Državna pomoč gospodarskim družbam v težavah

Avtor: | Objava: 10.01.2003Državne pomoči, ki jih bo gospodarskim družbam v težavah podeljevala država so po novem regulirane v posebnem predpisu, ki določa pogoje in osnovne kriterije za dodeljevanje državnih pomoči ter oblike pomoči, ki jih lahko gospodarskim družbam pripisuje država.

Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah ureja postopke dodeljevanja državne pomoči družbam v težavah.

V skladu s tem je najprej opredeljen pojem »družbe v težavah«. Družba je v težavah takrat, kadar z lastnimi sredstvi ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih družbenikov, delničarjev ali upnikov, ni zmožna ustaviti negativnih gibanj poslovanja, ki bi (brez posredovanja države) ogrozila obstoj družbe.

Državna pomoč se lahko dodeli:
- kot pomoč v času priprave programa prestrukturiranja,
- kot pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe,
- kot pomoč pri poravnavi nastalih obveznosti do odpravnin delavcem, ki so v fazi prestrukturiranja družbe skozi postopek prisilne poravnave postali tehnološki višek, pri čemer ta obveznost ni bila kot strošek zapopadena v potrjenem programu prisilne poravnave, pod pogoji iz prejšnjega odstavka.

Družbe, ki želijo pridobiti sredstva za te namene, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- družba je v težavah v skladu z zgornjo opredelitvijo;
- družba mora pripravi predlog programa prestrukturiranja;
- zoper družbo ne sme biti uveden stečajni postopek oziroma likvidacija.

Za državno pomoč ne morejo zaprositi:
- novo nastale družbe
- družbe, ki so nastale z likvidacijo prejšnje družbe,
- družbe iz sektorja jeklarstva in premogovništva,
- povezane družbe, razen če je mogoče dokazati, da so vzroki težav v družbi sami in da težave niso rezultat samovoljnega prerazporejanja stroškov med njimi.

Oblike državne pomoči so krediti, subvencije, subvencije obrestnih mer, poroštva, kapitalske naložbe, odlog pri plačilu davkov in prispevkov.

VELJAVNOST:
Od 2.1.2003

PRAVNI VIR:
Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah
(UL RS 110/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *