Dostop do informacij javnega značaja

Avtor: | Objava: 10.03.2003Glede na Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, so te informacije so prosto dostopne vsem pravnim in fizičnim osebam.
 
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja javnega organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.
 
Kot informacijo javnega značaja bi lahko šteli:
- prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na spletu,
- programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne dokumente, ki se nanašajo na delovno področje posameznega organa,
- predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa,
- vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila,
- podatke o upravnih storitvah in druge informacije javnega značaja.Nekatere od teh informacij bodo dostopne tudi na svetovnem spletu.
 
Zahteva za dostop do informacij javnega značaja se lahko vloži pisno ali ustno, in sicer pri organu, za katerega prosilec meni, da razpolaga z določeno informacijo.
 
Če organ ustni zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na vpogled, ali tako, da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali elektronski zapis.
 
Kadar prosilec vlaga pisno zahtevo, mora v njej opredeliti:
- informacijo, s katero se želi seznaniti,
- na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
 
Organ je dolžan odločiti o pisni zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve.
 
Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja.
 
Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije pa lahko organ prosilcu zaračuna materialne stroške.
 
VELJAVNOST: Od 22.3.2003
 
PRAVNI VIR: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (UL RS 24/2003)
Ustava Republike Slovenije

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *