Določanje primerljive tržne cene pri ugotavljanju davčne osnove zavezanca pri poslovanju med povezanimi družbami

Avtor: | Objava: 14.12.2004Pravne osebe, ki pri izvajanju dejavnosti sodelujejo z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo po davčni zakonodaji status povezanih oseb,  seznanjamo s Pravilnikom o določanju primerljivih tržnih cen. V primeru, da se med povezanimi osebami posluje po cenah, ki niso tržno primerljive cene, ima lahko tako poslovanje pomembne davčne posledice.  

Pravilnik določa vsebino petih metod določanja primerljivih tržnih cen. Te metode so:
- metoda primerljivih prostih cen,
- metoda preprodajnih cen,
- metoda dodatka na stroške,
- metoda porazdelitve dobička,
- metoda stopnje čistega dobička. 

Prve tri metode imajo prednost pred uporabo ostalih metod. Slednje se lahko uporabijo samo v primeru obstoja upravičenih razlogov, ki onemogočajo uporabo katere izmed prvih treh metod.  

Povezane transakcije (to so cene, zaračunane za sredstva oz. storitve povezanim osebam) in nepovezane transakcije (cene, zaračunane za sredstva oz. storitve nepovezanim osebam) so medsebojno primerljive če:
- nobena od razlik med transakcijami ne more bistveno vplivati na dejavnik (na primer cena ali dodatek na stroške), ki se preučuje ali
- če se bistveni vplivi teh razlik lahko odpravijo z ustreznimi prilagoditvami. 

Stopnja primerljivosti tržnih cen, katera vključuje potrebne prilagoditve in vzpostavlja pogoje, kot bi veljali med nepovezanimi osebami, se ugotavlja na podlagi primerjave značilnosti transakcij ali oseb, ki bi lahko vplivale na pogoje v transakcijah med nepovezanimi osebami.  

Te značilnosti vključujejo:
- značilnosti prenesenih sredstev oziroma storitev,
- funkcije, ki jih izvajajo povezane in nepovezane osebe,
- pogodbene pogoje,
- ekonomske okoliščine in
- poslovne strategije. 

Navedene dejavnike ugotavljanja primerljivosti pravilnik tudi podrobneje razčlenjuje. 
 
Podatki pri ugotavljanju primerljivosti nepovezane transakcije s povezano transakcijo se nanašajo na poslovno leto, v katerem se je začela nepovezana transakcija. Če pa podatki oziroma okoliščine razkrivajo dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na primerljivost tržnih cen, se lahko uporabijo podatki iz zadnjih dveh poslovnih let. 

Praviloma se primerljive tržne cene določajo na podlagi ocenjevanja posameznih transakcij na ločeni osnovi.  

Izjemoma pa se primerljive tržne cene lahko določijo na podlagi kombiniranih transakcij, vendar pod pogojem:
- da so posamezne transakcije med seboj povezane ali
- izhajajo ena iz druge tako, da zaradi povezave ali izhajanja ene transakcije iz druge, ocenjevanje posameznih transakcij na ločeni osnovi ni primerno. 

VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o določanju primerljivih tržnih cen (UL RS 130/2004)
Zakon o davku od prihodkov pravnih oseb (UL RS 40/2004, 54/2004, 70/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *