002Nekatere gospodarske družbe v Sloveniji imajo svoja podjetja tudi v državah članicah EU. Delavci v nekaterih od teh družb imajo posebno pravico do združevanja v evropske svete delavcev. V nadaljevanju posredujemo nekaj najosnovnejših podatkov o tem, katere so tiste družbe, ki morajo upoštevati Zakon o združevanju v evropske svete delavcev in kakšne so njihove obveznosti.
 
Zakon o združevanju v evropske svete delavcev velja za:
- vse družbe na področju EU, ki imajo sedež v RS ter zaposlujejo v državah članicah EU najmanj 1000 delavcev (od tega pa najmanj po 150 delavcev v vsaj dveh državah članicah EU);
- povezane družbe na območju EU, katerih obvladujoča družba ima sedež v RS ter zaposlujejo najmanj 1000 delavcev v najmanj dveh državah EU, hkrati pa zaposlujeta najmanj dve vključeni družbi, ki imata sedež v različnih državah EU, najmanj po 150 delavcev;
- podružnice ali odvisne družbe v RS, če družba ali odvisna družba nima svojega sedeža v državi članici EU in je to podružnico ali odvisno družbo pooblastila za svojo predstavnico.
 
Število zaposlenih v družbah in podružnicah v RS se določa na podlagi povprečnega števila zaposlenih v preteklih dveh letih poslovanja.
 
Delavci v navednih družbah se zaradi uresničevanja pravice do obveščanja in posvetovanja v družbah, ki so ustanovljene na področju EU, združujejo v EVROPSKE SVETE, pri tem pa obravnavani zakon družbam nalaga nekatere dolžnosti.
 
V okviru Evropskih svetov se ustanovi posebno pogajalsko telo, katerega namen je, da se s poslovodstvom družbe pogaja o načinu obveščanja in posvetovanja z delavci.
 
Pisna zahteva za ustanovitev takega telesa mora biti naslovljena na poslovodstvo in jo mora podpisati najmanj 100 delavcev ali njihovih predstavnikov iz najmanj dveh podružnic ali družb v različnih državah članicah.
 
Dolžnosti glavnega poslovodstva so predvsem:
- predstavnikom delavcev na njihovo zahtevo posredovati podatke o skupnem številu delavcev in njihovi porazdelitvi po državah članicah Evropske unije, družbah in njihovih podružnicah in o strukturi družb ali povezanih družb;
- posebnemu pogajalskemu telesu pravočasno posredovati podatke in dokumentacijo, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih nalog;
- kriti stroške ustanovitve in delovanja posebnega pogajalskega telesa (če se vključijo strokovnjaki, morajo kriti stroške samo za enega strokovnjaka);
- zagotoviti prostore, materialna sredstva, prevajalce in administrativno osebje, ki je potrebno za sestanke in kriti potrebne potne stroške ter stroške bivanja (prehrana in prenočišče) članov posebnega pogajalskega telesa;
- kriti stroške ustanovitve in delovanja evropskega sveta delavcev in njegovega odbora;
- zagotoviti prostore, materialna sredstva in administrativno osebje, ki je potrebno za sestanke ter opravljanje tekočega dela, poleg tega pa zagotoviti tudi prevajalce za sestanke;
- kriti potrebne potne stroške in stroške bivanja (prehrana in prenočišče) članov evropskega sveta delavcev in članov odbora;
- vsaj enkrat v koledarskem letu obvestiti evropski svet delavcev in se z njim posvetovati o poslovnem uspehu in perspektivah družbe ali povezanih družb, ki poslujejo na območju Evropske unije ter mu pravočasno zagotoviti zahtevano dokumentacijo.
 
Določene so tudi denarne kazni za nespoštovanje zakonskih določb. Glavno poslovodstvo se kaznuje se kaznijo 1.000.000,00 SIT, če:
- ne opravi letnega obveščanja in posvetovanja ali če posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno;
- ne posreduje podatkov ali posreduje napačne ali nepopolne podatke ali jih ne posreduje pravočasno.
 
VELJAVNOST
Od 30.7.2002 dalje.
 
PRAVNI VIR
Zakon o evropskih svetih delavcev (UL RS 59/2002)
Ustava RS

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *